Sitemap

Jaarstukken 2020 Provincie Zeeland Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding Blz. 3
Samen verschil maken Blz. 4
1.1 Grote projecten Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Grote projecten Blz. 7
Mijlpalen 2020 Blz. 8
Uitgangspunten grote projecten Blz. 9
Kader grote projecten Blz. 10
Waterdunen Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Doelen Blz. 13
Acties Blz. 14
Risico's Blz. 15
Genomen besluiten Blz. 16
Natuurpakket Westerschelde Blz. 17
Omschrijving Blz. 18
Doelen Blz. 19
Acties Blz. 20
Risico's Blz. 21
Genomen besluiten Blz. 22
MAR-kazerne Blz. 23
Omschrijving Blz. 24
Doelen Blz. 25
Acties Blz. 26
Risico's Blz. 27
Genomen besluiten Blz. 28
Thermphos Blz. 29
Omschrijving Blz. 30
Doelen Blz. 31
Acties Blz. 32
Risico's Blz. 33
Genomen besluiten Blz. 34
Traverse Kapellebrug Blz. 35
Omschrijving Blz. 36
Acties Blz. 37
Doelen Blz. 38
Risico's Blz. 39
Genomen besluiten Blz. 40
Zanddijk Blz. 41
Omschrijving Blz. 42
Doelen Blz. 43
Acties Blz. 44
Genomen besluiten Blz. 45
Risico's Blz. 46
Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 47
Omschrijving Blz. 48
Doelen Blz. 49
Acties Blz. 50
Risico's Blz. 51
Genomen besluiten Blz. 52
Wat mag het kosten ? Blz. 53
1.2 Strategische opgaven Blz. 54
Inleiding Blz. 55
Energietransitie Blz. 56
Omschrijving Blz. 57
Ambitie Blz. 58
Inzet Blz. 59
Proces Blz. 60
Concrete resultaten 2020 Blz. 61
Klimaatadaptatie Blz. 62
Omschrijving Blz. 63
Ambitie Blz. 64
Inzet Blz. 65
Proces Blz. 66
Concrete resultaten 2020 Blz. 67
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 68
Omschrijving Blz. 69
Ambitie Blz. 70
Inzet Blz. 71
Proces Blz. 72
Concrete resultaten 2020 Blz. 73
Slimme mobiliteit Blz. 74
Omschrijving Blz. 75
Ambitie Blz. 76
Inzet Blz. 77
Proces Blz. 78
Concrete resultaten 2020 Blz. 79
Zichtbaar Zeeland Blz. 80
Omschrijving Blz. 81
Ambitie Blz. 82
Inzet Blz. 83
Proces Blz. 84
Concrete resultaten 2020 Blz. 85
2. Programma Fysieke leefomgeving Blz. 86
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 87
Speerpunten Blz. 88
Beleidskader Blz. 89
Reguliere taken Blz. 90
Omgevingswet Blz. 91
Maatschappelijk effect Blz. 92
Maatschappelijk effect Kwaliteitskust Blz. 93
Doelstellingen Blz. 94
Voorbereiding omgevingswet Blz. 95
In 2020 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de uitwerking van de kaderagenda, richtingennotitie en kaders voor de Omgevingsvisie. Blz. 96
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 97
Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van enkele pilots. Blz. 98
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 99
Kwaliteitskust Blz. 100
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers. Blz. 101
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 102
Met Gezond in Zeeland de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen veel meer over het voetlicht brengen. Blz. 103
Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten. Blz. 104
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccomodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 105
Natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken. Blz. 106
Goed woon- en werkklimaat Blz. 107
Invulling geven aan het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR). Blz. 108
Overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en –vergunningen (relatiebeheer) Blz. 109
Publiceren van informatie over VTH op internet en hiertoe de Gedragsregel handhavingsinformatie aanpassen. Blz. 110
Toezien op veilige zwemlocaties Blz. 111
Uitvoering nazorgplan gesloten stortplaats Koegorspolder Blz. 112
Volgen van de beleidscyclus Big Eight VTH + S. Blz. 113
In 2020 zullen de in dat jaar opgenomen acties uit het milieuprogramma worden uitgevoerd. Blz. 114
Ook zal de DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie in 2020 met eigen personeel uitvoeren. Blz. 115
In 2018 hebben GS nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties (VTH+s programma). In 2020 wordt verder gegaan met de implementatie en de uitvoering van dat programma. Blz. 116
Tevens hebben GS in 2018, ter uitwerking van het Omgevingsplan Zeeland 2018, het milieuprogramma 2018-2022 vastgesteld. In 2020 zal het milieuprogramma worden geactualiseerd. Blz. 117
Voorts is het de bedoeling dat de RUD Zeeland in 2020 gaat werken en afrekenen volgens de PxQ methodiek. Blz. 118
Het is de bedoeling dat de wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) verder wordt uitgewerkt en opgepakt in 2020. Blz. 119
In 2020 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen. Blz. 120
Trendindicatoren Blz. 121
Doelindicatoren Blz. 122
Wat mag het kosten? Blz. 123
3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 124
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 125
Speerpunten Blz. 126
Beleidskader Blz. 127
Reguliere taken Blz. 128
Maatschappelijk effect Blz. 129
Doelstellingen Blz. 130
Natuurontwikkeling Blz. 131
Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw Blz. 132
Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen Blz. 133
Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd. Blz. 134
Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren) Blz. 135
Natuurbeheer Blz. 136
Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden) Blz. 137
Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 138
Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) Blz. 139
Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd Blz. 140
Natuurherstel Blz. 141
Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te halen. Blz. 142
Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer. Voorbeeld: Baarlandse Kreek Blz. 143
Natuurbescherming Blz. 144
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen. Blz. 145
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 146
Natuurverbreding/beleving Blz. 147
Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar); Blz. 148
Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 149
Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur; Blz. 150
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden; Blz. 151
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd; Blz. 152
Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 153
Uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie; Blz. 154
Voortzetten uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied; Blz. 155
Een volhoudbare landbouw Blz. 156
Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) Blz. 157
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 158
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Blz. 159
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op het versterken van de positie van de boer in de keten . Blz. 160
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 161
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit Blz. 162
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 163
Onderzoeken van de mogelijkheden ter ondersteuning van de biologische sector Blz. 164
Ontwikkelen van een Zeeuwse visie op natuurinclusieve (of kringloop) landbouw Blz. 165
Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag) Blz. 166
Trendindicatoren Blz. 167
Doelindicatoren Blz. 168
Wat mag het kosten Blz. 169
4. Programma Regionale economie Blz. 170
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 171
Speerpunten Blz. 172
Reguliere taken Blz. 173
Beleidskader Blz. 174
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 175
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 176
Maatschappelijk effect Blz. 177
Doelstellingen Blz. 178
Concurrentiepositie Food Blz. 179
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 180
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 181
Gezamenlijk met het visserijbedrijfsleven organiseren wij een B2C Visserijdag ter promotie van de Zeeuwse visserij- en aquacultuursector; Blz. 182
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 183
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 184
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 185
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 186
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 5 initiatieven; Blz. 187
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken en de organisatie van een Masterclass; Blz. 188
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten; Blz. 189
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 190
Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen Blz. 191
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 192
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 193
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 194
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 195
Stimuleren van de digitale infrastructuur, waaronder verdere uitrol van de connectiviteit zoals breedband Blz. 196
Uitvoering geven aan het bestuursarrangement tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland Blz. 197
Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network Blz. 198
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 199
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 200
Wordt onderdeel van ZB Planbureau. Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 201
Innovatie -infrastructuur en - fondsen Blz. 202
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 203
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 204
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 205
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 206
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 207
Arbeidsmarkt Blz. 208
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 209
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 210
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 211
Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 212
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 213
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 214
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 215
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 216
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 217
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 218
Campus Zeeland Blz. 219
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 220
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 221
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 222
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 223
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 224
Effectueren bouw JRC (opening september 2021) Blz. 225
Zichtbaar Zeeland (uitvoering) Blz. 226
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 227
Digitaal platform Blz. 228
Oprichten en inrichten van een organisatie voor regiomarketing op provinciale schaal Blz. 229
Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen Blz. 230
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 231
Trendindicatoren Blz. 232
Doelindicatoren Blz. 233
Wat mag het kosten? Blz. 234
5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 235
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 236
Speerpunten Blz. 237
Beleidskader Blz. 238
Reguliere taken Blz. 239
Maatschappelijk effect Blz. 240
Doelstellingen Blz. 241
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 242
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 243
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 244
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 245
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 246
Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies) Blz. 247
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 248
We voeren de eerste tranche van het actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen uit Blz. 249
We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen. Blz. 250
We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers Blz. 251
We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer Blz. 252
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 253
Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 254
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 255
Doorontwikkelen van het verkeersmanagement door efficiënt inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen (Digitaal op Orde) Blz. 256
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 257
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 258
Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2023-2028 Blz. 259
Wegeninvesteringen Blz. 260
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen Blz. 261
In 2020 werken we aan de voorbereiding en de daadwerkelijke realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2020 Blz. 262
We gaan verder met het afstemmen van de investeringen van de wegbeheerders in Zeeland, o.a. in het POVV en de beheerplanning Blz. 263
Concurrentiepositie logistiek Blz. 264
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 265
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 266
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 267
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 268
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 269
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 270
Impuls bedrijventerreinen Blz. 271
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 272
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 273
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 274
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 275
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 276
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 277
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 278
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 279
Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten Blz. 280
Ruimtelijke kwaliteit versterken Blz. 281
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 282
Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren) Blz. 283
Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop) Blz. 284
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 285
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 286
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 287
Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten Blz. 288
Maatschappelijk initiatief versterken Blz. 289
Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland Blz. 290
In het kader van JouwZeeland ontwikkelen van een jongerenparlement en daarmee jongeren directer betrokken laten zijn bij de besluitvorming Blz. 291
Project Leegstond realiseren: een aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag). Blz. 292
Samen met gemeenten verder uitbouwen van platform MAEX voor kennisdeling rond maatschappelijke initiatieven in Zeeland gericht op meer en betere initiatieven alsmede verwijzing naar beschikbare fondsen (o.a. Zeeuws Oranjefonds). Blz. 293
Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000). Blz. 294
Sport verenigt Zeeland Blz. 295
Alle Zeeuwse gemeenten partner van het Jeugdsport- en cultuurfonds en van het programma TalentBoost. Blz. 296
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 297
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 298
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 299
Trendindicatoren Blz. 300
Doelindicatoren Blz. 301
Wat mag het kosten? Blz. 302
6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 303
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 304
Speerpunten Blz. 305
Beleidskader Blz. 306
Reguliere taken Blz. 307
Maatschappelijk effect Blz. 308
Doelstellingen Blz. 309
Culturele infrastructuur Blz. 310
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 311
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 312
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 313
Cultureel erfgoed Blz. 314
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 315
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 316
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 317
Kunsten Blz. 318
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 319
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 320
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 321
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 322
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 323
Trendindicatoren Blz. 324
Doelindicatoren Blz. 325
Wat mag het kosten? Blz. 326
7. Programma Bestuur Blz. 327
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 328
Speerpunten Blz. 329
Beleidskader Blz. 330
Reguliere taken Blz. 331
Maatschappelijk effect Blz. 332
Doelstellingen Blz. 333
Interbestuurlijk toezicht Blz. 334
Extra monitoring ontwikkeling baten en lasten naar gemeenten gedecentraliseerde taken sociaal domein; Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen Blz. 335
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven. Blz. 336
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 337
Samenwerkend bestuur Blz. 338
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 339
Proces intensivering functionele samenwerking provincie - waterschap Scheldestromen voortzetten Blz. 340
Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s) Blz. 341
Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden Blz. 342
Signalerend bestuur Blz. 343
Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 344
Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen Blz. 345
Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen Blz. 346
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta Blz. 347
Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP Blz. 348
Sterk provinciaal bestuur Blz. 349
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 350
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 351
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 352
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 353
Weerbaar bestuur Blz. 354
Bevorderen van bewustwording (awareness) door het op- en inzetten van instructies, opleiding interne/externe partners in het kader van BIBOB, awareness bijeenkomsten, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal ondermijning etc. Blz. 355
Het onder Campus opgericht kennis- en innovatienetwerk Schelde Safety Network zet samen met de kennisinstituten en bedrijven in Zeeland en Vlaanderen in op het ontwikkelen van innovatie en onderzoek op HBO- en academisch niveau op het terrein van Blz. 356
Per 1 januari 2019 vormen het RIEC en de Taskforce één entiteit onder de naam Taskforce-RIEC. De huidige provinciale bijdrage aan het RIEC wordt verhoogd met een bijdrage voor het onderdeel Taskforce. Blz. 357
Voorbereiden en uitvoeren van een tweejarig programma awareness ondermijning voor leden van GS, PS/ provincie medewerkers inclusief aandacht voor toepassing wet BIBOB. Blz. 358
Trendindicatoren Blz. 359
Doelindicatoren Blz. 360
Wat mag het kosten? Blz. 361
8. Programma Klimaat en energie Blz. 362
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 363
Speerpunten Blz. 364
Beleidskader Blz. 365
Reguliere taken Blz. 366
Maatschappelijk effect Blz. 367
Doelstellingen Blz. 368
Water en bodem met kwaliteit Blz. 369
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 370
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 371
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 372
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 373
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 374
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 375
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 376
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 377
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 378
Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt Blz. 379
Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden Blz. 380
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 381
Klimaatadaptie en voldoende zoet water Blz. 382
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 383
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 384
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 385
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken en groene schoolpleinen Blz. 386
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen in 2020 Blz. 387
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; deelname aan interregproject, samenwerking masteropleiding HZ, voorbereiding NWA-aanvraag Blz. 388
Deltawateren Blz. 389
Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde Blz. 390
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 391
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 392
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 393
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 394
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 395
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 396
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 397
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 398
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer; opstellen kader gebiedsfonds Grevelingen Blz. 399
Energietransitie Blz. 400
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 401
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 402
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 403
Onder een efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur met de naam “Zeeuws Energieakkoord schrijven we een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES). Blz. 404
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 405
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen Blz. 406
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 407
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 408
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 409
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 410
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 411
Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 412
Circulaire economie Blz. 413
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 414
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 415
We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden Blz. 416
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 417
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 418
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland Blz. 419
We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie Blz. 420
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers. Blz. 421
Trendindicatoren Blz. 422
Doelindicatoren Blz. 423
Wat mag het kosten? Blz. 424
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 425
Inleiding Blz. 426
Speerpunten Blz. 427
Kengetallen Blz. 428
Beleidskader Blz. 429
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 430
Provinciefonds Blz. 431
Dividend Blz. 432
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 433
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 434
Wat mag het kosten ? Blz. 435
9.2 Kosten van overhead Blz. 436
Inleiding Blz. 437
Beleidskader Blz. 438
Vennootschapsbelasting Blz. 439
Invulling overhead begroting Blz. 440
Uitgangspunten Blz. 441
Wat mag het kosten? Blz. 442
Bijlagen Blz. 443
Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa Blz. 444
Inleiding Blz. 445
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 446
Inleiding Blz. 447
Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 448
Inleiding Blz. 449
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten Blz. 450
Inleiding Blz. 451
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 452
pagina 1 Blz. 453
pagina 2 Blz. 454
pagina 3 Blz. 455
pagina 4 Blz. 456
Paragrafen Blz. 457
Provinciale heffingen Blz. 458
Inleiding Blz. 459
Beleid Blz. 460
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 461
Lokale lastendruk Blz. 462
Werkelijke opbrengsten Blz. 463
Beleidskader Blz. 464
Heffingen provincie Blz. 465
Belastingen Blz. 466
Heffingen Blz. 467
Leges Blz. 468
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 469
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 470
Inleiding en uitgangspunten Blz. 471
Kernpunten Blz. 472
Beleidskader Blz. 473
Beleid Blz. 474
Risico's Blz. 475
Verloop risico's t.o.v. voorgaand jaar Blz. 476
Benodigde risicobuffer Blz. 477
Beschikbare risicobuffer Blz. 478
Ratio weerstandsvermogen Blz. 479
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 480
Kengetallen Blz. 481
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 482
Inleiding Blz. 483
Speerpunten Blz. 484
Acties Blz. 485
Beleidskader Blz. 486
Infrastructuur Blz. 487
Provinciale gebouwen Blz. 488
Fietsvoetveer Blz. 489
Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis Blz. 490
Financiering Blz. 491
Inleiding Blz. 492
Beleidskader Blz. 493
Beleid Blz. 494
Speerpunten Blz. 495
Kengetallen Blz. 496
Schatkistbankieren Blz. 497
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 498
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 499
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 500
Huidige situatie SWAP Blz. 501
Rentetoerekening Blz. 502
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 503
Bedrijfsvoering Blz. 504
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 505
Speerpunten Blz. 506
Beleidskader Blz. 507
Impact COVID-19 Blz. 508
Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 509
Gastvrijheid in het Provinciehuis Blz. 510
Informatievoorziening en automatisering Blz. 511
Communicatie Blz. 512
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 513
Algemene Verordening Gegevensbescherming Blz. 514
Cybercrime Blz. 515
Bedrijfsvoering in cijfers Blz. 516
Opbouw personeelsbestand Blz. 517
Inclusiviteit Blz. 518
Stages Blz. 519
Ziekteverzuim Blz. 520
Externe inhuur Blz. 521
Externe dienstverlening Blz. 522
Controlfunctie Blz. 523
Rechtmatigheid Blz. 524
Begrotingscriterium Blz. 525
Voorwaardencriterium Blz. 526
M&O-criterium Blz. 527
Afwijkingen WNT bij het verlenen van een subsidie Blz. 528
Verbonden partijen Blz. 529
Inleiding Blz. 530
Visie en beleid Blz. 531
Speerpunten Blz. 532
Kengetallen Blz. 533
Beleidskader Blz. 534
Overzicht verbonden partijen Blz. 535
PZEM N.V. Blz. 536
Vestigingsplaats Blz. 537
Oprichting/deelname provincie Blz. 538
Publiek belang Blz. 539
Programma begroting Blz. 540
Bestuurlijk belang Blz. 541
Doelstelling Blz. 542
Bezoldiging Blz. 543
Aandeelhoudersstrategie Blz. 544
Financieel resultaat Blz. 545
Dividenduitkering Blz. 546
Financieel belang Blz. 547
Eigen Vermogen Blz. 548
Vreemd Vermogen Blz. 549
Risico’s Blz. 550
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 551
Vestigingsplaats Blz. 552
Oprichting/deelname provincie Blz. 553
Publiek belang Blz. 554
Programma begroting Blz. 555
Bestuurlijk belang Blz. 556
Doelstelling Blz. 557
Bezoldiging Blz. 558
Aandeelhoudersstrategie Blz. 559
Financieel resultaat Blz. 560
Dividenduitkering Blz. 561
Financieel belang Blz. 562
Eigen Vermogen Blz. 563
Vreemd Vermogen Blz. 564
Risico’s Blz. 565
North Sea Port SE Blz. 566
Vestigingsplaats Blz. 567
Oprichting/deelname provincie Blz. 568
Publiek belang Blz. 569
Programma begroting Blz. 570
Bestuurlijk belang Blz. 571
Doelstelling Blz. 572
Bezoldiging Blz. 573
Aandeelhoudersstrategie Blz. 574
Financieel resultaat Blz. 575
Dividenduitkering Blz. 576
Financieel belang Blz. 577
Eigen Vermogen Blz. 578
Vreemd Vermogen Blz. 579
Risico’s Blz. 580
N.V. Westerscheldetunnel Blz. 581
Vestigingsplaats Blz. 582
Oprichting/deelname provincie Blz. 583
Publiek belang Blz. 584
Programma begroting Blz. 585
Bestuurlijk belang Blz. 586
Doelstelling Blz. 587
Bezoldiging Blz. 588
Aandeelhoudersstrategie Blz. 589
Financieel resultaat Blz. 590
Dividenduitkering Blz. 591
Financieel belang Blz. 592
Eigen Vermogen Blz. 593
Vreemd Vermogen Blz. 594
Risico’s Blz. 595
N.V. Economische Impuls Zeeland Blz. 596
Vestigingsplaats Blz. 597
Oprichting/deelname provincie Blz. 598
Publiek belang Blz. 599
Programma begroting Blz. 600
Bestuurlijk belang Blz. 601
Doelstelling Blz. 602
Bezoldiging Blz. 603
Aandeelhoudersstrategie Blz. 604
Financieel resultaat Blz. 605
Dividenduitkering Blz. 606
Financieel belang Blz. 607
Eigen Vermogen Blz. 608
Vreemd Vermogen Blz. 609
Risico’s Blz. 610
Nederlandse Waterschapsbank N.V. Blz. 611
Vestigingsplaats Blz. 612
Oprichting/deelname provincie Blz. 613
Publiek belang Blz. 614
Programma begroting Blz. 615
Bestuurlijk belang Blz. 616
Doelstelling Blz. 617
Bezoldiging Blz. 618
Aandeelhoudersstrategie Blz. 619
Financieel resultaat Blz. 620
Dividenduitkering Blz. 621
Financieel belang Blz. 622
Eigen Vermogen Blz. 623
Vreemd Vermogen Blz. 624
Risico's Blz. 625
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 626
Vestigingsplaats Blz. 627
Oprichting/deelname provincie Blz. 628
Publiek belang Blz. 629
Programma begroting Blz. 630
Doelstelling Blz. 631
Bezoldiging Blz. 632
Aandeelhoudersstrategie Blz. 633
Financieel resultaat Blz. 634
Dividenduitkering Blz. 635
Financieel belang Blz. 636
Eigen Vermogen Blz. 637
Vreemd Vermogen Blz. 638
Risico's Blz. 639
Investeringsfonds Zeeland (IFZ) Blz. 640
Vestigingsplaats Blz. 641
Oprichting/deelname provincie Blz. 642
Publiek belang Blz. 643
Programma begroting Blz. 644
Bestuurlijk belang Blz. 645
Doelstelling Blz. 646
Bezoldiging Blz. 647
Aandeelhoudersstrategie Blz. 648
Financieel resultaat Blz. 649
Dividenduitkering Blz. 650
Financieel belang Blz. 651
Eigen Vermogen Blz. 652
Vreemd Vermogen Blz. 653
Risico's Blz. 654
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Blz. 655
Vestigingsplaats Blz. 656
Oprichting/deelname provincie Blz. 657
Publiek belang Blz. 658
Programma begroting Blz. 659
Bestuurlijk belang Blz. 660
Doelstelling Blz. 661
Bezoldiging Blz. 662
Aandeelhoudersstrategie Blz. 663
Financieel resultaat Blz. 664
Dividenduitkering Blz. 665
Financieel belang Blz. 666
Eigen Vermogen Blz. 667
Vreemd Vermogen Blz. 668
Risico's Blz. 669
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 670
Vestigingsplaats Blz. 671
Oprichting/deelname provincie Blz. 672
Publiek belang Blz. 673
Doelstelling Blz. 674
Programma begroting Blz. 675
Bestuurlijk belang Blz. 676
Bezoldiging Blz. 677
Aandeelhoudersstrategie Blz. 678
Financieel resultaat Blz. 679
Dividenduitkering Blz. 680
Financieel belang Blz. 681
Eigen Vermogen Blz. 682
Vreemd Vermogen Blz. 683
Risico's Blz. 684
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 685
Vestigingsplaats Blz. 686
Oprichting/deelname provincie Blz. 687
Publiek belang Blz. 688
Programma begroting Blz. 689
Bestuurlijk belang Blz. 690
Doelstelling Blz. 691
Bezoldiging Blz. 692
Aandeelhoudersstrategie Blz. 693
Financieel resultaat Blz. 694
Dividenduitkering Blz. 695
Financieel belang Blz. 696
Eigen Vermogen Blz. 697
Vreemd Vermogen Blz. 698
Risico's Blz. 699
Grondbeleid Blz. 700
Inleiding Blz. 701
Beleid Blz. 702
Speerpunten Blz. 703
Opgaven Blz. 704
Beleidskader Blz. 705
Resultaten, winst en risico's Blz. 706
Covid-19 Blz. 707
Algemeen Blz. 708
Vertragingsschade als gevolg van Covid-19 Blz. 709
Belangrijkste coronarisico's voor de financiële positie van de Provincie Blz. 710
Covid in jaarverslag Blz. 711
Jaarrekening 2020 Blz. 712
Balans per 31 december 2020 Blz. 713
Activa Blz. 714
Passiva Blz. 715
Algemene toelichting Blz. 716
Rechtmatigheid Blz. 717
Autorisatie achteraf Blz. 718
Onvoorzien Blz. 719
Verschillenanalyse Blz. 720
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 721
Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen Blz. 722
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Blz. 723
Toelichting Blz. 724
Overzicht van garantstellingen en borgstellingen Blz. 725
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 726
Garantstelling North Sea Port SE (NSP) Blz. 727
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder Blz. 728
Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB Blz. 729
Convenantmiddelen Groenfonds Blz. 730
Lease- en huurcontracten Blz. 731
Rijksdienst voor ondernemend Nederland Blz. 732
Subsidies onder opschortende voorwaarden Blz. 733
Pensioenverplichtingen Blz. 734
Renterisico Blz. 735
Instandhouding Westerscheldetunnel Blz. 736
Persoonlijk ontwikkel budget Blz. 737
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 738
OV-consessies Blz. 739
Delta Kenniscentrum Blz. 740
Toegezegde bijdragen vanuit bestuursovereenkomsten Blz. 741
Niet uit balans blijkende rechten Blz. 742
Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC Blz. 743
Toelichting op de balans Blz. 744
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 745
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 746
Verantwoording subsidies Blz. 747
Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa Blz. 748
Vaste activa Blz. 749
Algemeen Blz. 750
Materiële vaste activa Blz. 751
Duurzame waardevermindering van vaste activa Blz. 752
Buitengebruik gestelde vaste activa Blz. 753
Afschrijvingen Blz. 754
Erfpacht Blz. 755
Financiële vaste activa Blz. 756
Vlottende activa Blz. 757
Voorraden Blz. 758
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Blz. 759
Gereed product- en handelsgoederen Blz. 760
Grondbank Zeeland Blz. 761
Grondbank landbouw flankerend beleid Blz. 762
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 763
Schatkistbankieren Blz. 764
Liquide middelen Blz. 765
Overlopende activa Blz. 766
Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Blz. 767
Vaste passiva Blz. 768
Algemeen Blz. 769
Eigen vermogen Blz. 770
Reserves Blz. 771
Voorzieningen Blz. 772
Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 773
Vlottende passiva Blz. 774
Algemeen Blz. 775
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 776
Overlopende passiva Blz. 777
Motorrijtuigenbelasting Blz. 778
Vennootschapsbelasting Blz. 779
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 780
Inleiding Blz. 781
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 782
Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten Blz. 783
1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen Blz. 784
Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving Blz. 785
2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen Blz. 786
Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 787
3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen Blz. 788
Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie Blz. 789
4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen Blz. 790
Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 791
5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen Blz. 792
Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 793
6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen Blz. 794
Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur Blz. 795
7 Bestuur analyse begrotingsverschillen Blz. 796
Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie Blz. 797
8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen Blz. 798
Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 799
90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen Blz. 800
Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead Blz. 801
96 Overhead analyse begrotingsverschillen Blz. 802
Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves Blz. 803
98 Reserves analyse begrotingsverschillen Blz. 804
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 805
Inleiding Blz. 806
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 807
Inleiding Blz. 808
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 809
Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking Blz. 810
Anti-cumulatiebepaling Blz. 811
Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen Blz. 812
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 813
Gebeurtenissen Blz. 814
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap