Sitemap

Jaarstukken 2021 Provincie Zeeland Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding jaarstukken 2021 Blz. 3
Samen verschil maken Blz. 4
Jaarstukken in één oogopslag Blz. 5
Infographic Blz. 6
1.1 Grote projecten Blz. 7
Inleiding Grote Projecten Blz. 8
Grote projecten Blz. 9
Mijlpalen 2021 Blz. 10
Uitgangspunten grote projecten Blz. 11
Kader grote projecten Blz. 12
Waterdunen Blz. 13
Omschrijving Blz. 14
Risico's Blz. 15
Genomen besluiten Blz. 16
Doelstelling Blz. 17
Een oplossing voor kustveiligheid Blz. 18
Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied Blz. 19
Aanleg van recreatieve paden Blz. 20
Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen Blz. 21
Overdracht van de gronden en het beheer aan de partners Blz. 22
Natuurherstel van de Westerschelde Blz. 23
Getijdenduiker volledig operationeel Blz. 24
Natuurpakket Westerschelde Blz. 25
Omschrijving Blz. 26
Risico's Blz. 27
Genomen besluiten Blz. 28
Doelstelling Blz. 29
Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde Blz. 30
Aanpassing Rijksinpassingsplan Hedwigepolder in verband met recreatieve voorzieningen Blz. 31
Afronding van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project) Blz. 32
Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, Grenspark, regionale impuls Hulst en Sluis) Blz. 33
Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder, Bath en Ossenisse conform planning bij gunning. Blz. 34
Voortgaan met de voorbereiding van het project Zimmerman en uitwerken optionele projecten. Blz. 35
Thermphos Blz. 36
Omschrijving Blz. 37
Risico's Blz. 38
Genomen besluiten Blz. 39
Doelstelling Blz. 40
Het voormalige Thermphos terrein is gesaneerd door Van Citters Beheer Blz. 41
De speciaal voor deze sanering ingestelde stuurgroep en bestuurlijk overleg zullen aan de hand van maand- en kwartaalrapportages toezicht houden op de vastgestelde scope, planning, financiën en voortgang. Blz. 42
In 2021 start de ‘nazorgfase’, nadat naar verwachting de sanering eind 2020 is afgerond Blz. 43
Tijdige financiering aan VCB door de drie financierende partijen. Blz. 44
Van Citters Beheer in staat stellen de sanering onder de meest optimale omstandigheden de sanering uit te voeren. Blz. 45
Zanddijk Blz. 46
Omschrijving Blz. 47
Risico's Blz. 48
Genomen besluiten Blz. 49
Doelstelling Blz. 50
De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673. Blz. 51
Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving Blz. 52
Acties Blz. 53
Traverse Kapellebrug Blz. 54
Omschrijving Blz. 55
Risico's Blz. 56
Genomen besluiten Blz. 57
Doelstelling Blz. 58
Herinrichting van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Daarnaast het verkeer aanmoedigen om zich aan de maximumsnelheid te houden, waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid groter wordt. Blz. 59
Acties Blz. 60
Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 61
Omschrijving Blz. 62
Doelen Blz. 63
Acties Blz. 64
Risico's Blz. 65
Genomen besluiten Blz. 66
Doelstelling Blz. 67
Zeeland is in 2050 weerbaar tegen zoetwatertekorten Blz. 68
Wat mag het kosten ? Blz. 69
1.2 Strategische opgaven Blz. 70
Inleiding Strategische opgaven Blz. 71
Klimaatadaptatie Blz. 72
Omschrijving Blz. 73
Ambitie Blz. 74
Inzet Blz. 75
Proces Blz. 76
Concrete resultaten 2021 Blz. 77
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 78
Omschrijving (legostenen) Blz. 79
Ambitie Blz. 80
Inzet Blz. 81
Proces Blz. 82
Concrete resultaten 2021 Blz. 83
Stikstof Blz. 84
Omschrijving Blz. 85
Ambitie Blz. 86
Inzet Blz. 87
Proces Blz. 88
Concrete resultaten 2021 Blz. 89
Slimme mobiliteit Blz. 90
Omschrijving Blz. 91
Ambitie Blz. 92
Inzet Blz. 93
Proces Blz. 94
Concrete resultaten 2021 Blz. 95
Zichtbaar Zeeland Blz. 96
Omschrijving Blz. 97
Ambitie Blz. 98
Inzet Blz. 99
Proces Blz. 100
Concrete resultaten 2021 Blz. 101
Wat mag het kosten? Blz. 102
2. Programma Woonplaats Zeeland Blz. 103
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 104
Speerpunten Blz. 105
Beleidskader Blz. 106
Reguliere taken Blz. 107
Deltawateren Blz. 108
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 109
Omgevingswet en Omgevingsagenda Blz. 110
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen Blz. 111
Beter benutten van regionale bedrijventerreinen Blz. 112
Doelstelling Blz. 113
Law Delta Blz. 114
Besluitvorming definitieve locatiekeuze. Blz. 115
Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk. Blz. 116
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht. Blz. 117
Voorbereiding omgevingswet Blz. 118
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 119
Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen. Blz. 120
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 121
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 122
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers Blz. 123
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 124
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccommodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 125
Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties, gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit Blz. 126
Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt Blz. 127
Actualiseren milieuprogramma 2018-2022 Blz. 128
Actualiseren VTH programma Blz. 129
Begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen Blz. 130
Invulling geven aan en professionaliseren van het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR) Blz. 131
Met Omgevingsdiensten en gemeenten uitvoering BRIKS taken inrichten Blz. 132
Uitvoeren van de voor dit jaar relevante acties uit het milieuprogramma Blz. 133
Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) Blz. 134
Verkenning toekomst RUD Zeeland opstarten en begeleiden Blz. 135
Water en Bodem met kwaliteit Blz. 136
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 137
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 138
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 139
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 140
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 141
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 142
Opstellen provinciaal waterprogramma Blz. 143
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 144
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 145
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 146
Deltawateren Blz. 147
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 148
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 149
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 150
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer Blz. 151
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 152
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 153
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 154
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 155
Ruimtelijke kwaliteit: wonen Blz. 156
Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers Blz. 157
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 158
De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden Blz. 159
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 160
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 161
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 162
Samen met gemeenten opstellen en uitvoeren van de Zeeuwse woonagenda Blz. 163
Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken Blz. 164
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen Blz. 165
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 166
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 167
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 168
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 169
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 170
Trendindicatoren Blz. 171
Doelindicatoren Blz. 172
Wat mag het kosten? Blz. 173
3. Programma Balans in landelijk gebied Blz. 174
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 175
Speerpunten Blz. 176
Provinciale beleidskaders Blz. 177
Reguliere taken Blz. 178
Maatschappelijk effect Blz. 179
Doelstelling Blz. 180
Realisatie Natuurnetwerk Blz. 181
Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw. Blz. 182
Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland Blz. 183
Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland Blz. 184
Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen Blz. 185
Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland Blz. 186
Natuurbeheer en natuurbescherming Blz. 187
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 188
Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna Blz. 189
Evalueren ganzenopvangbeleid Blz. 190
Het verlenen van subsidie voor een extra vergoeding aan natuurbeheerders voor het houden van toezicht op natuurterreinen middels het subsidiestelsel Natuur en Landschapsbeheer Blz. 191
Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium. Blz. 192
Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 193
Op praktijkschaal toepassen van een pilot voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 194
Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Blz. 195
Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten Blz. 196
Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 197
Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden. Blz. 198
Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan Blz. 199
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek Blz. 200
Natuurherstel Blz. 201
Uitvoeren van tenminste één nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden Blz. 202
Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken Blz. 203
Natuurbeleving, verbreding en verbinding Blz. 204
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 205
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 206
Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie Blz. 207
Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur Blz. 208
Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten Blz. 209
In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie Blz. 210
In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten Blz. 211
Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park Blz. 212
Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken Blz. 213
Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers Blz. 214
Uitvoeren pilot proactieve soortenbescherming in Nieuwdorp, waarbij aandacht is voor natuurinclusief bouwen Blz. 215
Verlenen van subsidie aan tenminste twee soortgerichte projecten ter ondersteuning van kwetsbare en bedreigde dier- en plantensoorten Blz. 216
Een volhoudbare landbouw Blz. 217
Kaderstelling niet grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) in het Omgevingsplan. Blz. 218
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector Blz. 219
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw Blz. 220
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 221
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van de functionele agrobiodiversiteit Blz. 222
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 223
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten Blz. 224
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid Blz. 225
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 226
Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag Blz. 227
Trendindicatoren Blz. 228
Doelindicatoren Blz. 229
Wat mag het kosten Blz. 230
4. Programma Ondernemend Zeeland Blz. 231
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 232
Speerpunten Blz. 233
Reguliere taken Blz. 234
Beleidskader Blz. 235
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 236
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 237
Maatschappelijk effect Blz. 238
Doelstelling Blz. 239
Concurrentiepositie logistiek Blz. 240
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 241
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 242
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 243
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 244
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 245
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 246
Arbeidsmarkt Blz. 247
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 248
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 249
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 250
Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 251
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 252
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 253
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 254
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 255
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 256
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 257
Concurrentiepositie Food Blz. 258
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 259
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 260
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 261
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven; Blz. 262
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Blz. 263
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 264
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 265
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken. Blz. 266
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 267
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 268
Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland) Blz. 269
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 270
Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie Blz. 271
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 272
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 273
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 274
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 275
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 276
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 277
Campus Zeeland Blz. 278
Effectueren bouw JRC (opening september 2020) Blz. 279
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 280
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 281
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 282
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 283
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 284
Innovatie infrastructuur en - fondsen Blz. 285
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 286
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 287
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 288
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 Blz. 289
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 290
Zichtbaar Zeeland uitvoering Blz. 291
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 292
Digitaal platform Blz. 293
Circulaire economie Blz. 294
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 295
We nemen deel aan stichting Circular Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 296
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Blz. 297
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 298
We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’ Blz. 299
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers Blz. 300
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone). Blz. 301
Trendindicatoren Blz. 302
Doelindicatoren Blz. 303
Wat mag het kosten? Blz. 304
5. Programma Mobiliteit op maat Blz. 305
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 306
Speerpunten Blz. 307
Beleidskader Blz. 308
Reguliere taken Blz. 309
Maatschappelijk effect Blz. 310
Doelstelling Blz. 311
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 312
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 313
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 314
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 315
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 316
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 317
De doelgroep scholieren betrekken bij verschillende verkeersveiligheidscampagnes. Blz. 318
In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben. Blz. 319
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug. Blz. 320
In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid. Blz. 321
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners en leefbaarheidsagenda Blz. 322
Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 323
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 324
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 325
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 326
Wegeninvesteringen Blz. 327
Investeringsprogramma wegen 2021 en 2022 met doorkijk naar volgende jaren Blz. 328
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 329
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 330
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 331
Uitvoering slimme mobiliteit Blz. 332
Faciliteren en cofinancieren van diverse punten deelauto's en deelfietsen (onder andere bij de HZ) Blz. 333
Faciliteren en cofinancieren van kleinschalige pilots met slimme mobiliteitsoplossingen Blz. 334
Onderzoeken mogelijkheden tot testen met autonoom vervoer en inzet autonome pontje(s). Blz. 335
Onderzoeken, voorbereiden en mee investeren in knooppunt ontwikkeling Blz. 336
Smart mobility oplossingen voor scholieren en studenten onderzoeken en opzetten van pilots. Blz. 337
Voorbereiden op uitrol MaaS applicatie ten behoeve van makkelijker plannen, reserveren en betalen voor mobiliteit. Blz. 338
Trendindicatoren Blz. 339
Doelindicatoren Blz. 340
Wat mag het kosten? Blz. 341
6. Programma Iedereen telt! Blz. 342
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 343
Cultuur Blz. 344
Speerpunten Cultuur Blz. 345
Beleidskader Blz. 346
Reguliere taken Blz. 347
Maatschappelijk effect Blz. 348
Leefbaarheid - Brede Welvaart Blz. 349
Doelstelling Blz. 350
Gezond leven Blz. 351
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 352
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 353
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 354
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Blz. 355
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 356
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 357
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 358
Cultureel erfgoed Blz. 359
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 360
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 361
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 362
Kunsten Blz. 363
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 364
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 365
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 366
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 367
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 368
Evenementen Blz. 369
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 370
Leefbaarheid-Brede Welvaart; Versterking zorginfrastructuur en zorgketen Blz. 371
Belangenbehartiging/lobby van de Zeeuwse zorg op landelijk niveau c.q. bij de Rijksoverheid, met name voor zaken die voorwaardenscheppend zijn voor de zorgsector Blz. 372
Er worden actief natuurlijke verbindingen gelegd met netwerken en andere overlegstructuren zoals het Navigatieteam Leefbaarheid, Economic Board Zeeland, het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO), de Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWOZ). Blz. 373
We dragen bij aan vraagstukken die gerelateerd zijn aan de zorg, zoals arbeidsmarkt, wonen en mobiliteit. Blz. 374
We werken aan vergroting van het draagvlak binnen de Zeeuwse bestuurlijke verhoudingen voor Zeeuwse oplossingen binnen de zorg Blz. 375
Zorgketen: Zowel bestuurlijk (als lid) als ambtelijk bijdragen binnen de structuur van de Zeeuwse Zorg Coalitie, teneinde via deze krachtenbundeling een toekomstige zorgagenda te realiseren Blz. 376
Leefbaarheid Blz. 377
Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen Blz. 378
Gezond leven Blz. 379
Instrumentontwikkeling: Monitoring Blz. 380
Jongerenparlement Blz. 381
Participatiematrix Blz. 382
Rijksprogramma Duurzaam Door Blz. 383
Trendindicatoren Blz. 384
Doelindicatoren Blz. 385
Wat mag het kosten? Blz. 386
7. Programma Bestuur Blz. 387
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 388
Speerpunten Blz. 389
Beleidskader Blz. 390
Reguliere taken Blz. 391
Maatschappelijk effect Blz. 392
Doelstelling Blz. 393
Interbestuurlijk toezicht Blz. 394
Door inzet proportioneel toezicht en in dialoog bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten met extra aandacht voor de financiële gevolgen van de coronacrisis, het sociaal domein en de herverdeling van het gemeentefonds Blz. 395
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven Blz. 396
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 397
Samenwerkend bestuur Blz. 398
Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt Blz. 399
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 400
Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt Blz. 401
Signalerend bestuur Blz. 402
Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatie-evenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland Blz. 403
Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 404
Optimale voorbereiding/ benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2021-2027 Blz. 405
Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst) Blz. 406
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag Blz. 407
Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta en de Scheldemondraad Blz. 408
Sterk provinciaal bestuur Blz. 409
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 410
Het uitdaagrecht opnemen in een nieuw vast te stellen provinciale participatieverordening Blz. 411
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 412
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 413
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 414
Weerbaar bestuur Blz. 415
De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet en uitgebreid middels een nieuwe beleidslijn en de nieuwe Wet. Blz. 416
De Taskforce-RIEC voert als samenwerkingspartner belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet Blz. 417
Wij geven uitvoering aan de (vastgestelde) visie op ondermijning en zetten wij in op de vier programmalijnen uit de visie; 1. weerbare organisatie, 2. weerbare overheid, 3. weerbare samenleving en 4. data, inzicht en onderzoek Blz. 418
Trendindicatoren Blz. 419
Doelindicatoren Blz. 420
Wat mag het kosten? Blz. 421
8. Programma Energie op klimaat! Blz. 422
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 423
Speerpunten Blz. 424
Beleidskader Blz. 425
Maatschappelijk effect Blz. 426
Energietransitie Blz. 427
Doelstelling Blz. 428
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water Blz. 429
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 430
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen Blz. 431
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 432
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 433
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 434
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken Blz. 435
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 436
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 437
Energietransitie Blz. 438
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 439
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 440
Medio 2021 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 441
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 442
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 443
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen Blz. 444
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 445
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 446
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 447
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 448
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 449
Trendindicatoren Blz. 450
Doelindicatoren Blz. 451
Wat mag het kosten? Blz. 452
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 453
Inleiding Blz. 454
Speerpunten Blz. 455
Kengetallen Blz. 456
Beleidskader Blz. 457
Doelstelling Blz. 458
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 459
Provinciefonds Blz. 460
Dividend Blz. 461
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 462
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 463
Wind in de zeilen; onderzoek ontvlechting Evides uit PZEM Blz. 464
Wat mag het kosten ? Blz. 465
9.2 Kosten van overhead Blz. 466
Inleiding Blz. 467
Beleidskader Blz. 468
Uitgangspunten Blz. 469
Vennootschapsbelasting Blz. 470
Invulling overhead jaarrekening Blz. 471
Wat mag het kosten? Blz. 472
Bijlagen Blz. 473
Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa Blz. 474
Inleiding Blz. 475
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 476
Inleiding Blz. 477
Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 478
Inleiding Blz. 479
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten Blz. 480
Inleiding Blz. 481
Controle verklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 482
pagina 1 Blz. 483
pagina 2 Blz. 484
pagina 3 Blz. 485
pagina 4 Blz. 486
pagina 5 Blz. 487
pagina 6 Blz. 488
pagina 7 Blz. 489
Paragrafen Blz. 490
Paragraaf Provinciale heffingen Blz. 491
Inleiding Blz. 492
Beleid Blz. 493
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 494
Lokale lastendruk Blz. 495
Gerealiseerde opbrengsten Blz. 496
Beleidskader Blz. 497
Heffingen provincie Blz. 498
Belastingen Blz. 499
Heffingen Blz. 500
Leges Blz. 501
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 502
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 503
Inleiding en uitgangspunten Blz. 504
Kernpunten Blz. 505
Beleidskader Blz. 506
Beleid Blz. 507
Risico's Blz. 508
Verloop risico's t.o.v. voorgaand jaar Blz. 509
Benodigde risicobuffer Blz. 510
Beschikbare risicobuffer Blz. 511
Ratio weerstandsvermogen Blz. 512
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 513
Kengetallen Blz. 514
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 515
Inleiding Blz. 516
Speerpunten Blz. 517
Acties Blz. 518
Beleidskader Blz. 519
Infrastructuur Blz. 520
Provinciale gebouwen Blz. 521
Paragraaf Financiering Blz. 522
Inleiding Blz. 523
Beleid Blz. 524
Speerpunten Blz. 525
Kengetallen Blz. 526
Beleidskader Blz. 527
Schatkistbankieren Blz. 528
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 529
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 530
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 531
Huidige situatie SWAP Blz. 532
Rentetoerekening Blz. 533
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 534
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 535
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 536
Leren van de Coronacrisis Blz. 537
Speerpunten Blz. 538
Kengetallen Blz. 539
Beleidskader Blz. 540
Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 541
Informatievoorziening en automatisering Blz. 542
Cybercrime en informatieveiligheid Blz. 543
Duurzaam inkopen en aanbesteden Blz. 544
Communicatie Blz. 545
Controlfunctie Blz. 546
Rechtmatigheidsverantwoording (pilot) Blz. 547
Structurele ambities Blz. 548
Opbouw personeelsbestand Blz. 549
Inclusiviteit Blz. 550
Stages Blz. 551
Ziekteverzuim Blz. 552
Externe inhuur Blz. 553
2021: Zo klantgericht Blz. 554
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 555
Inleiding Blz. 556
Visie en beleid Blz. 557
Speerpunten Blz. 558
Kengetallen Blz. 559
Beleidskader Blz. 560
Overzicht verbonden partijen Blz. 561
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 562
Vestigingsplaats Blz. 563
Oprichting/deelname provincie Blz. 564
Publiek belang Blz. 565
Programma begroting Blz. 566
Bestuurlijk belang Blz. 567
Doelstelling Blz. 568
Bezoldiging Blz. 569
Aandeelhoudersstrategie Blz. 570
Financieel resultaat Blz. 571
Dividenduitkering Blz. 572
Financieel belang Blz. 573
Eigen vermogen Blz. 574
Vreemd vermogen Blz. 575
Risico’s Blz. 576
PZEM N.V. Blz. 577
Vestigingsplaats Blz. 578
Oprichting/deelname provincie Blz. 579
Publiek belang Blz. 580
Programma begroting Blz. 581
Bestuurlijk belang Blz. 582
Doelstelling Blz. 583
Bezoldiging Blz. 584
Aandeelhoudersstrategie Blz. 585
Financieel resultaat Blz. 586
Dividenduitkering Blz. 587
Financieel belang Blz. 588
Eigen vermogen Blz. 589
Vreemd vermogen Blz. 590
Risico’s Blz. 591
North Sea Port SE Blz. 592
Vestigingsplaats Blz. 593
Oprichting/deelname provincie Blz. 594
Publiek belang Blz. 595
Programma begroting Blz. 596
Bestuurlijk belang Blz. 597
Doelstelling Blz. 598
Bezoldiging Blz. 599
Aandeelhoudersstrategie Blz. 600
Financieel resultaat Blz. 601
Dividenduitkering Blz. 602
Financieel belang Blz. 603
Eigen vermogen Blz. 604
Vreemd vermogen Blz. 605
Risico’s Blz. 606
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 607
Vestigingsplaats Blz. 608
Oprichting/deelname provincie Blz. 609
Publiek belang Blz. 610
Programma begroting Blz. 611
Bestuurlijk belang Blz. 612
Doelstelling Blz. 613
Bezoldiging Blz. 614
Aandeelhoudersstrategie Blz. 615
Financieel resultaat Blz. 616
Dividenduitkering Blz. 617
Financieel belang Blz. 618
Eigen vermogen Blz. 619
Vreemd vermogen Blz. 620
Risico’s Blz. 621
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 622
Vestigingsplaats Blz. 623
Oprichting/deelname provincie Blz. 624
Publiek belang Blz. 625
Programma begroting Blz. 626
Bestuurlijk belang Blz. 627
Doelstelling Blz. 628
Bezoldiging Blz. 629
Aandeelhoudersstrategie Blz. 630
Financieel resultaat Blz. 631
Dividenduitkering Blz. 632
Financieel belang Blz. 633
Eigen vermogen Blz. 634
Vreemd vermogen Blz. 635
Risico’s Blz. 636
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 637
Vestigingsplaats Blz. 638
Oprichting/deelname provincie Blz. 639
Publiek belang Blz. 640
Programma begroting Blz. 641
Bestuurlijk belang Blz. 642
Doelstelling Blz. 643
Bezoldiging Blz. 644
Aandeelhoudersstrategie Blz. 645
Verwacht financieel resultaat Blz. 646
Verwachte dividenduitkering Blz. 647
Verwacht financieel belang Blz. 648
Verwacht eigen vermogen Blz. 649
Verwacht vreemd vermogen Blz. 650
Risico’s Blz. 651
Westerschelde Ferry B.V. (WSF) Blz. 652
Vestigingsplaats Blz. 653
Oprichting/deelname provincie Blz. 654
Publiek belang Blz. 655
Programma begroting Blz. 656
Bestuurlijk belang Blz. 657
Doelstelling Blz. 658
Bezoldiging Blz. 659
Aandeelhoudersstrategie Blz. 660
Financieel resultaat Blz. 661
Dividenduitkering Blz. 662
Financieel belang Blz. 663
Eigen vermogen Blz. 664
Vreemd vermogen Blz. 665
Risico’s Blz. 666
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 667
Vestigingsplaats Blz. 668
Oprichting/deelname provincie Blz. 669
Publiek belang Blz. 670
Programma begroting Blz. 671
Bestuurlijk belang Blz. 672
Doelstelling Blz. 673
Bezoldiging Blz. 674
Aandeelhoudersstrategie Blz. 675
Financieel resultaat Blz. 676
Dividenduitkering Blz. 677
Financieel belang Blz. 678
Eigen vermogen Blz. 679
Vreemd vermogen Blz. 680
Risico’s Blz. 681
Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V. Blz. 682
Vestigingsplaats Blz. 683
Oprichting/deelname provincie Blz. 684
Publiek belang Blz. 685
Programma begroting Blz. 686
Bestuurlijk belang Blz. 687
Doelstelling Blz. 688
Bezoldiging Blz. 689
Aandeelhoudersstrategie Blz. 690
Financieel resultaat Blz. 691
Dividenduitkering Blz. 692
Financieel belang Blz. 693
Eigen vermogen Blz. 694
Vreemd vermogen Blz. 695
Risico’s Blz. 696
Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. Blz. 697
Vestigingsplaats Blz. 698
Oprichting/deelname provincie Blz. 699
Publiek belang Blz. 700
Programma begroting Blz. 701
Bestuurlijk belang Blz. 702
Doelstelling Blz. 703
Bezoldiging Blz. 704
Aandeelhoudersstrategie Blz. 705
Financieel resultaat Blz. 706
Dividenduitkering Blz. 707
Financieel belang Blz. 708
Eigen vermogen Blz. 709
Vreemd vermogen Blz. 710
Risico’s Blz. 711
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 712
Vestigingsplaats Blz. 713
Oprichting/deelname provincie Blz. 714
Publiek belang Blz. 715
Programma begroting Blz. 716
Bestuurlijk belang Blz. 717
Doelstelling Blz. 718
Bezoldiging Blz. 719
Aandeelhoudersstrategie Blz. 720
Financieel resultaat Blz. 721
Dividenduitkering Blz. 722
Financieel belang Blz. 723
Eigen vermogen Blz. 724
Vreemd vermogen Blz. 725
Risico’s Blz. 726
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 727
Vestigingsplaats Blz. 728
Oprichting/deelname provincie Blz. 729
Publiek belang Blz. 730
Programma begroting Blz. 731
Bestuurlijk belang Blz. 732
Doelstelling Blz. 733
Bezoldiging Blz. 734
Aandeelhoudersstrategie Blz. 735
Financieel resultaat Blz. 736
Dividenduitkering Blz. 737
Financieel belang Blz. 738
Eigen vermogen Blz. 739
Vreemd vermogen Blz. 740
Risico’s Blz. 741
Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD) Blz. 742
Vestigingsplaats Blz. 743
Oprichting/deelname provincie Blz. 744
Publiek belang Blz. 745
Programma begroting Blz. 746
Bestuurlijk belang Blz. 747
Doelstelling Blz. 748
Bezoldiging Blz. 749
Aandeelhoudersstrategie Blz. 750
Financieel resultaat Blz. 751
Dividenduitkering Blz. 752
Financieel belang Blz. 753
Eigen vermogen Blz. 754
Vreemd vermogen Blz. 755
Risico’s Blz. 756
Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Blz. 757
Vestigingsplaats Blz. 758
Oprichting/deelname provincie Blz. 759
Publiek belang Blz. 760
Programma begroting Blz. 761
Bestuurlijk belang Blz. 762
Doelstelling Blz. 763
Bezoldiging Blz. 764
Aandeelhoudersstrategie Blz. 765
Financieel resultaat Blz. 766
Dividenduitkering Blz. 767
Financieel belang Blz. 768
Eigen vermogen Blz. 769
Vreemd vermogen Blz. 770
Risico’s Blz. 771
Paragraaf Grondbeleid Blz. 772
Inleiding Blz. 773
Beleid Blz. 774
Speerpunten Blz. 775
Opgaven Blz. 776
Beleidskader Blz. 777
Resultaten, winst en risico's Blz. 778
Paragraaf Wind in de Zeilen Blz. 779
