Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2020 Provincie Zeeland Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Samen verschil maken Blz. 4  
1.1 Grote projecten Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Grote projecten Blz. 7  
Mijlpalen 2020 Blz. 8  
Uitgangspunten grote projecten Blz. 9  
Kader grote projecten Blz. 10  
Waterdunen Blz. 11  
Omschrijving Blz. 12  
Doelen Blz. 13  
Acties Blz. 14  
Risico's Blz. 15  
Genomen besluiten Blz. 16  
Natuurpakket Westerschelde Blz. 17  
Omschrijving Blz. 18  
Doelen Blz. 19  
Acties Blz. 20  
Risico's Blz. 21  
Genomen besluiten Blz. 22  
MAR-kazerne Blz. 23  
Omschrijving Blz. 24  
Doelen Blz. 25  
Acties Blz. 26  
Risico's Blz. 27  
Genomen besluiten Blz. 28  
Thermphos Blz. 29  
Omschrijving Blz. 30  
Doelen Blz. 31  
Acties Blz. 32  
Risico's Blz. 33  
Genomen besluiten Blz. 34  
Traverse Kapellebrug Blz. 35  
Omschrijving Blz. 36  
Acties Blz. 37  
Doelen Blz. 38  
Risico's Blz. 39  
Genomen besluiten Blz. 40  
Zanddijk Blz. 41  
Omschrijving Blz. 42  
Doelen Blz. 43  
Acties Blz. 44  
Genomen besluiten Blz. 45  
Risico's Blz. 46  
Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 47  
Omschrijving Blz. 48  
Doelen Blz. 49  
Acties Blz. 50  
Risico's Blz. 51  
Genomen besluiten Blz. 52  
Wat mag het kosten ? Blz. 53  
1.2 Strategische opgaven Blz. 54  
Inleiding Blz. 55  
Energietransitie Blz. 56  
Omschrijving Blz. 57  
Ambitie Blz. 58  
Inzet Blz. 59  
Proces Blz. 60  
Concrete resultaten 2020 Blz. 61  
Klimaatadaptatie Blz. 62  
Omschrijving Blz. 63  
Ambitie Blz. 64  
Inzet Blz. 65  
Proces Blz. 66  
Concrete resultaten 2020 Blz. 67  
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 68  
Omschrijving Blz. 69  
Ambitie Blz. 70  
Inzet Blz. 71  
Proces Blz. 72  
Concrete resultaten 2020 Blz. 73  
Slimme mobiliteit Blz. 74  
Omschrijving Blz. 75  
Ambitie Blz. 76  
Inzet Blz. 77  
Proces Blz. 78  
Concrete resultaten 2020 Blz. 79  
Zichtbaar Zeeland Blz. 80  
Omschrijving Blz. 81  
Ambitie Blz. 82  
Inzet Blz. 83  
Proces Blz. 84  
Concrete resultaten 2020 Blz. 85  
2. Programma Fysieke leefomgeving Blz. 86  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 87  
Speerpunten Blz. 88  
Beleidskader Blz. 89  
Reguliere taken Blz. 90  
Omgevingswet Blz. 91  
Maatschappelijk effect Blz. 92  
Maatschappelijk effect Kwaliteitskust Blz. 93  
Doelstellingen Blz. 94  
Voorbereiding omgevingswet Blz. 95  
In 2020 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de uitwerking van de kaderagenda, richtingennotitie en kaders voor de Omgevingsvisie. Blz. 96  
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 97  
Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van enkele pilots. Blz. 98  
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 99  
Kwaliteitskust Blz. 100  
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers. Blz. 101  
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 102  
Met Gezond in Zeeland de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen veel meer over het voetlicht brengen. Blz. 103  
Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten. Blz. 104  
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccomodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 105  
Natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken. Blz. 106  
Goed woon- en werkklimaat Blz. 107  
Invulling geven aan het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR). Blz. 108  
Overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en –vergunningen (relatiebeheer) Blz. 109  
Publiceren van informatie over VTH op internet en hiertoe de Gedragsregel handhavingsinformatie aanpassen. Blz. 110  
Toezien op veilige zwemlocaties Blz. 111  
Uitvoering nazorgplan gesloten stortplaats Koegorspolder Blz. 112  
Volgen van de beleidscyclus Big Eight VTH + S. Blz. 113  
In 2020 zullen de in dat jaar opgenomen acties uit het milieuprogramma worden uitgevoerd. Blz. 114  
Ook zal de DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie in 2020 met eigen personeel uitvoeren. Blz. 115  
In 2018 hebben GS nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties (VTH+s programma). In 2020 wordt verder gegaan met de implementatie en de uitvoering van dat programma. Blz. 116  
Tevens hebben GS in 2018, ter uitwerking van het Omgevingsplan Zeeland 2018, het milieuprogramma 2018-2022 vastgesteld. In 2020 zal het milieuprogramma worden geactualiseerd. Blz. 117  
Voorts is het de bedoeling dat de RUD Zeeland in 2020 gaat werken en afrekenen volgens de PxQ methodiek. Blz. 118  
Het is de bedoeling dat de wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) verder wordt uitgewerkt en opgepakt in 2020. Blz. 119  
In 2020 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen. Blz. 120  
Trendindicatoren Blz. 121  
Doelindicatoren Blz. 122  
Wat mag het kosten? Blz. 123  
3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 124  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 125  
Speerpunten Blz. 126  
Beleidskader Blz. 127  
Reguliere taken Blz. 128  
Maatschappelijk effect Blz. 129  
Doelstellingen Blz. 130  
Natuurontwikkeling Blz. 131  
Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw Blz. 132  
Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen Blz. 133  
Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd. Blz. 134  
Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren) Blz. 135  
Natuurbeheer Blz. 136  
Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden) Blz. 137  
Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 138  
Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) Blz. 139  
Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd Blz. 140  
Natuurherstel Blz. 141  
Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te halen. Blz. 142  
Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer. Voorbeeld: Baarlandse Kreek Blz. 143  
Natuurbescherming Blz. 144  
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen. Blz. 145  
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 146  
Natuurverbreding/beleving Blz. 147  
Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar); Blz. 148  
Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 149  
Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur; Blz. 150  
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden; Blz. 151  
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd; Blz. 152  
Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 153  
Uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie; Blz. 154  
Voortzetten uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied; Blz. 155  
Een volhoudbare landbouw Blz. 156  
Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) Blz. 157  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 158  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Blz. 159  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit Blz. 160  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 161  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op het versterken van de positie van de boer in de keten . Blz. 162  
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 163  
Onderzoeken van de mogelijkheden ter ondersteuning van de biologische sector Blz. 164  
Ontwikkelen van een Zeeuwse visie op natuurinclusieve (of kringloop) landbouw Blz. 165  
Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag) Blz. 166  
Trendindicatoren Blz. 167  
Doelindicatoren Blz. 168  
Wat mag het kosten Blz. 169  
4. Programma Regionale economie Blz. 170  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 171  
Speerpunten Blz. 172  
Reguliere taken Blz. 173  
Beleidskader Blz. 174  
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 175  
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 176  
Maatschappelijk effect Blz. 177  
Doelstellingen Blz. 178  
Concurrentiepositie Food Blz. 179  
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 180  
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 181  
Gezamenlijk met het visserijbedrijfsleven organiseren wij een B2C Visserijdag ter promotie van de Zeeuwse visserij- en aquacultuursector; Blz. 182  
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 183  
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 184  
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 185  
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden te Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 186  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 5 initiatieven; Blz. 187  
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken en de organisatie van een Masterclass; Blz. 188  
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten; Blz. 189  
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 190  
Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen Blz. 191  
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 192  
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 193  
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 194  
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 195  
Stimuleren van de digitale infrastructuur, waaronder verdere uitrol van de connectiviteit zoals breedband Blz. 196  
Uitvoering geven aan het bestuursarrangement tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland Blz. 197  
Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network Blz. 198  
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 199  
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 200  
Wordt onderdeel van ZB Planbureau. Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 201  
Innovatie -infrastructuur en - fondsen Blz. 202  
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 203  
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 204  
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 205  
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 206  
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 207  
Arbeidsmarkt Blz. 208  
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 209  
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 210  
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 211  
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 212  
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 213  
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 214  
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 215  
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 216  
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 217  
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 218  
Campus Zeeland Blz. 219  
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 220  
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 221  
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 222  
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 223  
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 224  
Effectueren bouw JRC (opening september 2021) Blz. 225  
Zichtbaar Zeeland (uitvoering) Blz. 226  
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 227  
Digitaal platform Blz. 228  
Oprichten en inrichten van een organisatie voor regiomarketing op provinciale schaal Blz. 229  
Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen Blz. 230  
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 231  
Trendindicatoren Blz. 232  
Doelindicatoren Blz. 233  
Wat mag het kosten? Blz. 234  
5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 235  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 236  
Speerpunten Blz. 237  
Beleidskader Blz. 238  
Reguliere taken Blz. 239  
Maatschappelijk effect Blz. 240  
Doelstellingen Blz. 241  
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 242  
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 243  
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 244  
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 245  
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 246  
De doelgroep scholieren en Zeeuwse werkgevers betrekken bij de campagne Mono Blz. 247  
In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben Blz. 248  
In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid Blz. 249  
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug Blz. 250  
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 251  
We voeren de eerste tranche van het actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen uit Blz. 252  
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 253  
Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 254  
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 255  
Doorontwikkelen van het verkeersmanagement door efficiënt inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen (Digitaal op Orde) Blz. 256  
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 257  
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 258  
Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2023-2028 Blz. 259  
Wegeninvesteringen Blz. 260  
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen Blz. 261  
In 2020 werken we aan de voorbereiding en de daadwerkelijke realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2020 Blz. 262  
We gaan verder met het afstemmen van de investeringen van de wegbeheerders in Zeeland, o.a. in het POVV en de beheerplanning Blz. 263  
Concurrentiepositie logistiek Blz. 264  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 265  
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 266  
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 267  
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 268  
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 269  
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 270  
Impuls bedrijventerreinen Blz. 271  
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 272  
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 273  
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 274  
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 275  
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 276  
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 277  
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 278  
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 279  
Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten Blz. 280  
Ruimtelijke kwaliteit versterken Blz. 281  
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 282  
Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren) Blz. 283  
Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop) Blz. 284  
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 285  
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 286  
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 287  
Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten Blz. 288  
Maatschappelijk initiatief versterken Blz. 289  
Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland Blz. 290  
In het kader van JouwZeeland ontwikkelen van een jongerenparlement en daarmee jongeren directer betrokken laten zijn bij de besluitvorming Blz. 291  
Project Leegstond realiseren: een aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag). Blz. 292  
Samen met gemeenten verder uitbouwen van platform MAEX voor kennisdeling rond maatschappelijke initiatieven in Zeeland gericht op meer en betere initiatieven alsmede verwijzing naar beschikbare fondsen (o.a. Zeeuws Oranjefonds). Blz. 293  
Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000). Blz. 294  
Sport verenigt Zeeland Blz. 295  
Alle Zeeuwse gemeenten partner van het Jeugdsport- en cultuurfonds en van het programma TalentBoost. Blz. 296  
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 297  
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 298  
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 299  
Trendindicatoren Blz. 300  
Doelindicatoren Blz. 301  
Wat mag het kosten? Blz. 302  
6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 303  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 304  
Speerpunten Blz. 305  
Beleidskader Blz. 306  
Reguliere taken Blz. 307  
Maatschappelijk effect Blz. 308  
Doelstellingen Blz. 309  
Culturele infrastructuur Blz. 310  
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 311  
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 312  
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 313  
Cultureel erfgoed Blz. 314  
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 315  
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 316  
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende inconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 317  
Kunsten Blz. 318  
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 319  
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 320  
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 321  
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 322  
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 323  
Trendindicatoren Blz. 324  
Doelindicatoren Blz. 325  
Wat mag het kosten? Blz. 326  
7. Programma Bestuur Blz. 327  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 328  
Speerpunten Blz. 329  
Beleidskader Blz. 330  
Reguliere taken Blz. 331  
Maatschappelijk effect Blz. 332  
Doelstellingen Blz. 333  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 334  
Extra monitoring ontwikkeling baten en lasten naar gemeenten gedecentraliseerde taken sociaal domein; Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen Blz. 335  
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven. Blz. 336  
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 337  
Samenwerkend bestuur Blz. 338  
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 339  
Proces intensivering functionele samenwerking provincie - waterschap Scheldestromen voortzetten Blz. 340  
Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s) Blz. 341  
Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden Blz. 342  
Signalerend bestuur Blz. 343  
Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 344  
Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen Blz. 345  
Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen Blz. 346  
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta Blz. 347  
Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP Blz. 348  
Sterk provinciaal bestuur Blz. 349  
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 350  
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 351  
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 352  
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 353  
Weerbaar bestuur Blz. 354  
Bevorderen van bewustwording (awareness) door het op- en inzetten van instructies, opleiding interne/externe partners in het kader van BIBOB, awareness bijeenkomsten, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal ondermijning etc. Blz. 355  
Het onder Campus opgericht kennis- en innovatienetwerk Schelde Safety Network zet samen met de kennisinstituten en bedrijven in Zeeland en Vlaanderen in op het ontwikkelen van innovatie en onderzoek op HBO- en academisch niveau op het terrein van Blz. 356  
Per 1 januari 2019 vormen het RIEC en de Taskforce één entiteit onder de naam Taskforce-RIEC. De huidige provinciale bijdrage aan het RIEC wordt verhoogd met een bijdrage voor het onderdeel Taskforce. Blz. 357  
Voorbereiden en uitvoeren van een tweejarig programma awareness ondermijning voor leden van GS, PS/ provincie medewerkers inclusief aandacht voor toepassing wet BIBOB. Blz. 358  
Trendindicatoren Blz. 359  
Doelindicatoren Blz. 360  
Wat mag het kosten? Blz. 361  
8. Programma Klimaat en energie Blz. 362  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 363  
Speerpunten Blz. 364  
Beleidskader Blz. 365  
Reguliere taken Blz. 366  
Maatschappelijk effect Blz. 367  
Doelstellingen Blz. 368  
Water en bodem met kwaliteit Blz. 369  
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 370  
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 371  
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 372  
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 373  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap Blz. 374  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit Blz. 375  
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 376  
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 377  
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 378  
Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt Blz. 379  
Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden Blz. 380  
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 381  
Klimaatadaptie en voldoende zoet water Blz. 382  
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 383  
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 384  
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 385  
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken en groene schoolpleinen Blz. 386  
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen in 2020 Blz. 387  
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; deelname aan interregproject, samenwerking masteropleiding HZ, voorbereiding NWA-aanvraag Blz. 388  
Deltawateren Blz. 389  
Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde Blz. 390  
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 391  
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 392  
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 393  
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 394  
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 395  
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 396  
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 397  
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 398  
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer; opstellen kader gebiedsfonds Grevelingen Blz. 399  
Energietransitie Blz. 400  
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 401  
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 402  
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 403  
Onder een efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur met de naam “Zeeuws Energieakkoord schrijven we een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES). Blz. 404  
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 405  
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen Blz. 406  
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 407  
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 408  
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 409  
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 410  
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 411  
Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 412  
Circulaire economie Blz. 413  
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 414  
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 415  
We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden Blz. 416  
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 417  
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 418  
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland Blz. 419  
We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie Blz. 420  
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers. Blz. 421  
Trendindicatoren Blz. 422  
Doelindicatoren Blz. 423  
Wat mag het kosten? Blz. 424  
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 425  
Inleiding Blz. 426  
Speerpunten Blz. 427  
Kengetallen Blz. 428  
Beleidskader Blz. 429  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 430  
Provinciefonds Blz. 431  
Dividend Blz. 432  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 433  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 434  
Wat mag het kosten ? Blz. 435  
9.2 Kosten van overhead Blz. 436  
Inleiding Blz. 437  
Beleidskader Blz. 438  
Vennootschapsbelasting Blz. 439  
Invulling overhead begroting Blz. 440  
Uitgangspunten Blz. 441  
Wat mag het kosten? Blz. 442  
Bijlagen Blz. 443  
Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa Blz. 444  
Inleiding Blz. 445  
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 446  
Inleiding Blz. 447  
Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 448  
Inleiding Blz. 449  
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten Blz. 450  
Inleding Blz. 451  
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 452  
pagina 1 Blz. 453  
pagina 2 Blz. 454  
pagina 3 Blz. 455  
pagina 4 Blz. 456  
Provinciale heffingen Blz. 457  
Inleiding Blz. 458  
Beleid Blz. 459  
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 460  
Lokale lastendruk Blz. 461  
Werkelijke opbrengsten Blz. 462  
Beleidskader Blz. 463  
Heffingen provincie Blz. 464  
Belastingen Blz. 465  
Heffingen Blz. 466  
Leges Blz. 467  
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 468  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 469  
Inleiding en uitgangspunten Blz. 470  
Kernpunten Blz. 471  
Beleidskader Blz. 472  
Beleid Blz. 473  
Risico's Blz. 474  
Verloop risico's t.o.v. voorgaand jaar Blz. 475  
Benodigde risicobuffer Blz. 476  
Beschikbare risicobuffer Blz. 477  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 478  
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 479  
Kengetallen Blz. 480  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 481  
Inleiding Blz. 482  
Speerpunten Blz. 483  
Acties Blz. 484  
Beleidskader Blz. 485  
Infrastructuur Blz. 486  
Provinciale gebouwen Blz. 487  
Fietsvoetveer Blz. 488  
Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis Blz. 489  
Financiering Blz. 490  
Inleiding Blz. 491  
Beleidskader Blz. 492  
Beleid Blz. 493  
Speerpunten Blz. 494  
Kengetallen Blz. 495  
Schatkistbankieren Blz. 496  
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 497  
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 498  
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 499  
Huidige situatie SWAP Blz. 500  
Rentetoerekening Blz. 501  
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 502  
Bedrijfsvoering Blz. 503  
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 504  
Speerpunten Blz. 505  
Beleidskader Blz. 506  
Impact COVID-19 Blz. 507  
Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 508  
Gastvrijheid in het Provinciehuis Blz. 509  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 510  
Communicatie Blz. 511  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 512  
Algemene Verordening Gegevensbescherming Blz. 513  
Cybercrime Blz. 514  
Bedrijfsvoering in cijfers Blz. 515  
Opbouw personeelsbestand Blz. 516  
Inclusiviteit Blz. 517  
Stages Blz. 518  
Ziekteverzuim Blz. 519  
Externe inhuur Blz. 520  
Externe dienstverlening Blz. 521  
Controlfunctie Blz. 522  
Rechtmatigheid Blz. 523  
Begrotingscriterium Blz. 524  
Voorwaardencriterium Blz. 525  
M&O-criterium Blz. 526  
Afwijkingen WNT bij het verlenen van een subsidie Blz. 527  
Verbonden partijen Blz. 528  
Inleiding Blz. 529  
Visie en beleid Blz. 530  
Speerpunten Blz. 531  
Kengetallen Blz. 532  
Beleidskader Blz. 533  
Overzicht verbonden partijen Blz. 534  
PZEM N.V. Blz. 535  
Vestigingsplaats Blz. 536  
Oprichting/deelname provincie Blz. 537  
Publiek belang Blz. 538  
Programma begroting Blz. 539  
Bestuurlijk belang Blz. 540  
Doelstelling Blz. 541  
Bezoldiging Blz. 542  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 543  
Financieel resultaat Blz. 544  
Dividenduitkering Blz. 545  
Financieel belang Blz. 546  
Eigen Vermogen Blz. 547  
Vreemd Vermogen Blz. 548  
Risico’s Blz. 549  
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 550  
Vestigingsplaats Blz. 551  
Oprichting/deelname provincie Blz. 552  
Publiek belang Blz. 553  
Programma begroting Blz. 554  
Bestuurlijk belang Blz. 555  
Doelstelling Blz. 556  
Bezoldiging Blz. 557  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 558  
Financieel resultaat Blz. 559  
Dividenduitkering Blz. 560  
Financieel belang Blz. 561  
Eigen Vermogen Blz. 562  
Vreemd Vermogen Blz. 563  
Risico’s Blz. 564  
North Sea Port SE Blz. 565  
Vestigingsplaats Blz. 566  
Oprichting/deelname provincie Blz. 567  
Publiek belang Blz. 568  
Programma begroting Blz. 569  
Bestuurlijk belang Blz. 570  
Doelstelling Blz. 571  
Bezoldiging Blz. 572  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 573  
Financieel resultaat Blz. 574  
Dividenduitkering Blz. 575  
Financieel belang Blz. 576  
Eigen Vermogen Blz. 577  
Vreemd Vermogen Blz. 578  
Risico’s Blz. 579  
N.V. Westerscheldetunnel Blz. 580  
Vestigingsplaats Blz. 581  
Oprichting/deelname provincie Blz. 582  
Publiek belang Blz. 583  
Programma begroting Blz. 584  
Bestuurlijk belang Blz. 585  
Doelstelling Blz. 586  
Bezoldiging Blz. 587  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 588  
Financieel resultaat Blz. 589  
Dividenduitkering Blz. 590  
Financieel belang Blz. 591  
Eigen Vermogen Blz. 592  
Vreemd Vermogen Blz. 593  
Risico’s Blz. 594  
N.V. Economische Impuls Zeeland Blz. 595  
Vestigingsplaats Blz. 596  
Oprichting/deelname provincie Blz. 597  
Publiek belang Blz. 598  
Programma begroting Blz. 599  
Bestuurlijk belang Blz. 600  
Doelstelling Blz. 601  
Bezoldiging Blz. 602  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 603  
Financieel resultaat Blz. 604  
Dividenduitkering Blz. 605  
Financieel belang Blz. 606  
Eigen Vermogen Blz. 607  
Vreemd Vermogen Blz. 608  
Risico’s Blz. 609  
Nederlandse Waterschapsbank N.V. Blz. 610  
Vestigingsplaats Blz. 611  
Oprichting/deelname provincie Blz. 612  
Publiek belang Blz. 613  
Programma begroting Blz. 614  
Bestuurlijk belang Blz. 615  
Doelstelling Blz. 616  
Bezoldiging Blz. 617  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 618  
Financieel resultaat Blz. 619  
Dividenduitkering Blz. 620  
Financieel belang Blz. 621  
Eigen Vermogen Blz. 622  
Vreemd Vermogen Blz. 623  
Risico's Blz. 624  
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 625  
Vestigingsplaats Blz. 626  
Oprichting/deelname provincie Blz. 627  
Publiek belang Blz. 628  
Programma begroting Blz. 629  
Doelstelling Blz. 630  
Bezoldiging Blz. 631  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 632  
Financieel resultaat Blz. 633  
Dividenduitkering Blz. 634  
Financieel belang Blz. 635  
Eigen Vermogen Blz. 636  
Vreemd Vermogen Blz. 637  
Risico's Blz. 638  
Investeringsfonds Zeeland (IFZ) Blz. 639  
Vestigingsplaats Blz. 640  
Oprichting/deelname provincie Blz. 641  
Publiek belang Blz. 642  
Programma begroting Blz. 643  
Bestuurlijk belang Blz. 644  
Doelstelling Blz. 645  
Bezoldiging Blz. 646  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 647  
Financieel resultaat Blz. 648  
Dividenduitkering Blz. 649  
Financieel belang Blz. 650  
Eigen Vermogen Blz. 651  
Vreemd Vermogen Blz. 652  
Risico's Blz. 653  
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Blz. 654  
Vestigingsplaats Blz. 655  
Oprichting/deelname provincie Blz. 656  
Publiek belang Blz. 657  
Programma begroting Blz. 658  
Bestuurlijk belang Blz. 659  
Doelstelling Blz. 660  
Bezoldiging Blz. 661  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 662  
Financieel resultaat Blz. 663  
Dividenduitkering Blz. 664  
Financieel belang Blz. 665  
Eigen Vermogen Blz. 666  
Vreemd Vermogen Blz. 667  
Risico's Blz. 668  
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 669  
Vestigingsplaats Blz. 670  
Oprichting/deelname provincie Blz. 671  
Publiek belang Blz. 672  
Doelstelling Blz. 673  
Programma begroting Blz. 674  
Bestuurlijk belang Blz. 675  
Bezoldiging Blz. 676  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 677  
Financieel resultaat Blz. 678  
Dividenduitkering Blz. 679  
Financieel belang Blz. 680  
Eigen Vermogen Blz. 681  
Vreemd Vermogen Blz. 682  
Risico's Blz. 683  
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 684  
Vestigingsplaats Blz. 685  
Oprichting/deelname provincie Blz. 686  
Publiek belang Blz. 687  
Programma begroting Blz. 688  
Bestuurlijk belang Blz. 689  
Doelstelling Blz. 690  
Bezoldiging Blz. 691  
Aandeelhoudersstrategie Blz. 692  
Financieel resultaat Blz. 693  
Dividenduitkering Blz. 694  
Financieel belang Blz. 695  
Eigen Vermogen Blz. 696  
Vreemd Vermogen Blz. 697  
Risico's Blz. 698  
Grondbeleid Blz. 699  
Inleiding Blz. 700  
Beleid Blz. 701  
Speerpunten Blz. 702  
Opgaven Blz. 703  
Beleidskader Blz. 704  
Resultaten, winst en risico's Blz. 705  
Covid-19 Blz. 706  
Algemeen Blz. 707  
Vertragingsschade als gevolg van Covid-19 Blz. 708  
Belangrijkste coronarisico's voor de financiële positie van de Provincie Blz. 709  
Covid in jaarverslag Blz. 710  
Balans per 31 december 2020 Blz. 711  
Activa Blz. 712  
Passiva Blz. 713  
Algemene toelichting Blz. 714  
Rechtmatigheid Blz. 715  
Autorisatie achteraf Blz. 716  
Onvoorzien Blz. 717  
Verschillenanalyse Blz. 718  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 719  
Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen Blz. 720  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Blz. 721  
Toelichting Blz. 722  
Overzicht van garantstellingen en borgstellingen Blz. 723  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 724  
Garantstelling North Sea Port SE (NSP) Blz. 725  
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder Blz. 726  
Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB Blz. 727  
Convenantmiddelen Groenfonds Blz. 728  
Lease- en huurcontracten Blz. 729  
Rijksdienst voor ondernemend Nederland Blz. 730  
Subsidies onder opschortende voorwaarden Blz. 731  
Pensioenverplichtingen Blz. 732  
Renterisico Blz. 733  
Instandhouding Westerscheldetunnel Blz. 734  
Persoonlijk ontwikkel budget Blz. 735  
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 736  
OV-consessies Blz. 737  
Delta Kenniscentrum Blz. 738  
Toegezegde bijdragen vanuit bestuursovereenkomsten Blz. 739  
Niet uit balans blijkende rechten Blz. 740  
Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC Blz. 741  
Toelichting op de balans Blz. 742  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 743  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 744  
Verantwoording subsidies Blz. 745  
Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa Blz. 746  
Vaste activa Blz. 747  
Algemeen Blz. 748  
Materiële vaste activa Blz. 749  
Duurzame waardevermindering van vaste activa Blz. 750  
Buitengebruik gestelde vaste activa Blz. 751  
Afschrijvingen Blz. 752  
Erfpacht Blz. 753  
Financiële vaste activa Blz. 754  
Vlottende activa Blz. 755  
Voorraden Blz. 756  
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Blz. 757  
Gereed product- en handelsgoederen Blz. 758  
Grondbank Zeeland Blz. 759  
Grondbank landbouw flankerend beleid Blz. 760  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 761  
Schatkistbankieren Blz. 762  
Liquide middelen Blz. 763  
Overlopende activa Blz. 764  
Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Blz. 765  
Vaste passiva Blz. 766  
Algemeen Blz. 767  
Eigen vermogen Blz. 768  
Reserves Blz. 769  
Voorzieningen Blz. 770  
Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 771  
Vlottende passiva Blz. 772  
Algemeen Blz. 773  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 774  
Overlopende passiva Blz. 775  
Motorrijtuigenbelasting Blz. 776  
Vennootschapsbelasting Blz. 777  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 778  
Inleiding Blz. 779  
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 780  
Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten Blz. 781  
1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen Blz. 782  
Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving Blz. 783  
2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen Blz. 784  
Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 785  
3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen Blz. 786  
Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie Blz. 787  
4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen Blz. 788  
Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 789  
5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen Blz. 790  
Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 791  
6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen Blz. 792  
Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur Blz. 793  
7 Bestuur analyse begrotingsverschillen Blz. 794  
Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie Blz. 795  
8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen Blz. 796  
Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 797  
90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen Blz. 798  
Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead Blz. 799  
96 Overhead analyse begrotingsverschillen Blz. 800  
Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves Blz. 801  
98 Reserves analyse begrotingsverschillen Blz. 802  
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 803  
Inleiding Blz. 804  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 805  
Inleiding Blz. 806  
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 807  
Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking Blz. 808  
Anti-cumulatiebepaling Blz. 809  
Overige functionarissen naast de hieronder vermelde topfunctionarissen Blz. 810  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 811  
Gebeurtenissen Blz. 812  
Publicatiedatum: 22-04-2021

Inhoud