Sitemap

Sitemap

Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland Blz. 1  
Blz. 2  
Jaarverslag - Inleiding Blz. 3  
Inleiding Blz. 4  
1.1 Programma Grote projecten Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Grote projecten Blz. 7  
Mijlpalen Blz. 8  
Uitgangspunten grote projecten Blz. 9  
Kader grote projecten Blz. 10  
Sloeweg N62 Blz. 11  
Omschrijving Blz. 12  
Doelen Blz. 13  
Acties Blz. 14  
Risico's Blz. 15  
Genomen besluiten Blz. 16  
Tractaatweg N62 Blz. 17  
Omschrijving Blz. 18  
Doelen Blz. 19  
Acties Blz. 20  
Risico's Blz. 21  
Genomen besluiten Blz. 22  
Waterdunen Blz. 23  
Omschrijving Blz. 24  
Doelen Blz. 25  
Actie's Blz. 26  
Risico's Blz. 27  
Genomen besluiten Blz. 28  
Natuurpakket Westerschelde Blz. 29  
Omschrijving Blz. 30  
Doelen Blz. 31  
Actie's Blz. 32  
Risico's Blz. 33  
Genomen besluiten Blz. 34  
MAR-kazerne Blz. 35  
Omschrijving Blz. 36  
Doelen Blz. 37  
Actie's Blz. 38  
Risico's Blz. 39  
Genomen besluiten Blz. 40  
Thermphos Blz. 41  
Omschrijving Blz. 42  
Doelen Blz. 43  
Actie's Blz. 44  
Risico's Blz. 45  
Genomen besluiten Blz. 46  
Wat mag het kosten ? Blz. 47  
1.2 Programma Fysieke leefomgeving Blz. 48  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 49  
Speerpunten 2019 Blz. 50  
Reguliere taken Blz. 51  
Beleidskader Blz. 52  
Omgevingswet en Omgevingsvisie Blz. 53  
Maatschappelijk effect Omgevingswet en Omgevingsvisie Blz. 54  
Kwaliteitskust Blz. 55  
Maatschappelijk effect Kwaliteitskust Blz. 56  
Doelstellingen Blz. 57  
Voorbereiding Omgevingswet Blz. 58  
Op het moment van het inwerkingtreden van de Omgevingswet een Omgevingsvisie, Omgevingsverordening Zeeland en Programma’s 2018-2024 hebben vastgesteld. Blz. 59  
In 2019 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de agenda, rollen en kaders voor de Omgevingsvisie. Blz. 60  
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 61  
Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van pilots. Blz. 62  
Voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel Omgevingswet en interne- en externe samenwerkingsstructuren, organisatieverandering. Blz. 63  
Kwaliteitskust Blz. 64  
Versterken van de toeristische sector door het ‘up to date’ maken en houden van de ICT/IT gedreven innovatie Blz. 65  
Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten Blz. 66  
Versterking Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en verhogen vitaliteit verblijfsrecreatie. Blz. 67  
De natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken. Blz. 68  
Natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen benutten. Blz. 69  
Goed woon- en werkklimaat Blz. 70  
Acties en speerpunten milieu Blz. 71  
Acties regulier milieu Blz. 72  
Trendindicatoren Blz. 73  
Doelindicatoren Blz. 74  
Wat mag het kosten? Blz. 75  
1.3 Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 76  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 77  
Speerpunten 2019 Blz. 78  
Reguliere taken Blz. 79  
Beleidskader Blz. 80  
Maatschappelijk effect Blz. 81  
Doelstellingen Blz. 82  
Natuurontwikkeling Blz. 83  
Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren) Blz. 84  
Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd. Blz. 85  
Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen Blz. 86  
Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw Blz. 87  
Natuurbeheer Blz. 88  
Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden) Blz. 89  
Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 90  
Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) Blz. 91  
Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd Blz. 92  
Natuurherstel Blz. 93  
Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer Blz. 94  
Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden voor zover deze zijn opgenomen in gebiedsanalyses van de PAS en Natura 2000 beheerplannen Blz. 95  
Natuurbescherming Blz. 96  
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) Blz. 97  
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen. Blz. 98  
Natuurverbreding/beleving Blz. 99  
Start uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied Blz. 100  
Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur Blz. 101  
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 102  
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 103  
Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 104  
Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 105  
Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar); Blz. 106  
Duurzame toekomstgerichte landbouw Blz. 107  
Ondersteunen tenminste vier initiatieven die bijdragen aan verbeteren bodemvruchtbaarheid, zoet water beschikbaarheid, landschappelijke diversiteit (biodiversiteit) en innovatie Blz. 108  
Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag) Blz. 109  
Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) Blz. 110  
Trendindicatoren Blz. 111  
Doelindicatoren Blz. 112  
Wat mag het kosten Blz. 113  
1.4 Programma Regionale economie Blz. 114  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 115  
Speerpunten 2019 Blz. 116  
Reguliere taken Blz. 117  
Beleidskader Blz. 118  
Economische innovatie en Europese stimulering Blz. 119  
Maatschappelijk effect Economische innovatie en Europese stimulering Blz. 120  
Campus Zeeland en Arbeidsmarkt Blz. 121  
Maatschappelijk effect Campus Zeeland en Arbeidsmarkt Blz. 122  
Zichtbaar Zeeland Blz. 123  
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 124  
Regio Deal Zeeland: Zeeland in Stroomversnelling 2.0 Blz. 125  
Maarschappelijk effect Zichtbaar Zeeland Blz. 126  
Doelstellingen Blz. 127  
Concurrentiepositie Food (Economische innovatie en Europese stimulering) Blz. 128  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven; Blz. 129  
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 130  
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 131  
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 132  
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 133  
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten; Blz. 134  
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 135  
Middels het Agri Food Centrum Colijnsplaat (lid van Stuurgroep en Werkgroep) verbinden en faciliteren van minstens 2 gezamenlijke initiatieven. Blz. 136  
Koppelen minimaal 3 landbouwinnovatie (projecten) aan onder andere het POP3 programma Blz. 137  
In onze rol als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden en lid van de Stuurgroep Pulsvisserij leveren we een actieve bijdrage aan de (lobby-)activiteiten voor definitieve vergunningverlening voor pulsvisserij Blz. 138  
Acquisitie en regionale samenwerking Blz. 139  
Dockwize: uitvoering prestatieafspraken Blz. 140  
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten. Blz. 141  
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 142  
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 143  
Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network Blz. 144  
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 145  
Uitvoering prestatieafspraken door Switch Blz. 146  
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 147  
Jaarlijks organiseren we een strategisch overleg. Blz. 148  
Innovatie -infrastructuur en - fondsen Blz. 149  
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 150  
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 Blz. 151  
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 152  
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 153  
In samenwerking met de FME (federatie voor de metaal en elektrotechnische industrie). en betrokken partners uitvoering geven aan acties uit de Implementatieagenda Blz. 154  
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 155  
Mogelijkheden verkennen voor het opzetten van aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten (o.a. Zeeland Business Angels en/of financieringstafels). Blz. 156  
De MKB Samenwerkingsagenda met het Rijk, de Provincie Noord Brabant en de Provincie Limburg en het MKB Actieplan verder uitwerken. Blz. 157  
Arbeidsmarkt Blz. 158  
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 159  
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 160  
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 161  
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 162  
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 163  
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 164  
Campus Zeeland Blz. 165  
Effectueren bouw JRC (opening september 2020) Blz. 166  
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 167  
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020) Blz. 168  
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Slimme oplossingen voor de Delta (start/opening najaar 2019) Blz. 169  
Opzetten van 3 à 4 specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland. Blz. 170  
Versterken groene onderwijskolom; versterken verbinding groen onderwijs – bedrijfsleven; start ontwikkeling curriculum groen hoger onderwijs en onderzoek; relatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken i.o. Blz. 171  
Uitvoeren en uitrol pilot hybride onderwijs met docenten en bedrijfsleven in Zeeland. Blz. 172  
Zichtbaar Zeeland Blz. 173  
Verder ontwikkelen van een digitale aanpak voor wonen en werken in Zeeland, gericht op het aantrekken van niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures in samenwerking met beroepsgroepen, bedrijven en sectoren. Deze aanpak omhelst. Blz. 174  
Organiseren van een publiek private samenwerking voor de (digitale) gebiedsmarketing van Zeeland als woon- en werkprovincie. Blz. 175  
Het continueren van de toeristische marktbewerking door VVV Zeeland waarbij in ieder geval prestatieafspraken gemaakt worden Blz. 176  
Zorgen voor een breed spectrum van evenementen, van popfestival tot beachvolleybaltoernooi, zodat enerzijds een breed publiek wordt bereikt en het anderzijds mogelijk is een eigentijds beeld van Zeeland uit te dragen Blz. 177  
Continueren en (door)ontwikkelen campagne Liefs, Zeeland, gericht op de Zeeuwse eindexamenscholieren om hen verbonden te houden met Zeeland ook als ze elders gaan studeren. Blz. 178  
Doelindicatoren Blz. 179  
Trendindicatoren Blz. 180  
Wat mag het kosten? Blz. 181  
1.5 Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 182  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 183  
Speerpunten 2019 Blz. 184  
Reguliere taken Blz. 185  
Beleidskader Blz. 186  
Bereikbaarheid, havens en bedrijven Blz. 187  
Maatschappelijk effect Bereikbaarheid, havens en bedrijven Blz. 188  
Leefbaarheidsagenda Blz. 189  
Maatschappelijk effect Leefbaarheidsagenda Blz. 190  
Doelstellingen Blz. 191  
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 192  
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 193  
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 194  
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 195  
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 196  
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug Blz. 197  
Reguliere activiteiten zijn ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie en slachtofferhulp, monitoring, Veilig Verkeer Zeeland, kennisoverdracht Blz. 198  
Uitvoeren ROVZ speerpuntenprogramma’s ‘Vergroten fietsveiligheid’, ‘Aanpak te hoge rijsnelheden’ en ‘Aandacht en alertheid achter het stuur’, bijzondere aandacht voor de doelgroepen jongeren en ouderen. Blz. 199  
Doorontwikkeling van de samenwerking in ROVZ (Regionaal Overlegplatform Verkeersveiligheid Zeeland) verband, waarbij samen met partners gewerkt wordt aan het behalen van de regionale doelen en speerpunten Blz. 200  
Implementeren van een nieuwe goverrnance-structuur Nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid en realiseren nationale speerpunten in de regio. Blz. 201  
Opstellen actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen, uitvoeren van de maatregelen waaronder de verharding van de bermen. Blz. 202  
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 203  
Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden-Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2020-2028 Blz. 204  
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 205  
Wegeninvesteringen Blz. 206  
In 2019 werken we aan de voorbereiding en de realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2019. Blz. 207  
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen. Blz. 208  
Het beter benutten van de bestaande capaciteit van lig- en wachtplaatsen van de Zeeuwse binnenvaartcorridor en de logistieke processen verbeteren door toepassen van corridormanagement. Blz. 209  
Deelname Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen. Blz. 210  
Lobby voor versnelling Zeeuwse lijn d.m.v. extra spitstreinen of andere netwerkvarianten in het kader van toekomstbeeld OV 2040. Blz. 211  
Impuls bedrijventerreinen Blz. 212  
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 213  
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 214  
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 215  
Concurrentiepositie logistiek Blz. 216  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 217  
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 218  
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 219  
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 220  
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 221  
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 222  
Bereikbaarheid voor de mensen (Leefbaarheidsagenda) Blz. 223  
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 224  
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 225  
Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten Blz. 226  
Ruimtelijke kwaliteit versterken (Leefbaarheidsagenda) Blz. 227  
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 228  
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 229  
Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren) Blz. 230  
Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop) Blz. 231  
Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten Blz. 232  
Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 233  
Maatschappelijk initiatief versterken (Leefbaarheidsagenda) Blz. 234  
Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland Blz. 235  
Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000). Blz. 236  
Veerkrachtig Vogelwaarde: pilot voor een integrale leefbaarheidsaanpak (ruimtelijk, bereikbaarheid, sociaal) op basis van burgerinitiatief. Blz. 237  
Een nieuwe aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag); 3 locaties verder uitwerken Blz. 238  
Digitaal platform ontwikkelen voor kennisdeling over maatschappelijke initiatieven in Zeeland dat ook door medeoverheden gebruikt kan worden (MAEX) Blz. 239  
Faciliteren initiatiefnemers met de organisatie van crowdfunding door opzet van een coachingstraject Blz. 240  
Trendindicatoren Blz. 241  
Doelindicatoren Blz. 242  
Wat mag het kosten? Blz. 243  
1.6 Programma Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 244  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 245  
Speerpunten Blz. 246  
Reguliere taken Blz. 247  
Beleidskader Blz. 248  
Cultuur en erfgoed Blz. 249  
Maatschappelijk effect Cultuur en erfgoed Blz. 250  
Doelstellingen Blz. 251  
Culturele infrastructuur Blz. 252  
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 253  