Inleiding Blz. 780
Compensatiepakket Blz. 781
Jaarrekening 2021 Blz. 782
Balans per 31 december 2021 Blz. 783
Activa Blz. 784
Passiva Blz. 785
Algemene toelichting Blz. 786
Rechtmatigheid Blz. 787
Autorisatie achteraf Blz. 788
Onvoorzien Blz. 789
Verschillenanalyse Blz. 790
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 791
Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen Blz. 792
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Blz. 793
Toelichting Blz. 794
Overzicht van garantstellingen en borgstellingen Blz. 795
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 796
Garantstelling North Sea Port SE (NSP) Blz. 797
Garantstelling GBE Aqua Blz. 798
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder Blz. 799
Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB Blz. 800
Convenantmiddelen Groenfonds Blz. 801
Lease- en huurcontracten Blz. 802
Rijksdienst voor ondernemend Nederland Blz. 803
Pensioenverplichtingen Blz. 804
Renterisico Blz. 805
Instandhouding Westerscheldetunnel Blz. 806
Persoonlijk ontwikkel budget Blz. 807
OV-concessies Blz. 808
Delta Kenniscentrum Blz. 809
Toegezegde bijdragen vanuit bestuursovereenkomsten Blz. 810
Niet uit balans blijkende rechten Blz. 811
Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC Blz. 812
Toelichting op de balans Blz. 813
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 814
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 815
Verantwoording subsidies tot en met boekjaar 2020 Blz. 816
Stelselwijziging verstrekte meerjarige projectsubsidies vanaf boekjaar 2021 Blz. 817
Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa Blz. 818
Vaste activa Blz. 819
Algemeen Blz. 820
Materiële vaste activa Blz. 821
Duurzame waardevermindering van vaste activa Blz. 822
Buitengebruik gestelde vaste activa Blz. 823
Afschrijvingen Blz. 824
Erfpacht Blz. 825
Financiële vaste activa Blz. 826
Vlottende activa Blz. 827
Voorraden Blz. 828
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Blz. 829
Gereed product- en handelsgoederen Blz. 830
Grondbank Zeeland Blz. 831
Grondbank landbouw flankerend beleid Blz. 832
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 833
Schatkistbankieren Blz. 834
Liquide middelen Blz. 835
Overlopende activa Blz. 836
Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Blz. 837
Vaste passiva Blz. 838
Algemeen Blz. 839
Eigen vermogen Blz. 840
Reserves Blz. 841
Voorzieningen Blz. 842
Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 843
Vlottende passiva Blz. 844
Algemeen Blz. 845
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 846
Overlopende passiva Blz. 847
Motorrijtuigenbelasting Blz. 848
Vennootschapsbelasting Blz. 849
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 850
Inleiding Blz. 851
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 852
Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten en strategische opgaven Blz. 853
1. Grote projecten en strategische opgaven analyse begrotingsverschillen Blz. 854
Begrotingsafwijkingen programma 2 Woonplaats Zeeland Blz. 855
2. Woonplaats Zeeland analyse begrotingsverschillen Blz. 856
Begrotingsafwijkingen programma 3 Balans in landelijk gebied Blz. 857
3. Balans in landelijk gebied analyse begrotingsverschillen Blz. 858
Begrotingsafwijkingen programma 4 Ondernemend Zeeland Blz. 859
4. Ondernemend Zeeland analyse begrotingsverschillen Blz. 860
Begrotingsafwijkingen programma 5 Mobiliteit op maat Blz. 861
5. Mobiliteit op maat analyse begrotingsverschillen Blz. 862
Begrotingsafwijkingen programma 6 Iedereen telt! Blz. 863
6. Iedereen telt! analyse begrotingsverschillen Blz. 864
Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur Blz. 865
7. Bestuur analyse begrotingsverschillen Blz. 866
Begrotingsafwijkingen programma 8 Energie op klimaat! Blz. 867
8. Energie op klimaat! analyse begrotingsverschillen Blz. 868
Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 869
90. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien analyse begrotingsverschillen Blz. 870
Begrotingsafwijkingen programma 96 Kosten van overhead Blz. 871
96. Kosten van overhead analyse begrotingsverschillen Blz. 872
Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves Blz. 873
98. Reserves analyse begrotingsverschillen Blz. 874
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 875
Inleiding Blz. 876
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 877
Inleiding Blz. 878
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 879
Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking Blz. 880
Anti-cumulatiebepaling Blz. 881
Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen Blz. 882
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 883
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 884
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap