Sitemap

Sitemap

Begroting 2021 Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding begroting 2021 Blz. 3  
Samen verschil maken Blz. 4  
Vertaaltabel beleidsdoelstellingen Blz. 5  
Vertaaltabel doelstellingen begroting 2021 ten opzichte van begroting 2020 Blz. 6  
1.1 Grote projecten Blz. 7  
Inleiding Grote Projecten Blz. 8  
Grote projecten Blz. 9  
Mijlpalen 2021 Blz. 10  
Uitgangspunten grote projecten Blz. 11  
Kader grote projecten Blz. 12  
Waterdunen Blz. 13  
Omschrijving Blz. 14  
Risico's Blz. 15  
Genomen besluiten Blz. 16  
Doelstellingen Blz. 17  
Een oplossing voor kustveiligheid Blz. 18  
Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied Blz. 19  
Aanleg van recreatieve paden Blz. 20  
Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen Blz. 21  
Overdracht van de gronden en het beheer aan de partners Blz. 22  
Natuurherstel van de Westerschelde Blz. 23  
Getijdenduiker volledig operabel Blz. 24  
Natuurpakket Westerschelde Blz. 25  
Omschrijving Blz. 26  
Risico's Blz. 27  
Genomen besluiten Blz. 28  
Doelstellingen Blz. 29  
Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde Blz. 30  
Afronding van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project) Blz. 31  
Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder, Bath en Ossenisse conform planning bij gunning. Blz. 32  
Voortgaan met de voorbereiding van het project Zimmerman en uitwerken optionele projecten. Blz. 33  
Aanpassing Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in verband met recreatieve voorzieningen Blz. 34  
Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, Grenspark, regionale impuls Hulst en Sluis) Blz. 35  
Thermphos Blz. 36  
Omschrijving Blz. 37  
Risico's Blz. 38  
Genomen besluiten Blz. 39  
Doelstellingen Blz. 40  
Het voormalige Thermphos terrein is gesaneerd door Van Citters Beheer Blz. 41  
Van Citters Beheer in staat stellen de sanering onder de meest optimale omstandigheden de sanering uit te voeren. Blz. 42  
Tijdige financiering aan VCB door de drie financierende partijen. Blz. 43  
De speciaal voor deze sanering ingestelde stuurgroep en bestuurlijk overleg zullen aan de hand van maand- en kwartaalrapportages toezicht houden op de vastgestelde scope, planning, financiën en voortgang. Blz. 44  
In 2021 start de ‘nazorgfase’, nadat naar verwachting de sanering eind 2020 is afgerond Blz. 45  
Zanddijk Blz. 46  
Omschrijving Blz. 47  
Risico's Blz. 48  
Genomen besluiten Blz. 49  
Doelstellingen Blz. 50  
De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673. Blz. 51  
Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving Blz. 52  
Acties Blz. 53  
Traverse Kapellebrug Blz. 54  
Omschrijving Blz. 55  
Risico's Blz. 56  
Genomen besluiten Blz. 57  
Doelstellingen Blz. 58  
Een leefbare en verkeersveilige traverse door Kapellebrug met ruimte voor fietsers en voetgangers en verkeer dat gestimuleerd wordt zich aan de maximumsnelheid te houden Blz. 59  
Acties Blz. 60  
Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 61  
Omschrijving Blz. 62  
Doelen Blz. 63  
Acties Blz. 64  
Risico's Blz. 65  
Genomen besluiten Blz. 66  
Doelstellingen Blz. 67  
Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten Blz. 68  
Wat mag het kosten ? Blz. 69  
1.2 Strategische opgaven Blz. 70  
Inleiding Strategische opgaven Blz. 71  
Klimaatadaptatie Blz. 72  
Omschrijving Blz. 73  
Ambitie Blz. 74  
Inzet Blz. 75  
Proces Blz. 76  
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 77  
Omschrijving (legostenen) Blz. 78  
Ambitie Blz. 79  
Inzet Blz. 80  
Proces Blz. 81  
Stikstof Blz. 82  
Omschrijving Blz. 83  
Ambitie Blz. 84  
Inzet Blz. 85  
Proces Blz. 86  
Slimme mobiliteit Blz. 87  
Omschrijving Blz. 88  
Ambitie Blz. 89  
Inzet Blz. 90  
Proces Blz. 91  
Zichtbaar Zeeland Blz. 92  
Omschrijving Blz. 93  
Ambitie Blz. 94  
Inzet Blz. 95  
Proces Blz. 96  
Wat mag het kosten? Blz. 97  
2. Programma Woonplaats Zeeland Blz. 98  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 99  
Speerpunten Blz. 100  
Beleidskader Blz. 101  
Reguliere taken Blz. 102  
Deltawateren Blz. 103  
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 104  
Omgevingswet en Omgevingsagenda Blz. 105  
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen Blz. 106  
Beter benutten van regionale bedrijventerreinen Blz. 107  
Doelstellingen Blz. 108  
Law Delta Blz. 109  
Besluitvorming definitieve locatiekeuze. Blz. 110  
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht. Blz. 111  
Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk. Blz. 112  
Voorbereiding omgevingswet Blz. 113  
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 114  
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 115  
Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen. Blz. 116  
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 117  
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers Blz. 118  
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 119  
Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit Blz. 120  
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 121  
Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt Blz. 122  
Actualiseren milieuprogramma 2018-2022 Blz. 123  
Actualiseren VTH programma Blz. 124  
In 2021 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen Blz. 125  
Uitvoeren van de voor 2021 relevante acties uit het milieuprogramma Blz. 126  
Invulling geven aan en professionaliseren van het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR) Blz. 127  
Verkenning toekomst RUD Zeeland opstarten en begeleiden Blz. 128  
Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) Blz. 129  
Met Omgevingsdiensten en gemeenten uitvoering BRIKS taken inrichten Blz. 130  
Water en Bodem met kwaliteit Blz. 131  
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 132  
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 133  
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 134  
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 135  
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 136  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit Blz. 137  
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 138  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap Blz. 139  
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 140  
Opstellen provinciaal waterprogramma Blz. 141  
Deltawateren Blz. 142  
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 143  
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 144  
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer Blz. 145  
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 146  
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 147  
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 148  
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 149  
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 150  
Ruimtelijke kwaliteit: wonen Blz. 151  
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 152  
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 153  
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 154  
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 155  
Actualisatie woningmarktafspraken Blz. 156  
Samen met gemeenten opstellen en uitvoeren van de Zeeuwse woonagenda Blz. 157  
Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers Blz. 158  
De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden Blz. 159  
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen Blz. 160  
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 161  
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 162  
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 163  
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 164  
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 165  
Trendindicatoren Blz. 166  
Doelindicatoren Blz. 167  
Wat mag het kosten? Blz. 168  
3. Programma Balans in landelijk gebied Blz. 169  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 170  
Speerpunten Blz. 171  
Provinciale beleidskaders Blz. 172  
Reguliere taken Blz. 173  
Maatschappelijk effect Blz. 174  
Doelstellingen Blz. 175  
Realisatie Natuurnetwerk Blz. 176  
Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave d.m.v. aanbod en kansen die zich voordoen Blz. 177  
Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland Blz. 178  
Continuering inzet kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland Blz. 179  
Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland Blz. 180  
Blijven toepassen algemene uitgangspunten o.a. verweving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw. Blz. 181  
Natuurbeheer en natuurbescherming Blz. 182  
Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan Blz. 183  
Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden. Blz. 184  
Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels SKNL Blz. 185  
Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen t.g.v. fauna Blz. 186  
Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 187  
Het verlenen van subsidie voor een extra vergoeding aan natuurbeheerders voor het houden van toezicht op natuurterreinen middels het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Blz. 188  
Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Blz. 189  
Op praktijkschaal toepassen van een pilot voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 190  
Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten Blz. 191  
Evalueren ganzenopvangbeleid Blz. 192  
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 193  
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen i.r.t. de stikstofproblematiek Blz. 194  
Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden & rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 195  
Natuurherstel Blz. 196  
Uitvoeren van tenminste 5 projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en om natuur te behouden en te versterken Blz. 197  
Uitvoeren van tenminste 1 nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden Blz. 198  
Natuurbeleving, verbreding en verbinding Blz. 199  
In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie Blz. 200  
In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten Blz. 201  
Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie Blz. 202  
Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken Blz. 203  
Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten Blz. 204  
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 205  
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 206  
Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers Blz. 207  
Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur Blz. 208  
Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park Blz. 209  
Verlenen van subsidie aan tenminste twee soortgerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare en bedreigde dier- en plantensoorten Blz. 210  
Uitvoeren pilot proactieve soortenbescherming in Nieuwdorp, waarbij aandacht is voor natuurinclusief bouwen Blz. 211  
Een volhoudbare landbouw Blz. 212  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 213  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid Blz. 214  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van de functionele agrobiodiversiteit Blz. 215  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 216  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten Blz. 217  
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 218  
Ondersteunen van minimaal 1 initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector Blz. 219  
Ondersteunen van minimaal een initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw Blz. 220  
Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag Blz. 221  
Kaderstelling niet grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) in het Omgevingsplan. Blz. 222  
Trendindicatoren Blz. 223  
Doelindicatoren Blz. 224  
Wat mag het kosten Blz. 225  
4. Programma Ondernemend Zeeland Blz. 226  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 227  
Speerpunten Blz. 228  
Reguliere taken Blz. 229  
Beleidskader Blz. 230  
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 231  
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 232  
Maatschappelijk effect Blz. 233  
Doelstellingen Blz. 234  
Concurrentiepositie logistiek Blz. 235  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 236  
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 237  
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 238  
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 239  
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 240  
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 241  
Arbeidsmarkt Blz. 242  
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 243  
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 244  
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 245  
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 246  
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 247  
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 248  
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 249  
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 250  
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 251  
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 252  
Concurrentiepositie Food Blz. 253  
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 254  
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 255  
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 256  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven; Blz. 257  
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Blz. 258  
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 259  
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 260  
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken. Blz. 261  
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden te Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 262  
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 263  
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 264  
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 265  
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 266  
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 267  
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 268  
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 269  
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 270  
Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland) Blz. 271  
Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie Blz. 272  
Campus Zeeland Blz. 273  
Effectueren bouw JRC (opening september 2020) Blz. 274  
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 275  
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 276  
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 277  
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 278  
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 279  
Innovatie infrastructuur en - fondsen Blz. 280  
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 281  
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 282  
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 283  
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 Blz. 284  
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 285  
Zichtbaar Zeeland uitvoering Blz. 286  
Digitaal platform Blz. 287  
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 288  
Circulaire economie Blz. 289  
We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden Blz. 290  
We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’ Blz. 291  
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 292  
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers Blz. 293  
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 294  
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 295  
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Blz. 296  
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 297  
Trendindicatoren Blz. 298  
Doelindicatoren Blz. 299  
Wat mag het kosten? Blz. 300  
5. Programma Mobiliteit op maat Blz. 301  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 302  
Speerpunten Blz. 303  
Beleidskader Blz. 304  
Reguliere taken Blz. 305  
Maatschappelijk effect Blz. 306  
Doelstellingen Blz. 307  
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 308  
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 309  
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 310  
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 311  
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 312  
De doelgroep scholieren en Zeeuwse werkgevers betrekken bij de campagne Mono Blz. 313  
In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben Blz. 314  
In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid Blz. 315  
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug Blz. 316  
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 317  
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda Blz. 318  
Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 319  
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 320  
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 321  
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 322  
Wegeninvesteringen Blz. 323  
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen Blz. 324  
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 325  
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 326  
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 327  
Uitvoering slimme mobiliteit Blz. 328  
Onderzoeken, voorbereiden en mee investeren in knooppunt ontwikkeling. Blz. 329  
Faciliteren en cofinancieren van kleinschalige pilots met slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 330  
Faciliteren en cofinancieren van diverse punten deelauto’s en deelfietsen (onder andere bij de HZ). Blz. 331  
Smart mobility oplossingen voor scholieren en studenten onderzoeken en opzetten van pilots. Blz. 332  
Voorbereiden op uitrol MaaS applicatie ten behoeve van makkelijker plannen, reserveren en betalen voor mobiliteit. Blz. 333  
Onderzoeken mogelijkheden tot testen met autonoom vervoer en inzet autonome pontje(s). Blz. 334  
Trendindicatoren Blz. 335  
Doelindicatoren Blz. 336  
Wat mag het kosten? Blz. 337  
6. Programma Iedereen telt! Blz. 338  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 339  
Cultuur Blz. 340  
Speerpunten Cultuur Blz. 341  
Beleidskader Blz. 342  
Reguliere taken Blz. 343  
Maatschappelijk effect Blz. 344  
Leefbaarheid - Brede Welvaart Blz. 345  
Doelstellingen Blz. 346  
Gezond leven Blz. 347  
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 348  
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 349  
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 350  
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Blz. 351  
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 352  
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 353  
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 354  
Cultureel erfgoed Blz. 355  
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 356  
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 357  
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 358  
Kunsten Blz. 359  
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 360  
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 361  
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 362  
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 363  
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 364  
Evenementen Blz. 365  
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 366  
Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen Blz. 367  
Zorgketen: Zowel bestuurlijk (als lid) als ambtelijk bijdragen binnen de structuur van de Zeeuwse Coalitie, teneinde via deze krachtenbundeling een toekomstige zorgagenda te realiseren Blz. 368  
Er worden actief Natuurlijke verbindingen gelegd met netwerken en andere overlegstructuren zoals het Navigatieteam Leefbaarheid, Economic Board Zeeland, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWOZ). Blz. 369  
We dragen bij aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de zorg, zoals arbeidsmarkt, wonen en mobiliteit. Blz. 370  
We werken aan vergroting van het draagvlak binnen de Zeeuwse bestuurlijke verhoudingen voor Zeeuwse oplossingen binnen de zorg Blz. 371  
Belangenbehartiging/lobby van de Zeeuwse zorg op landelijk niveau c.q. bij de Rijksoverheid, met name voor zaken die voorwaardenscheppend zijn voor de zorgsector Blz. 372  
Leefbaarheid Blz. 373  
Participatiematrix Blz. 374  
Jongerenparlement Blz. 375  
Instrumentontwikkeling: Monitoring Blz. 376  
Rijksprogramma Duurzaam Door Blz. 377  
Gezond leven Blz. 378  
Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen Blz. 379  
Trendindicatoren Blz. 380  
Doelindicatoren Blz. 381  
Wat mag het kosten? Blz. 382  
7. Programma Bestuur Blz. 383  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 384  
Speerpunten Blz. 385  
Beleidskader Blz. 386  
Reguliere taken Blz. 387  
Maatschappelijk effect Blz. 388  
Doelstellingen Blz. 389  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 390  
Door inzet proportioneel toezicht en in dialoog bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten met extra aandacht voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds Blz. 391  
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven Blz. 392  
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 393  
Samenwerkend bestuur Blz. 394  
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 395  
Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt Blz. 396  
Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt Blz. 397  
Signalerend bestuur Blz. 398  
Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 399  
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag Blz. 400  
Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta en de Scheldemondraad Blz. 401  
Optimale voorbereiding/ benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2021-2027 Blz. 402  
Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst) Blz. 403  
Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatievenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland Blz. 404  
Sterk provinciaal bestuur Blz. 405  
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 406  
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 407  
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 408  
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 409  
Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening Blz. 410  
Weerbaar bestuur Blz. 411  
De Taskforce-RIEC voert als samenwerkingspartner belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt in 2021 voortgezet Blz. 412  
De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet en uitgebreid middels een nieuwe beleidslijn en de nieuwe Wet. Blz. 413  
In 2021 geven wij uitvoering aan de (vastgestelde) visie op ondermijning en zetten wij in op de vier programmalijnen uit de visie; 1. weerbare organisatie, 2. weerbare overheid, 3. weerbare samenleving en 4. data, inzicht en onderzoek Blz. 414  
Trendindicatoren Blz. 415  
Doelindicatoren Blz. 416  
Wat mag het kosten? Blz. 417  
8. Programma Energie op klimaat! Blz. 418  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 419  
Speerpunten Blz. 420  
Beleidskader Blz. 421  
Maatschappelijk effect Blz. 422  
Energietransitie Blz. 423  
Doelstellingen Blz. 424  
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water Blz. 425  
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 426  
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen Blz. 427  
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 428  
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 429  
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken Blz. 430  
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 431  
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 432  
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 433  
Energietransitie Blz. 434  
Medio 2021 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 435  
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 436  
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 437  
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 438  
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 439  
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen Blz. 440  
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 441  
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 442  
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 443  
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 444  
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 445  
Trendindicatoren Blz. 446  
Doelindicatoren Blz. 447  
Wat mag het kosten? Blz. 448  
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 449  
Inleiding Blz. 450  
Speerpunten Blz. 451  
Kengetallen Blz. 452  
Beleidskader Blz. 453  
Doelstellingen Blz. 454  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 455  
Provinciefonds Blz. 456  
Dividend Blz. 457  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 458  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 459  
Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM Blz. 460  
Wat mag het kosten ? Blz. 461  
9.2 Kosten van overhead Blz. 462  
Inleiding Blz. 463  
Beleidskader Blz. 464  
Vennootschapsbelasting Blz. 465  
Invulling overhead begroting Blz. 466  
Uitgangspunten Blz. 467  
Wat mag het kosten? Blz. 468  
Paragraaf Provinciale heffingen Blz. 469  
Inleiding Blz. 470  
Beleid Blz. 471  
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 472  
Lokale lastendruk Blz. 473  
Geraamde opbrengsten Blz. 474  
Beleidskader Blz. 475  
Heffingen provincie Blz. 476  
Belastingen Blz. 477  
Heffingen Blz. 478  
Leges Blz. 479  
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 480  
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 481  
Inleiding en uitgangspunten Blz. 482  
Kernpunten Blz. 483  
Beleidskader Blz. 484  
Beleid Blz. 485  
Risico's Blz. 486  
Benodigde risicobuffer Blz. 487  
Beschikbare risicobuffer Blz. 488  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 489  
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 490  
Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel Blz. 491  
Kengetallen Blz. 492  
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 493  
Inleiding Blz. 494  
Speerpunten Blz. 495  
Acties Blz. 496  
Beleidskader Blz. 497  
Infrastructuur Blz. 498  
Provinciale gebouwen Blz. 499  
Paragraaf Financiering Blz. 500  
Inleiding Blz. 501  
Beleid Blz. 502  
Speerpunten Blz. 503  
Kengetallen Blz. 504  
Beleidskader Blz. 505  
Schatkistbankieren Blz. 506  
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 507  
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 508  
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 509  
Huidige situatie SWAP Blz. 510  
Rentetoerekening Blz. 511  
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 512  
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 513  
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 514  
Leren van de Coronacrisis Blz. 515  
Speerpunten Blz. 516  
Kengetallen Blz. 517  
Beleidskader Blz. 518  
Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 519  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 520  
Cybercrime Blz. 521  
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 522  
Communicatie Blz. 523  
Controlfunctie Blz. 524  
Structurele ambities Blz. 525  
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 526  
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 527  
Vestigingsplaats Blz. 528  
Oprichting/deelname provincie Blz. 529  
Publiek belang Blz. 530  
Programma begroting Blz. 531  
Bestuurlijk belang Blz. 532  
Doelstelling Blz. 533  
Bezoldiging Blz. 534  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 535  
Verwacht financieel resultaat Blz. 536  
Verwachte dividenduitkering Blz. 537  
Verwacht financieel belang Blz. 538  
Verwacht eigen vermogen Blz. 539  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 540  
Risico’s Blz. 541  
PZEM N.V. Blz. 542  
Vestigingsplaats Blz. 543  
Oprichting/deelname provincie Blz. 544  
Publiek belang Blz. 545  
Programma begroting Blz. 546  
Bestuurlijk belang Blz. 547  
Doelstelling Blz. 548  
Bezoldiging Blz. 549  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 550  
Verwacht financieel resultaat Blz. 551  
Verwachte dividenduitkering Blz. 552  
Verwacht financieel belang Blz. 553  
Verwacht eigen vermogen Blz. 554  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 555  
Risico’s Blz. 556  
North Sea Port SE Blz. 557  
Vestigingsplaats Blz. 558  
Oprichting/deelname provincie Blz. 559  
Publiek belang Blz. 560  
Programma begroting Blz. 561  
Bestuurlijk belang Blz. 562  
Doelstelling Blz. 563  
Bezoldiging Blz. 564  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 565  
Verwacht financieel resultaat Blz. 566  
Verwachte dividenduitkering Blz. 567  
Verwacht financieel belang Blz. 568  
Verwacht eigen vermogen Blz. 569  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 570  
Risico’s Blz. 571  
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 572  
Vestigingsplaats Blz. 573  
Oprichting/deelname provincie Blz. 574  
Publiek belang Blz. 575  
Programma begroting Blz. 576  
Bestuurlijk belang Blz. 577  
Doelstelling Blz. 578  
Bezoldiging Blz. 579  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 580  
Verwacht financieel resultaat Blz. 581  
Verwachte dividenduitkering Blz. 582  
Verwacht financieel belang Blz. 583  
Verwacht eigen vermogen Blz. 584  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 585  
Risico’s Blz. 586  
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 587  
Vestigingsplaats Blz. 588  
Oprichting/deelname provincie Blz. 589  
Publiek belang Blz. 590  
Programma begroting Blz. 591  
Bestuurlijk belang Blz. 592  
Doelstelling Blz. 593  
Bezoldiging Blz. 594  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 595  
Verwacht financieel resultaat Blz. 596  
Verwachte dividenduitkering Blz. 597  
Verwacht financieel belang Blz. 598  
Verwacht eigen vermogen Blz. 599  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 600  
Risico’s Blz. 601  
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 602  
Vestigingsplaats Blz. 603  
Oprichting/deelname provincie Blz. 604  
Publiek belang Blz. 605  
Programma begroting Blz. 606  
Bestuurlijk belang Blz. 607  
Doelstelling Blz. 608  
Bezoldiging Blz. 609  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 610  
Verwacht financieel resultaat Blz. 611  
Verwachte dividenduitkering Blz. 612  
Verwacht financieel belang Blz. 613  
Verwacht eigen vermogen Blz. 614  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 615  
Risico’s Blz. 616  
Westerschelde Ferry B.V. (WSF) Blz. 617  
Vestigingsplaats Blz. 618  
Oprichting/deelname provincie Blz. 619  
Publiek belang Blz. 620  
Programma begroting Blz. 621  
Bestuurlijk belang Blz. 622  
Doelstelling Blz. 623  
Bezoldiging Blz. 624  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 625  
Verwacht financieel resultaat Blz. 626  
Verwachte dividenduitkering Blz. 627  
Verwacht financieel belang Blz. 628  
Verwacht eigen vermogen Blz. 629  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 630  
Risico’s Blz. 631  
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 632  
Vestigingsplaats Blz. 633  
Oprichting/deelname provincie Blz. 634  
Publiek belang Blz. 635  
Programma begroting Blz. 636  
Bestuurlijk belang Blz. 637  
Doelstelling Blz. 638  
Bezoldiging Blz. 639  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 640  
Verwacht financieel resultaat Blz. 641  
Verwachte dividenduitkering Blz. 642  
Verwacht financieel belang Blz. 643  
Verwacht eigen vermogen Blz. 644  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 645  
Risico’s Blz. 646  
Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V. Blz. 647  
Vestigingsplaats Blz. 648  
Oprichting/deelname provincie Blz. 649  
Publiek belang Blz. 650  
Programma begroting Blz. 651  
Bestuurlijk belang Blz. 652  
Doelstelling Blz. 653  
Bezoldiging Blz. 654  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 655  
Verwacht financieel resultaat Blz. 656  
Verwachte dividenduitkering Blz. 657  
Verwacht financieel belang Blz. 658  
Verwacht eigen vermogen Blz. 659  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 660  
Risico’s Blz. 661  
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 662  
Vestigingsplaats Blz. 663  
Oprichting/deelname provincie Blz. 664  
Publiek belang Blz. 665  
Programma begroting Blz. 666  
Bestuurlijk belang Blz. 667  
Doelstelling Blz. 668  
Bezoldiging Blz. 669  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 670  
Verwacht financieel resultaat Blz. 671  
Verwachte dividenduitkering Blz. 672  
Verwacht financieel belang Blz. 673  
Verwacht eigen vermogen Blz. 674  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 675  
Risico’s Blz. 676  
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 677  
Vestigingsplaats Blz. 678  
Oprichting/deelname provincie Blz. 679  
Publiek belang Blz. 680  
Programma begroting Blz. 681  
Bestuurlijk belang Blz. 682  
Doelstelling Blz. 683  
Bezoldiging Blz. 684  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 685  
Verwacht financieel resultaat Blz. 686  
Verwachte dividenduitkering Blz. 687  
Verwacht financieel belang Blz. 688  
Verwacht eigen vermogen Blz. 689  
Verwacht vreemd vermogen Blz. 690  
Risico’s Blz. 691  
Inleiding Blz. 692  
Visie en beleid Blz. 693  
Speerpunten Blz. 694  
Kengetallen Blz. 695  
Beleidskader Blz. 696  
Overzicht verbonden partijen Blz. 697  
Paragraaf Grondbeleid Blz. 698  
Inleiding Blz. 699  
Beleid Blz. 700  
Speerpunten Blz. 701  
Opgaven Blz. 702  
Beleidskader Blz. 703  
Resultaten, winst en risico's Blz. 704  
Paragraaf Wind in de Zeilen Blz. 705  
Inleiding Blz. 706  
Compensatiepakket Blz. 707  
Lasten en baten en toelichting per programma Blz. 708  
Inleiding Blz. 709  
Tabel lasten en baten per programma Blz. 710  
Toelichting lasten en baten per programma Blz. 711  
Meerjarenperspectief en toelichting Blz. 712  
Inleiding Blz. 713  
Meerjarenperspectief per programma Blz. 714  
Reserves Blz. 715  
Toelichting doelstelling 010103 Marinierskazerne Blz. 716  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 717  
Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming Blz. 718  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 719  
Investeringen Blz. 720  
Financiering Blz. 721  
Geprognosticeerde balans Blz. 722  
Inleiding Blz. 723  
Tabel geprognosticeerde balans Blz. 724  
Investeringen Blz. 725  
Tabel investeringen Blz. 726  
Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 727  
Inleiding Blz. 728  
Reserves Blz. 729  
Tabel mutaties reserves Blz. 730  
Algemene reserve Blz. 731  
Bestemmingsreserves Blz. 732  
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Blz. 733  
Voorzieningen Blz. 734  
Specificatie voorzieningen Blz. 735  
Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV Blz. 736  
Voorzieningen conform artikel 44 A BBV Blz. 737  
Overlopende passiva Blz. 738  
Specificatie overlopende passiva Blz. 739  
Incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 740  
Inleiding Blz. 741  
Uitgangspunten Blz. 742  
Tabel incidentele lasten en baten per programma Blz. 743  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 744  
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 745  
Lasten en baten per taakveld Blz. 746  
Lasten en baten per taakveld Blz. 747  
Tabel lasten en baten per taakveld Blz. 748  
EMU saldo Blz. 749  
Inleiding Blz. 750  
Tabel Blz. 751  
Publicatiedatum: 07-06-2021

Inhoud