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 254  
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 255  
Cultureel erfgoed Blz. 256  
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 257  
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 258  
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal zeven aansprekende iconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 259  
Kunsten Blz. 260  
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 261  
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 262  
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 263  
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 264  
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs. Blz. 265  
Trendindicatoren Blz. 266  
Doelindicatoren Blz. 267  
Wat mag het kosten? Blz. 268  
1.7 Programma Bestuur Blz. 269  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 270  
Speerpunten 2019 Blz. 271  
Beleidskader Blz. 272  
Reguliere taken Blz. 273  
Maatschappelijk effect Blz. 274  
Doelstellingen Blz. 275  
Sterk provinciaal bestuur Blz. 276  
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 277  
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 278  
Met interactieve bijeenkomsten inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 279  
Communicatie over de provinciale taken en opkomstbevorderende activiteiten voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Blz. 280  
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid. Blz. 281  
Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 282  
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta Blz. 283  
Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen Blz. 284  
Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP Blz. 285  
Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen Blz. 286  
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking. Blz. 287  
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 288  
Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s) Blz. 289  
Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden Blz. 290  
Via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) het IBP doorvertalen naar en met de deelnemers van het OZO. Blz. 291  
Experiment bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 292  
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid Blz. 293  
Vanuit Zeeland door de jaarlijkse subsidie aan het Regionaal Informatie- en expertisecentrum Zeeland West- Brabant (RIEC) en aan de Taskforce Zeeland -Brabant bijdragen aan het tegengaan van de impact van ondermijnende criminaliteit Blz. 294  
Activiteiten en projecten die ontwikkeld worden door het met steun van de Provincie Zeeland opgericht Schelde Safety Network worden vanuit een positieve grondhouding beoordeeld op eventuele steun vanuit bestaande budgetten. Blz. 295  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 296  
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven. Blz. 297  
Met behulp van een nieuw eind 2018 vast te stellen gemeenschappelijk beleidskader transparant en uniform financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen uitvoeren Blz. 298  
Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen Blz. 299  
Trendindicatoren Blz. 300  
Trendindicatoren opkomst statenverkiezing Blz. 301  
Doelindicatoren Blz. 302  
Wat mag het kosten? Blz. 303  
1.8 Programma Klimaat en energie Blz. 304  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 305  
Speerpunten 2019 Blz. 306  
Beleidskader Blz. 307  
Reguliere taken Blz. 308  
Klimaatadaptatie en deltawateren Blz. 309  
Maatschappelijk effect Klimaatadaptatie en deltawateren Blz. 310  
Energietransitie Blz. 311  
Maatschappelijk effect Energietransitie Blz. 312  
Doelstellingen Blz. 313  
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's Blz. 314  
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 315  
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 316  
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 317  
Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt Blz. 318  
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 319  
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 320  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap Blz. 321  
Waterbeheer 2050 Blz. 322  
Water en Bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan het terugdringen van regionale wateroverlast Blz. 323  
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 324  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit Blz. 325  
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoende zoet water en optimalisatie van zoet water gebruik Blz. 326  
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 327  
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 328  
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 329  
Bepalen waterbeschikbaarheid per Zeeuws deelgebied in samenwerking met waterschap en belanghebbenden Blz. 330  
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Duurzaam bodemgebruik en geen ongewenst bodemgebruik diepere ondergrond Blz. 331  
Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden Blz. 332  
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 333  
Duurzaam bodemgebruik is als logisch onderdeel binnen de maatschappelijke opgaven voor het voetlicht geplaatst Blz. 334  
Klimaatadaptatie Blz. 335  
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken vanaf 2019 Blz. 336  
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 337  
Uitvoeren klimaat stresstest provinciale eigendommen in 2019 Blz. 338  
Stimuleren kennisuitwisselen en –deling tussen Zeeuwse partijen Blz. 339  
Bijdragen aan 6 gemeentelijke stresstesten Blz. 340  
Opstellen regionale adaptatiestrategie eind 2019 Blz. 341  
Aanwijzen en normeren van “natte” en “droge” regionale keringen Blz. 342  
Deltawateren Blz. 343  
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 344  
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer Blz. 345  
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 346  
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 347  
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 348  
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 349  
Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde Blz. 350  
Start uitvoering herintroductie getij tbv ecologische kwaliteit op Grevelingenmeer: Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase) Blz. 351  
Realisatie Roode Vaart maatregel Blz. 352  
Vaststellen knelpuntenanalyse zoet water beschikbaarheid Blz. 353  
Uitvoeren studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde Blz. 354  
Energietransitie Blz. 355  
Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 356  
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 357  
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 358  
Eind 2018 is er een effectieve en efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur (“governance”) opgezet voor de energietransitie en deze werkt toe naar een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES) die eind 2019 klaar is. Blz. 359  
Energietransitie. Subdoel: Opwekking 10,5 PJ duurzame energie in 2030 Blz. 360  
We ondersteunen windpark Borssele op zee Blz. 361  
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 362  
We ondersteunen de realisatie van de getijdentestcentrale (TTC) Grevelingendam. Blz. 363  
We geven het omgevingsbeleid van de provincie Zeeland zo vorm, dat we oog hebben voor de Zeeuwse omgevingskwaliteiten maar er geen onnodige drempels worden opgeworpen voor opwekking van hernieuwbare energie. Blz. 364  
Energietransitie. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWW Blz. 365  
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 366  
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 367  
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen in 2020 Blz. 368  
We verkennen kansen op gebied van zelfrijdende voertuigen en stimuleren actief initiatieven om auto’s te delen (van bezit naar gebruik, "Mobility as a Service"). Blz. 369  
We geven uitvoering aan de Green Deal duurzaam GWW 2.0 en werken de aanbevelingen van het rapport van de CO2-footprint van de organisatie uit. Blz. 370  
We vertonen voorbeeldgedrag en zijn launching customer: denk aan het verduurzamen van onze eigen vloten zoals de fastferry en duurzame bedrijfsvoering zoals inkoop, openbare verlichting en sluizen en bruggen. Blz. 371  
Energietransitie. Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving) Blz. 372  
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 373  
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 374  
We verkennen hoe we samen met partners het verduurzamen van bedrijventerreinen, recreatief vastgoed, huurwoningen en maatschappelijk vastgoed kunnen aanjagen. Blz. 375  
Energietransitie. Subdoel: Stimuleren energietransitie in de industrie Blz. 376  
We ondersteunen de energietransitie bij industriële bedrijven via het platform Smart Delta Resources (SDR). Blz. 377  
We voeren samen met het bedrijfsleven en Vlaamse overheden het CUST-project uit, een grootschalige verkenning van de voor de energietransitie benodigde buisleidinginfrastructuur. Blz. 378  
Via het programma Ambitie 2030 en het project Symbiosis for Growth stimuleren we dat MKB-bedrijven in de havens en daarbuiten door samenwerking toewerken naar CO2-reductie maatregelen Blz. 379  
We zorgen er samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor dat vergunningverlening, handhaving en toezicht op gebied van energiebesparing (vaak gekoppeld aan milieuvergunningen) adequaat uitgevoerd worden Blz. 380  
Biobased economy (Meer gebruik van groene grondstoffen) Blz. 381  
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers Blz. 382  
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 383  
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 384  
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland Blz. 385  
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 386  
Circulaire economie (Sluiten -regionale- kringlopen) Blz. 387  
We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie Blz. 388  
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én circulaire ontwikkeling in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 389  
We realiseren tenminste 1 circulair project in de industrie en 1 in maintenance Blz. 390  
Trendindicatoren Blz. 391  
Doelindicatoren Blz. 392  
Wat mag het kosten? Blz. 393  
1.9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 394  
Inleiding Blz. 395  
Speerpunten Blz. 396  
Kengetallen Blz. 397  
Beleidskader Blz. 398  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 399  
Uitkering provinciefonds Blz. 400  
Dividend Blz. 401  
Saldo financieringsfunctie Blz. 402  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 403  
Wat mag het kosten ? Blz. 404  
1.9.2 Kosten van overhead Blz. 405  
Inleiding Blz. 406  
Beleidskader Blz. 407  
Vennootschapsbelasting Blz. 408  
Invulling overhead begroting Blz. 409  
Personeel Blz. 410  
Huisvesting Blz. 411  
ICT-middelen Blz. 412  
Overige overhead Blz. 413  
Bijdragen verbonden partijen Blz. 414  
Definitie overhead Blz. 415  
Uitgangspunten Blz. 416  
Wat mag het kosten? Blz. 417  
2.1 Provinciale heffingen Blz. 418  
Inleiding Blz. 419  
Beleid Blz. 420  
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 421  
Lokale lastendruk Blz. 422  
Gerealiseerde opbrengsten 2019 Blz. 423  
Beleidskader Blz. 424  
Heffingen provincie Blz. 425  
Belastingen Blz. 426  
Heffingen Blz. 427  
Leges Blz. 428  
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 429  
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 430  
Inleiding en uitgangspunten Blz. 431  
Kernpunten Blz. 432  
Risico's Blz. 433  
Beleidskader Blz. 434  
Beleid Blz. 435  
Risicobereidheid Blz. 436  
Wijzigingen ten opzichte van 2018 Blz. 437  
Risico-inventarisatie Blz. 438  
Verloopoverzicht risico's t.o.v. 2018 Blz. 439  
Benodigde risicobuffer Blz. 440  
Beschikbare risicobuffer Blz. 441  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 442  
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 443  
Kengetallen Blz. 444  
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 445  
Inleiding Blz. 446  
Speerpunten Blz. 447  
Acties Blz. 448  
Beleidskader Blz. 449  
Infrastructuur Blz. 450  
Onderhoudskosten infrastructuur Blz. 451  
(Vervangings)investeringen infrastructuur Blz. 452  
Provinciale gebouwen Blz. 453  
Fietsvoetveer Blz. 454  
(Vervangings)investeringen fietsvoetveer Blz. 455  
Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis Blz. 456  
BRIM-subsidie Blz. 457  
2.4 Financiering Blz. 458  
Inleiding Blz. 459  
Speerpunten Blz. 460  
Kengetallen Blz. 461  
Beleidskader Blz. 462  
Beleid Blz. 463  
Wijzigingen ten opzicht van beleid 2018 Blz. 464  
Schatkistbankieren Blz. 465  
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 466  
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 467  
Financieringsbehoefte Blz. 468  
Huidige situatie SWAP Blz. 469  
Rentetoerekening Blz. 470  
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 471  
2.5 Bedrijfsvoering Blz. 472  
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 473  
Speerpunten Blz. 474  
Beleidskader Blz. 475  
Verbeteren in de nieuwe manier van werken door te leren van de praktijk Blz. 476  
Strategisch personeelsbeleid: talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Blz. 477  
Dynamiek in het personeelsbestand Blz. 478  
Gastvrijheid in het Provinciehuis Blz. 479  
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 480  
Algemene Verordening Gegevensbescherming Blz. 481  
Cybercrime Blz. 482  
Continuiteitsmaatregelen Corona-virus (COVID-19) Blz. 483  
Bedrijfsvoering in cijfers Blz. 484  
Personeel Blz. 485  
Opbouw personeelsbestand Blz. 486  
Participatiewet Blz. 487  
Stages Blz. 488  
Ziekteverzuim Blz. 489  
Externe inhuur Blz. 490  
Externe dienstverlening Blz. 491  
Controlfunctie Blz. 492  
Rechtmatigheid Blz. 493  
Begrotingscriterium Blz. 494  
Voorwaardencriterium Blz. 495  
M&O-criterium Blz. 496  
2.6 Verbonden partijen Blz. 497  
Inleiding Blz. 498  
Visie en beleid Blz. 499  
Speerpunten Blz. 500  
Kengetallen Blz. 501  
Beleidskader Blz. 502  
Overzicht verbonden partijen Blz. 503  
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 504  
Vestigingsplaats Blz. 505  
Oprichting/deelname provincie Blz. 506  
Publiek belang Blz. 507  
Programma begroting Blz. 508  
Bestuurlijk belang Blz. 509  
Doelstelling Blz. 510  
Bezoldiging Blz. 511  
Aandeelhouderstrategie Blz. 512  
Financieel resultaat Blz. 513  
Dividenduitkering Blz. 514  
Financieel belang Blz. 515  
Eigen vermogen Blz. 516  
Vreemd vermogen Blz. 517  
Risico's Blz. 518  
Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. Blz. 519  
Vestigingsplaats Blz. 520  
Oprichting/deelname provincie Blz. 521  
Publiek belang Blz. 522  
Programma begroting Blz. 523  
Bestuurlijk belang Blz. 524  
Doelstelling Blz. 525  
Bezoldiging Blz. 526  
Aandeelhouderstrategie Blz. 527  
Financieel resultaat Blz. 528  
Dividenduitkering Blz. 529  
Financieel belang Blz. 530  
Eigen vermogen Blz. 531  
Vreemd vermogen Blz. 532  
Risico's Blz. 533  
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 534  
Vestigingsplaats Blz. 535  
Oprichting/deelname provincie Blz. 536  
Publiek belang Blz. 537  
Programma begroting Blz. 538  
Bestuurlijk belang Blz. 539  
Doelstelling Blz. 540  
Bezoldiging Blz. 541  
Aandeelhouderstrategie Blz. 542  
Financieel resultaat Blz. 543  
Dividenduitkering Blz. 544  
Financieel belang Blz. 545  
Eigen vermogen Blz. 546  
Vreemd vermogen Blz. 547  
Risico's Blz. 548  
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 549  
Vestigingsplaats Blz. 550  
Oprichting/deelname provincie Blz. 551  
Publiek belang Blz. 552  
Programma begroting Blz. 553  
Bestuurlijk belang Blz. 554  
Doelstelling Blz. 555  
Bezoldiging Blz. 556  
Aandeelhouderstrategie Blz. 557  
Financieel resultaat Blz. 558  
Dividenduitkering Blz. 559  
Financieel belang Blz. 560  
Eigen vermogen Blz. 561  
Vreemd vermogen Blz. 562  
Risico's Blz. 563  
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 564  
Vestigingsplaats Blz. 565  
Oprichting/deelname provincie Blz. 566  
Publiek belang Blz. 567  
Programma begroting Blz. 568  
Bestuurlijk belang Blz. 569  
Doelstelling Blz. 570  
Bezoldiging Blz. 571  
Aandeelhouderstrategie Blz. 572  
Financieel resultaat Blz. 573  
Dividenduitkering Blz. 574  
Financieel belang Blz. 575  
Eigen vermogen Blz. 576  
Vreemd vermogen Blz. 577  
Risico's Blz. 578  
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 579  
Vestigingsplaats Blz. 580  
Oprichting/deelname provincie Blz. 581  
Publiek belang Blz. 582  
Programma begroting Blz. 583  
Bestuurlijk belang Blz. 584  
Doelstelling Blz. 585  
Bezoldiging Blz. 586  
Aandeelhouderstrategie Blz. 587  
Financieel resultaat Blz. 588  
Dividenduitkering Blz. 589  
Financieel belang Blz. 590  
Eigen vermogen Blz. 591  
Vreemd vermogen Blz. 592  
Risico's Blz. 593  
North Sea Port SE (voorheen Zeeland Seaports) Blz. 594  
Vestigingsplaats Blz. 595  
Oprichting/deelname provincie Blz. 596  
Publiek belang Blz. 597  
Programma begroting Blz. 598  
Bestuurlijk belang Blz. 599  
Doelstelling Blz. 600  
Bezoldiging Blz. 601  
Aandeelhouderstrategie Blz. 602  
Financieel resultaat Blz. 603  
Dividenduitkering Blz. 604  
Financieel belang Blz. 605  
Eigen vermogen Blz. 606  
Vreemd vermogen Blz. 607  
Risico's Blz. 608  
PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.) Blz. 609  
Vestigingsplaats Blz. 610  
Oprichting/deelname provincie Blz. 611  
Publiek belang Blz. 612  
Programma begroting Blz. 613  
Bestuurlijk belang Blz. 614  
Doelstelling Blz. 615  
Bezoldiging Blz. 616  
Aandeelhouderstrategie Blz. 617  
Financieel resultaat Blz. 618  
Dividenduitkering Blz. 619  
Financieel belang Blz. 620  
Eigen vermogen Blz. 621  
Vreemd vermogen Blz. 622  
Risico's Blz. 623  
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 624  
Vestigingsplaats Blz. 625  
Oprichting/deelname provincie Blz. 626  
Publiek belang Blz. 627  
Programma begroting Blz. 628  
Bestuurlijk belang Blz. 629  
Doelstelling Blz. 630  
Bezoldiging Blz. 631  
Aandeelhouderstrategie Blz. 632  
Financieel resultaat Blz. 633  
Dividenduitkering Blz. 634  
Financieel belang Blz. 635  
Eigen vermogen Blz. 636  
Vreemd vermogen Blz. 637  
Risico's Blz. 638  
Tractaatweg B.V. Blz. 639  
Vestigingsplaats Blz. 640  
Oprichting/deelname provincie Blz. 641  
Publiek belang Blz. 642  
Programma begroting Blz. 643  
Bestuurlijk belang Blz. 644  
Doelstelling Blz. 645  
Bezoldiging Blz. 646  
Aandeelhouderstrategie Blz. 647  
Financieel resultaat Blz. 648  
Dividenduitkering Blz. 649  
Financieel belang Blz. 650  
Eigen vermogen Blz. 651  
Vreemd vermogen Blz. 652  
Risico's Blz. 653  
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 654  
Vestigingsplaats Blz. 655  
Oprichting/deelname provincie Blz. 656  
Publiek belang Blz. 657  
Programma begroting Blz. 658  
Bestuurlijk belang Blz. 659  
Doelstelling Blz. 660  
Bezoldiging Blz. 661  
Aandeelhouderstrategie Blz. 662  
Financieel resultaat Blz. 663  
Dividenduitkering Blz. 664  
Financieel belang Blz. 665  
Eigen vermogen Blz. 666  
Vreemd vermogen Blz. 667  
Risico's Blz. 668  
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 669  
Vestigingsplaats Blz. 670  
Oprichting/deelname provincie Blz. 671  
Publiek belang Blz. 672  
Programma begroting Blz. 673  
Bestuurlijk belang Blz. 674  
Doelstelling Blz. 675  
Bezoldiging Blz. 676  
Aandeelhouderstrategie Blz. 677  
Financieel resultaat Blz. 678  
Dividenduitkering Blz. 679  
Financieel belang Blz. 680  
Eigen vermogen Blz. 681  
Vreemd vermogen Blz. 682  
Risico's Blz. 683  
Zeeland Seaports (ZSP) Blz. 684  
Vestigingsplaats Blz. 685  
Oprichting/deelname provincie Blz. 686  
Publiek belang Blz. 687  
Programma begroting Blz. 688  
Bestuurlijk belang Blz. 689  
Doelstelling Blz. 690  
Bezoldiging Blz. 691  
Aandeelhouderstrategie Blz. 692  
Financieel resultaat Blz. 693  
Dividenduitkering Blz. 694  
Financieel belang Blz. 695  
Eigen vermogen Blz. 696  
Vreemd vermogen Blz. 697  
Risico's Blz. 698  
2.7 Grondbeleid Blz. 699  
Inleiding Blz. 700  
Beleid Blz. 701  
Speerpunten Blz. 702  
Opgaven Blz. 703  
Beleidskader Blz. 704  
Resultaten, winst en risico's Blz. 705  
Balans per 31 december 2019 Blz. 706  
Activa Blz. 707  
Passiva Blz. 708  
Algemene toelichting Blz. 709  
Rechtmatigheid Blz. 710  
Autorisatie achteraf Blz. 711  
Onvoorzien Blz. 712  
Verklaring rekeningsaldo Blz. 713  
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 714  
Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen Blz. 715  
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Blz. 716  
Toelichting Blz. 717  
Overzicht van garantstellingen en borgstellingen Blz. 718  
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 719  
Thermphos Blz. 720  
Garantstelling North Sea Port SE (NSP) Blz. 721  
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder Blz. 722  
Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB Blz. 723  
Convenantmiddelen Groenfonds Blz. 724  
Regiobijdrage gronden Marinierskazerne Blz. 725  
Lease- en huurcontracten Blz. 726  
Rijksdienst voor ondernemend Nederland Blz. 727  
Subsidies onder opschortende voorwaarden Blz. 728  
Pensioenverplichtingen Blz. 729  
Renterisico Blz. 730  
Instandhouding Westerscheldetunnel Blz. 731  
Persoonlijk ontwikkel budget Blz. 732  
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 733  
Niet uit balans blijkende rechten Blz. 734  
Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC Blz. 735  
Toelichting op de balans Blz. 736  
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 737  
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 738  
Verantwoording subsidies Blz. 739  
Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa Blz. 740  
Vaste activa Blz. 741  
Algemeen Blz. 742  
Materiële vaste activa Blz. 743  
Duurzame waardevermindering van vaste activa Blz. 744  
Buitengebruik gestelde vaste activa Blz. 745  
Afschrijvingen Blz. 746  
Erfpacht Blz. 747  
Financiële vaste activa Blz. 748  
Vlottende activa Blz. 749  
Voorraden Blz. 750  
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Blz. 751  
Gereed product- en handelsgoederen Blz. 752  
Grondbank Zeeland Blz. 753  
Grondbank landbouw flankerend beleid Blz. 754  
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 755  
Schatkistbankieren Blz. 756  
Liquide middelen Blz. 757  
Overlopende activa Blz. 758  
Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Blz. 759  
Vaste passiva Blz. 760  
Algemeen Blz. 761  
Eigen vermogen Blz. 762  
Reserves Blz. 763  
Voorzieningen Blz. 764  
Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 765  
Vlottende passiva Blz. 766  
Algemeen Blz. 767  
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 768  
Overlopende passiva Blz. 769  
Motorrijtuigenbelasting Blz. 770  
Vennootsschapsbelasting Blz. 771  
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 772  
Inleiding Blz. 773  
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 774  
Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten Blz. 775  
1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen Blz. 776  
Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving Blz. 777  
2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen Blz. 778  
Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 779  
3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen Blz. 780  
Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie Blz. 781  
4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen Blz. 782  
Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 783  
5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen Blz. 784  
Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 785  
6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen Blz. 786  
Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur Blz. 787  
7 Bestuur analyse begrotingsverschillen Blz. 788  
Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie Blz. 789  
8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen Blz. 790  
Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 791  
90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen Blz. 792  
Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead Blz. 793  
96 Overhead analyse begrotingsverschillen Blz. 794  
Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves Blz. 795  
98 Reserves analyse begrotingsverschillen Blz. 796  
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 797  
Inleiding Blz. 798  
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 799  
Inleiding Blz. 800  
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 801  
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 802  
Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking Blz. 803  
Anti-cumulatiebepaling Blz. 804  
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 805  
Gebeurtenissen Blz. 806  
Marinierskazerne Blz. 807  
COVID-19 Blz. 808  
Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa Blz. 809  
Inleiding Blz. 810  
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 811  
Inleiding Blz. 812  
Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 813  
Inleiding Blz. 814  
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 815  
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten Blz. 816  
Inleiding Blz. 817  
Tabel investeringskredieten Blz. 818  
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 819  
pagina 1 Blz. 820  
pagina 2 Blz. 821  
pagina 3 Blz. 822  
pagina 4 Blz. 823  
pagina 5 Blz. 824  
Publicatiedatum: 28-05-2020

Inhoud