Sitemap

Jaarstukken 2019 Provincie Zeeland Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Jaarverslag - Inleiding Blz. 3
Inleiding Blz. 4
1.1 Programma Grote projecten Blz. 5
Inleiding Blz. 6
Grote projecten Blz. 7
Mijlpalen Blz. 8
Uitgangspunten grote projecten Blz. 9
Kader grote projecten Blz. 10
Sloeweg N62 Blz. 11
Omschrijving Blz. 12
Doelen Blz. 13
Acties Blz. 14
Risico's Blz. 15
Genomen besluiten Blz. 16
Tractaatweg N62 Blz. 17
Omschrijving Blz. 18
Doelen Blz. 19
Acties Blz. 20
Risico's Blz. 21
Genomen besluiten Blz. 22
Waterdunen Blz. 23
Omschrijving Blz. 24
Doelen Blz. 25
Actie's Blz. 26
Risico's Blz. 27
Genomen besluiten Blz. 28
Natuurpakket Westerschelde Blz. 29
Omschrijving Blz. 30
Doelen Blz. 31
Actie's Blz. 32
Risico's Blz. 33
Genomen besluiten Blz. 34
MAR-kazerne Blz. 35
Omschrijving Blz. 36
Doelen Blz. 37
Actie's Blz. 38
Risico's Blz. 39
Genomen besluiten Blz. 40
Thermphos Blz. 41
Omschrijving Blz. 42
Doelen Blz. 43
Actie's Blz. 44
Risico's Blz. 45
Genomen besluiten Blz. 46
Wat mag het kosten ? Blz. 47
1.2 Programma Fysieke leefomgeving Blz. 48
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 49
Speerpunten 2019 Blz. 50
Reguliere taken Blz. 51
Beleidskader Blz. 52
Omgevingswet en Omgevingsvisie Blz. 53
Maatschappelijk effect Omgevingswet en Omgevingsvisie Blz. 54
Kwaliteitskust Blz. 55
Maatschappelijk effect Kwaliteitskust Blz. 56
Doelstellingen Blz. 57
Voorbereiding Omgevingswet Blz. 58
Op het moment van het inwerkingtreden van de Omgevingswet een Omgevingsvisie, Omgevingsverordening Zeeland en Programma’s 2018-2024 hebben vastgesteld. Blz. 59
In 2019 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de agenda, rollen en kaders voor de Omgevingsvisie. Blz. 60
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 61
Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van pilots. Blz. 62
Voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel Omgevingswet en interne- en externe samenwerkingsstructuren, organisatieverandering. Blz. 63
Kwaliteitskust Blz. 64
Versterken van de toeristische sector door het ‘up to date’ maken en houden van de ICT/IT gedreven innovatie Blz. 65
Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten Blz. 66
Versterking Zeeuwse kust door gebiedsontwikkeling en verhogen vitaliteit verblijfsrecreatie. Blz. 67
De natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken. Blz. 68
Natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed hebben op de gezondheid van mensen benutten. Blz. 69
Goed woon- en werkklimaat Blz. 70
Acties en speerpunten milieu Blz. 71
Acties regulier milieu Blz. 72
Trendindicatoren Blz. 73
Doelindicatoren Blz. 74
Wat mag het kosten? Blz. 75
1.3 Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 76
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 77
Speerpunten 2019 Blz. 78
Reguliere taken Blz. 79
Beleidskader Blz. 80
Maatschappelijk effect Blz. 81
Doelstellingen Blz. 82
Natuurontwikkeling Blz. 83
Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren) Blz. 84
Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd. Blz. 85
Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen Blz. 86
Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw Blz. 87
Natuurbeheer Blz. 88
Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden) Blz. 89
Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 90
Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) Blz. 91
Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd Blz. 92
Natuurherstel Blz. 93
Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer Blz. 94
Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden voor zover deze zijn opgenomen in gebiedsanalyses van de PAS en Natura 2000 beheerplannen Blz. 95
Natuurbescherming Blz. 96
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) Blz. 97
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen. Blz. 98
Natuurverbreding/beleving Blz. 99
Start uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied Blz. 100
Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur Blz. 101
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 102
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 103
Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 104
Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 105
Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar); Blz. 106
Duurzame toekomstgerichte landbouw Blz. 107
Ondersteunen tenminste vier initiatieven die bijdragen aan verbeteren bodemvruchtbaarheid, zoet water beschikbaarheid, landschappelijke diversiteit (biodiversiteit) en innovatie Blz. 108
Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag) Blz. 109
Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) Blz. 110
Trendindicatoren Blz. 111
Doelindicatoren Blz. 112
Wat mag het kosten Blz. 113
1.4 Programma Regionale economie Blz. 114
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 115
Speerpunten 2019 Blz. 116
Reguliere taken Blz. 117
Beleidskader Blz. 118
Economische innovatie en Europese stimulering Blz. 119
Maatschappelijk effect Economische innovatie en Europese stimulering Blz. 120
Campus Zeeland en Arbeidsmarkt Blz. 121
Maatschappelijk effect Campus Zeeland en Arbeidsmarkt Blz. 122
Zichtbaar Zeeland Blz. 123
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 124
Regio Deal Zeeland: Zeeland in Stroomversnelling 2.0 Blz. 125
Maarschappelijk effect Zichtbaar Zeeland Blz. 126
Doelstellingen Blz. 127
Concurrentiepositie Food (Economische innovatie en Europese stimulering) Blz. 128
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 8 initiatieven; Blz. 129
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 130
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 131
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 132
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 133
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten; Blz. 134
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 135
Middels het Agri Food Centrum Colijnsplaat (lid van Stuurgroep en Werkgroep) verbinden en faciliteren van minstens 2 gezamenlijke initiatieven. Blz. 136
Koppelen minimaal 3 landbouwinnovatie (projecten) aan onder andere het POP3 programma Blz. 137
In onze rol als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden en lid van de Stuurgroep Pulsvisserij leveren we een actieve bijdrage aan de (lobby-)activiteiten voor definitieve vergunningverlening voor pulsvisserij Blz. 138
Acquisitie en regionale samenwerking Blz. 139
Dockwize: uitvoering prestatieafspraken Blz. 140
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten. Blz. 141
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 142
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 143
Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network Blz. 144
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 145
Uitvoering prestatieafspraken door Switch Blz. 146
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 147
Jaarlijks organiseren we een strategisch overleg. Blz. 148
Innovatie -infrastructuur en - fondsen Blz. 149
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 150
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 en 2.0 Blz. 151
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 152
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 153
In samenwerking met de FME (federatie voor de metaal en elektrotechnische industrie). en betrokken partners uitvoering geven aan acties uit de Implementatieagenda Blz. 154
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 155
Mogelijkheden verkennen voor het opzetten van aanvullende innovatiefinancieringsinstrumenten (o.a. Zeeland Business Angels en/of financieringstafels). Blz. 156
De MKB Samenwerkingsagenda met het Rijk, de Provincie Noord Brabant en de Provincie Limburg en het MKB Actieplan verder uitwerken. Blz. 157
Arbeidsmarkt Blz. 158
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 159
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 160
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 161
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 162
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 163
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 164
Campus Zeeland Blz. 165
Effectueren bouw JRC (opening september 2020) Blz. 166
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 167
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020) Blz. 168
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Slimme oplossingen voor de Delta (start/opening najaar 2019) Blz. 169
Opzetten van 3 à 4 specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland. Blz. 170
Versterken groene onderwijskolom; versterken verbinding groen onderwijs – bedrijfsleven; start ontwikkeling curriculum groen hoger onderwijs en onderzoek; relatie Samenwerkingsplatform Deltavraagstukken i.o. Blz. 171
Uitvoeren en uitrol pilot hybride onderwijs met docenten en bedrijfsleven in Zeeland. Blz. 172
Zichtbaar Zeeland Blz. 173
Verder ontwikkelen van een digitale aanpak voor wonen en werken in Zeeland, gericht op het aantrekken van niet-Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures in samenwerking met beroepsgroepen, bedrijven en sectoren. Deze aanpak omhelst. Blz. 174
Organiseren van een publiek private samenwerking voor de (digitale) gebiedsmarketing van Zeeland als woon- en werkprovincie. Blz. 175
Het continueren van de toeristische marktbewerking door VVV Zeeland waarbij in ieder geval prestatieafspraken gemaakt worden Blz. 176
Zorgen voor een breed spectrum van evenementen, van popfestival tot beachvolleybaltoernooi, zodat enerzijds een breed publiek wordt bereikt en het anderzijds mogelijk is een eigentijds beeld van Zeeland uit te dragen Blz. 177
Continueren en (door)ontwikkelen campagne Liefs, Zeeland, gericht op de Zeeuwse eindexamenscholieren om hen verbonden te houden met Zeeland ook als ze elders gaan studeren. Blz. 178
Doelindicatoren Blz. 179
Trendindicatoren Blz. 180
Wat mag het kosten? Blz. 181
1.5 Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 182
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 183
Speerpunten 2019 Blz. 184
Reguliere taken Blz. 185
Beleidskader Blz. 186
Bereikbaarheid, havens en bedrijven Blz. 187
Maatschappelijk effect Bereikbaarheid, havens en bedrijven Blz. 188
Leefbaarheidsagenda Blz. 189
Maatschappelijk effect Leefbaarheidsagenda Blz. 190
Doelstellingen Blz. 191
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 192
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 193
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 194
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 195
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 196
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug Blz. 197
Reguliere activiteiten zijn ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie en slachtofferhulp, monitoring, Veilig Verkeer Zeeland, kennisoverdracht Blz. 198
Uitvoeren ROVZ speerpuntenprogramma’s ‘Vergroten fietsveiligheid’, ‘Aanpak te hoge rijsnelheden’ en ‘Aandacht en alertheid achter het stuur’, bijzondere aandacht voor de doelgroepen jongeren en ouderen. Blz. 199
Doorontwikkeling van de samenwerking in ROVZ (Regionaal Overlegplatform Verkeersveiligheid Zeeland) verband, waarbij samen met partners gewerkt wordt aan het behalen van de regionale doelen en speerpunten Blz. 200
Implementeren van een nieuwe goverrnance-structuur Nationaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid en realiseren nationale speerpunten in de regio. Blz. 201
Opstellen actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen, uitvoeren van de maatregelen waaronder de verharding van de bermen. Blz. 202
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 203
Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden-Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2020-2028 Blz. 204
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 205
Wegeninvesteringen Blz. 206
In 2019 werken we aan de voorbereiding en de realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2019. Blz. 207
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen. Blz. 208
Het beter benutten van de bestaande capaciteit van lig- en wachtplaatsen van de Zeeuwse binnenvaartcorridor en de logistieke processen verbeteren door toepassen van corridormanagement. Blz. 209
Deelname Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen. Blz. 210
Lobby voor versnelling Zeeuwse lijn d.m.v. extra spitstreinen of andere netwerkvarianten in het kader van toekomstbeeld OV 2040. Blz. 211
Impuls bedrijventerreinen Blz. 212
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 213
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 214
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 215
Concurrentiepositie logistiek Blz. 216
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 217
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 218
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 219
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 220
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 221
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 222
Bereikbaarheid voor de mensen (Leefbaarheidsagenda) Blz. 223
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 224
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 225
Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten Blz. 226
Ruimtelijke kwaliteit versterken (Leefbaarheidsagenda) Blz. 227
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 228
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 229
Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren) Blz. 230
Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop) Blz. 231
Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten Blz. 232
Achtste ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 233
Maatschappelijk initiatief versterken (Leefbaarheidsagenda) Blz. 234
Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland Blz. 235
Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000). Blz. 236
Veerkrachtig Vogelwaarde: pilot voor een integrale leefbaarheidsaanpak (ruimtelijk, bereikbaarheid, sociaal) op basis van burgerinitiatief. Blz. 237
Een nieuwe aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag); 3 locaties verder uitwerken Blz. 238
Digitaal platform ontwikkelen voor kennisdeling over maatschappelijke initiatieven in Zeeland dat ook door medeoverheden gebruikt kan worden (MAEX) Blz. 239
Faciliteren initiatiefnemers met de organisatie van crowdfunding door opzet van een coachingstraject Blz. 240
Trendindicatoren Blz. 241
Doelindicatoren Blz. 242
Wat mag het kosten? Blz. 243
1.6 Programma Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 244
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 245
Speerpunten Blz. 246
Reguliere taken Blz. 247
Beleidskader Blz. 248
Cultuur en erfgoed Blz. 249
Maatschappelijk effect Cultuur en erfgoed Blz. 250
Doelstellingen Blz. 251
Culturele infrastructuur Blz. 252
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 253
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 254
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 255
Cultureel erfgoed Blz. 256
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 257
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 258
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal zeven aansprekende iconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 259
Kunsten Blz. 260
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 261
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 262
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 263
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 264
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs. Blz. 265
Trendindicatoren Blz. 266
Doelindicatoren Blz. 267
Wat mag het kosten? Blz. 268
1.7 Programma Bestuur Blz. 269
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 270
Speerpunten 2019 Blz. 271
Beleidskader Blz. 272
Reguliere taken Blz. 273
Maatschappelijk effect Blz. 274
Doelstellingen Blz. 275
Sterk provinciaal bestuur Blz. 276
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 277
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 278
Met interactieve bijeenkomsten inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 279
Communicatie over de provinciale taken en opkomstbevorderende activiteiten voor de provinciale verkiezingen op 20 maart 2019. Blz. 280
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Vanuit Zeeuws perspectief vroegtijdige beïnvloeding en signalering van besluitvormingstrajecten over nieuwe nationale en Europese regelgeving en overig beleid. Blz. 281
Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 282
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta Blz. 283
Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen Blz. 284
Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP Blz. 285
Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen Blz. 286
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Borgen kwaliteit van het lokaal bestuur door bevorderen regionale samenwerking. Blz. 287
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 288
Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s) Blz. 289
Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden Blz. 290
Via het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) het IBP doorvertalen naar en met de deelnemers van het OZO. Blz. 291
Experiment bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 292
Herkenbaar en samenwerkend bestuur. Subdoel: Bevorderen van de Integrale (grensoverschrijdende) veiligheid Blz. 293
Vanuit Zeeland door de jaarlijkse subsidie aan het Regionaal Informatie- en expertisecentrum Zeeland West- Brabant (RIEC) en aan de Taskforce Zeeland -Brabant bijdragen aan het tegengaan van de impact van ondermijnende criminaliteit Blz. 294
Activiteiten en projecten die ontwikkeld worden door het met steun van de Provincie Zeeland opgericht Schelde Safety Network worden vanuit een positieve grondhouding beoordeeld op eventuele steun vanuit bestaande budgetten. Blz. 295
Interbestuurlijk toezicht Blz. 296
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven. Blz. 297
Met behulp van een nieuw eind 2018 vast te stellen gemeenschappelijk beleidskader transparant en uniform financieel toezicht op gemeenten en gemeenschappelijke regelingen uitvoeren Blz. 298
Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen Blz. 299
Trendindicatoren Blz. 300
Trendindicatoren opkomst statenverkiezing Blz. 301
Doelindicatoren Blz. 302
Wat mag het kosten? Blz. 303
1.8 Programma Klimaat en energie Blz. 304
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 305
Speerpunten 2019 Blz. 306
Beleidskader Blz. 307
Reguliere taken Blz. 308
Klimaatadaptatie en deltawateren Blz. 309
Maatschappelijk effect Klimaatadaptatie en deltawateren Blz. 310
Energietransitie Blz. 311
Maatschappelijk effect Energietransitie Blz. 312
Doelstellingen Blz. 313
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan de Europese kaderrichtlijn Water en de Europese Richtlijn Overstromingsrisico's Blz. 314
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 315
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 316
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 317
Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt Blz. 318
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 319
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 320
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap Blz. 321
Waterbeheer 2050 Blz. 322
Water en Bodem met kwaliteit, subdoel Voldoen aan het terugdringen van regionale wateroverlast Blz. 323
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 324
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit Blz. 325
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Voldoende zoet water en optimalisatie van zoet water gebruik Blz. 326
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 327
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 328
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 329
Bepalen waterbeschikbaarheid per Zeeuws deelgebied in samenwerking met waterschap en belanghebbenden Blz. 330
Water en bodem met kwaliteit, subdoel Duurzaam bodemgebruik en geen ongewenst bodemgebruik diepere ondergrond Blz. 331
Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden Blz. 332
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 333
Duurzaam bodemgebruik is als logisch onderdeel binnen de maatschappelijke opgaven voor het voetlicht geplaatst Blz. 334
Klimaatadaptatie Blz. 335
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken vanaf 2019 Blz. 336
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 337
Uitvoeren klimaat stresstest provinciale eigendommen in 2019 Blz. 338
Stimuleren kennisuitwisselen en –deling tussen Zeeuwse partijen Blz. 339
Bijdragen aan 6 gemeentelijke stresstesten Blz. 340
Opstellen regionale adaptatiestrategie eind 2019 Blz. 341
Aanwijzen en normeren van “natte” en “droge” regionale keringen Blz. 342
Deltawateren Blz. 343
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 344
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer Blz. 345
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 346
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 347
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 348
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Blz. 349
Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde Blz. 350
Start uitvoering herintroductie getij tbv ecologische kwaliteit op Grevelingenmeer: Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase) Blz. 351
Realisatie Roode Vaart maatregel Blz. 352
Vaststellen knelpuntenanalyse zoet water beschikbaarheid Blz. 353
Uitvoeren studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde Blz. 354
Energietransitie Blz. 355
Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 356
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 357
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 358
Eind 2018 is er een effectieve en efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur (“governance”) opgezet voor de energietransitie en deze werkt toe naar een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES) die eind 2019 klaar is. Blz. 359
Energietransitie. Subdoel: Opwekking 10,5 PJ duurzame energie in 2030 Blz. 360
We ondersteunen windpark Borssele op zee Blz. 361
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 362
We ondersteunen de realisatie van de getijdentestcentrale (TTC) Grevelingendam. Blz. 363
We geven het omgevingsbeleid van de provincie Zeeland zo vorm, dat we oog hebben voor de Zeeuwse omgevingskwaliteiten maar er geen onnodige drempels worden opgeworpen voor opwekking van hernieuwbare energie. Blz. 364
Energietransitie. Subdoel: Stimuleren CO2-arme mobiliteit en duurzaam GWW Blz. 365
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 366
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 367
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen in 2020 Blz. 368
We verkennen kansen op gebied van zelfrijdende voertuigen en stimuleren actief initiatieven om auto’s te delen (van bezit naar gebruik, "Mobility as a Service"). Blz. 369
We geven uitvoering aan de Green Deal duurzaam GWW 2.0 en werken de aanbevelingen van het rapport van de CO2-footprint van de organisatie uit. Blz. 370
We vertonen voorbeeldgedrag en zijn launching customer: denk aan het verduurzamen van onze eigen vloten zoals de fastferry en duurzame bedrijfsvoering zoals inkoop, openbare verlichting en sluizen en bruggen. Blz. 371
Energietransitie. Subdoel: Realiseren aardgasloze verwarming (Gebouwde omgeving) Blz. 372
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 373
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 374
We verkennen hoe we samen met partners het verduurzamen van bedrijventerreinen, recreatief vastgoed, huurwoningen en maatschappelijk vastgoed kunnen aanjagen. Blz. 375
Energietransitie. Subdoel: Stimuleren energietransitie in de industrie Blz. 376
We ondersteunen de energietransitie bij industriële bedrijven via het platform Smart Delta Resources (SDR). Blz. 377
We voeren samen met het bedrijfsleven en Vlaamse overheden het CUST-project uit, een grootschalige verkenning van de voor de energietransitie benodigde buisleidinginfrastructuur. Blz. 378
Via het programma Ambitie 2030 en het project Symbiosis for Growth stimuleren we dat MKB-bedrijven in de havens en daarbuiten door samenwerking toewerken naar CO2-reductie maatregelen Blz. 379
We zorgen er samen met de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) voor dat vergunningverlening, handhaving en toezicht op gebied van energiebesparing (vaak gekoppeld aan milieuvergunningen) adequaat uitgevoerd worden Blz. 380
Biobased economy (Meer gebruik van groene grondstoffen) Blz. 381
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers Blz. 382
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 383
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 384
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland Blz. 385
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 386
Circulaire economie (Sluiten -regionale- kringlopen) Blz. 387
We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie Blz. 388
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én circulaire ontwikkeling in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 389
We realiseren tenminste 1 circulair project in de industrie en 1 in maintenance Blz. 390
Trendindicatoren Blz. 391
Doelindicatoren Blz. 392
Wat mag het kosten? Blz. 393
1.9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 394
Inleiding Blz. 395
Speerpunten Blz. 396
Kengetallen Blz. 397
Beleidskader Blz. 398
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 399
Uitkering provinciefonds Blz. 400
Dividend Blz. 401
Saldo financieringsfunctie Blz. 402
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 403
Wat mag het kosten ? Blz. 404
1.9.2 Kosten van overhead Blz. 405
Inleiding Blz. 406
Beleidskader Blz. 407
Vennootschapsbelasting Blz. 408
Invulling overhead begroting Blz. 409
Personeel Blz. 410
Huisvesting Blz. 411
ICT-middelen Blz. 412
Overige overhead Blz. 413
Bijdragen verbonden partijen Blz. 414
Definitie overhead Blz. 415
Uitgangspunten Blz. 416
Wat mag het kosten? Blz. 417
Paragrafen Blz. 418
2.1 Provinciale heffingen Blz. 419
Inleiding Blz. 420
Beleid Blz. 421
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 422
Lokale lastendruk Blz. 423
Gerealiseerde opbrengsten 2019 Blz. 424
Beleidskader Blz. 425
Heffingen provincie Blz. 426
Belastingen Blz. 427
Heffingen Blz. 428
Leges Blz. 429
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 430
2.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 431
Inleiding en uitgangspunten Blz. 432
Kernpunten Blz. 433
Risico's Blz. 434
Beleidskader Blz. 435
Beleid Blz. 436
Risicobereidheid Blz. 437
Wijzigingen ten opzichte van 2018 Blz. 438
Risico-inventarisatie Blz. 439
Verloopoverzicht risico's t.o.v. 2018 Blz. 440
Benodigde risicobuffer Blz. 441
Beschikbare risicobuffer Blz. 442
Ratio weerstandsvermogen Blz. 443
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 444
Kengetallen Blz. 445
2.3 Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 446
Inleiding Blz. 447
Speerpunten Blz. 448
Acties Blz. 449
Beleidskader Blz. 450
Infrastructuur Blz. 451
Onderhoudskosten infrastructuur Blz. 452
(Vervangings)investeringen infrastructuur Blz. 453
Provinciale gebouwen Blz. 454
Fietsvoetveer Blz. 455
(Vervangings)investeringen fietsvoetveer Blz. 456
Kantoorgebouwen, waaronder Provinciehuis Blz. 457
BRIM-subsidie Blz. 458
2.4 Financiering Blz. 459
Inleiding Blz. 460
Speerpunten Blz. 461
Kengetallen Blz. 462
Beleidskader Blz. 463
Beleid Blz. 464
Wijzigingen ten opzicht van beleid 2018 Blz. 465
Schatkistbankieren Blz. 466
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 467
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 468
Financieringsbehoefte Blz. 469
Huidige situatie SWAP Blz. 470
Rentetoerekening Blz. 471
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 472
2.5 Bedrijfsvoering Blz. 473
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 474
Speerpunten Blz. 475
Beleidskader Blz. 476
Verbeteren in de nieuwe manier van werken door te leren van de praktijk Blz. 477
Strategisch personeelsbeleid: talentontwikkeling en duurzame inzetbaarheid Blz. 478
Dynamiek in het personeelsbestand Blz. 479
Gastvrijheid in het Provinciehuis Blz. 480
Maatschappelijk verantwoord inkopen Blz. 481
Algemene Verordening Gegevensbescherming Blz. 482
Cybercrime Blz. 483
Continuiteitsmaatregelen Corona-virus (COVID-19) Blz. 484
Bedrijfsvoering in cijfers Blz. 485
Personeel Blz. 486
Opbouw personeelsbestand Blz. 487
Participatiewet Blz. 488
Stages Blz. 489
Ziekteverzuim Blz. 490
Externe inhuur Blz. 491
Externe dienstverlening Blz. 492
Controlfunctie Blz. 493
Rechtmatigheid Blz. 494
Begrotingscriterium Blz. 495
Voorwaardencriterium Blz. 496
M&O-criterium Blz. 497
2.6 Verbonden partijen Blz. 498
Inleiding Blz. 499
Visie en beleid Blz. 500
Speerpunten Blz. 501
Kengetallen Blz. 502
Beleidskader Blz. 503
Overzicht verbonden partijen Blz. 504
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 505
Vestigingsplaats Blz. 506
Oprichting/deelname provincie Blz. 507
Publiek belang Blz. 508
Programma begroting Blz. 509
Bestuurlijk belang Blz. 510
Doelstelling Blz. 511
Bezoldiging Blz. 512
Aandeelhouderstrategie Blz. 513
Financieel resultaat Blz. 514
Dividenduitkering Blz. 515
Financieel belang Blz. 516
Eigen vermogen Blz. 517
Vreemd vermogen Blz. 518
Risico's Blz. 519
Gemeentelijke vervoerscentrale Zeeland B.V. Blz. 520
Vestigingsplaats Blz. 521
Oprichting/deelname provincie Blz. 522
Publiek belang Blz. 523
Programma begroting Blz. 524
Bestuurlijk belang Blz. 525
Doelstelling Blz. 526
Bezoldiging Blz. 527
Aandeelhouderstrategie Blz. 528
Financieel resultaat Blz. 529
Dividenduitkering Blz. 530
Financieel belang Blz. 531
Eigen vermogen Blz. 532
Vreemd vermogen Blz. 533
Risico's Blz. 534
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 535
Vestigingsplaats Blz. 536
Oprichting/deelname provincie Blz. 537
Publiek belang Blz. 538
Programma begroting Blz. 539
Bestuurlijk belang Blz. 540
Doelstelling Blz. 541
Bezoldiging Blz. 542
Aandeelhouderstrategie Blz. 543
Financieel resultaat Blz. 544
Dividenduitkering Blz. 545
Financieel belang Blz. 546
Eigen vermogen Blz. 547
Vreemd vermogen Blz. 548
Risico's Blz. 549
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 550
Vestigingsplaats Blz. 551
Oprichting/deelname provincie Blz. 552
Publiek belang Blz. 553
Programma begroting Blz. 554
Bestuurlijk belang Blz. 555
Doelstelling Blz. 556
Bezoldiging Blz. 557
Aandeelhouderstrategie Blz. 558
Financieel resultaat Blz. 559
Dividenduitkering Blz. 560
Financieel belang Blz. 561
Eigen vermogen Blz. 562
Vreemd vermogen Blz. 563
Risico's Blz. 564
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 565
Vestigingsplaats Blz. 566
Oprichting/deelname provincie Blz. 567
Publiek belang Blz. 568
Programma begroting Blz. 569
Bestuurlijk belang Blz. 570
Doelstelling Blz. 571
Bezoldiging Blz. 572
Aandeelhouderstrategie Blz. 573
Financieel resultaat Blz. 574
Dividenduitkering Blz. 575
Financieel belang Blz. 576
Eigen vermogen Blz. 577
Vreemd vermogen Blz. 578
Risico's Blz. 579
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 580
Vestigingsplaats Blz. 581
Oprichting/deelname provincie Blz. 582
Publiek belang Blz. 583
Programma begroting Blz. 584
Bestuurlijk belang Blz. 585
Doelstelling Blz. 586
Bezoldiging Blz. 587
Aandeelhouderstrategie Blz. 588
Financieel resultaat Blz. 589
Dividenduitkering Blz. 590
Financieel belang Blz. 591
Eigen vermogen Blz. 592
Vreemd vermogen Blz. 593
Risico's Blz. 594
North Sea Port SE (voorheen Zeeland Seaports) Blz. 595
Vestigingsplaats Blz. 596
Oprichting/deelname provincie Blz. 597
Publiek belang Blz. 598
Programma begroting Blz. 599
Bestuurlijk belang Blz. 600
Doelstelling Blz. 601
Bezoldiging Blz. 602
Aandeelhouderstrategie Blz. 603
Financieel resultaat Blz. 604
Dividenduitkering Blz. 605
Financieel belang Blz. 606
Eigen vermogen Blz. 607
Vreemd vermogen Blz. 608
Risico's Blz. 609
PZEM N.V. (voorheen DELTA N.V.) Blz. 610
Vestigingsplaats Blz. 611
Oprichting/deelname provincie Blz. 612
Publiek belang Blz. 613
Programma begroting Blz. 614
Bestuurlijk belang Blz. 615
Doelstelling Blz. 616
Bezoldiging Blz. 617
Aandeelhouderstrategie Blz. 618
Financieel resultaat Blz. 619
Dividenduitkering Blz. 620
Financieel belang Blz. 621
Eigen vermogen Blz. 622
Vreemd vermogen Blz. 623
Risico's Blz. 624
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 625
Vestigingsplaats Blz. 626
Oprichting/deelname provincie Blz. 627
Publiek belang Blz. 628
Programma begroting Blz. 629
Bestuurlijk belang Blz. 630
Doelstelling Blz. 631
Bezoldiging Blz. 632
Aandeelhouderstrategie Blz. 633
Financieel resultaat Blz. 634
Dividenduitkering Blz. 635
Financieel belang Blz. 636
Eigen vermogen Blz. 637
Vreemd vermogen Blz. 638
Risico's Blz. 639
Tractaatweg B.V. Blz. 640
Vestigingsplaats Blz. 641
Oprichting/deelname provincie Blz. 642
Publiek belang Blz. 643
Programma begroting Blz. 644
Bestuurlijk belang Blz. 645
Doelstelling Blz. 646
Bezoldiging Blz. 647
Aandeelhouderstrategie Blz. 648
Financieel resultaat Blz. 649
Dividenduitkering Blz. 650
Financieel belang Blz. 651
Eigen vermogen Blz. 652
Vreemd vermogen Blz. 653
Risico's Blz. 654
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 655
Vestigingsplaats Blz. 656
Oprichting/deelname provincie Blz. 657
Publiek belang Blz. 658
Programma begroting Blz. 659
Bestuurlijk belang Blz. 660
Doelstelling Blz. 661
Bezoldiging Blz. 662
Aandeelhouderstrategie Blz. 663
Financieel resultaat Blz. 664
Dividenduitkering Blz. 665
Financieel belang Blz. 666
Eigen vermogen Blz. 667
Vreemd vermogen Blz. 668
Risico's Blz. 669
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 670
Vestigingsplaats Blz. 671
Oprichting/deelname provincie Blz. 672
Publiek belang Blz. 673
Programma begroting Blz. 674
Bestuurlijk belang Blz. 675
Doelstelling Blz. 676
Bezoldiging Blz. 677
Aandeelhouderstrategie Blz. 678
Financieel resultaat Blz. 679
Dividenduitkering Blz. 680
Financieel belang Blz. 681
Eigen vermogen Blz. 682
Vreemd vermogen Blz. 683
Risico's Blz. 684
Zeeland Seaports (ZSP) Blz. 685
Vestigingsplaats Blz. 686
Oprichting/deelname provincie Blz. 687
Publiek belang Blz. 688
Programma begroting Blz. 689
Bestuurlijk belang Blz. 690
Doelstelling Blz. 691
Bezoldiging Blz. 692
Aandeelhouderstrategie Blz. 693
Financieel resultaat Blz. 694
Dividenduitkering Blz. 695
Financieel belang Blz. 696
Eigen vermogen Blz. 697
Vreemd vermogen Blz. 698
Risico's Blz. 699
2.7 Grondbeleid Blz. 700
Inleiding Blz. 701
Beleid Blz. 702
Speerpunten Blz. 703
Opgaven Blz. 704
Beleidskader Blz. 705
Resultaten, winst en risico's Blz. 706
Jaarrekening 2019 Blz. 707
Balans per 31 december 2019 Blz. 708
Activa Blz. 709
Passiva Blz. 710
Algemene toelichting Blz. 711
Rechtmatigheid Blz. 712
Autorisatie achteraf Blz. 713
Onvoorzien Blz. 714
Verklaring rekeningsaldo Blz. 715
Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 716
Tabel baten en lasten inclusief begrotingsafwijkingen Blz. 717
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en rechten Blz. 718
Toelichting Blz. 719
Overzicht van garantstellingen en borgstellingen Blz. 720
Niet uit de balans blijkende verplichtingen Blz. 721
Thermphos Blz. 722
Garantstelling North Sea Port SE (NSP) Blz. 723
Garantstelling gemeente Hulst in verband met Perkpolder Blz. 724
Garantstelling leningen nieuwe stichting ZB Blz. 725
Convenantmiddelen Groenfonds Blz. 726
Regiobijdrage gronden Marinierskazerne Blz. 727
Lease- en huurcontracten Blz. 728
Rijksdienst voor ondernemend Nederland Blz. 729
Subsidies onder opschortende voorwaarden Blz. 730
Pensioenverplichtingen Blz. 731
Renterisico Blz. 732
Instandhouding Westerscheldetunnel Blz. 733
Persoonlijk ontwikkel budget Blz. 734
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 735
Niet uit balans blijkende rechten Blz. 736
Uitvoeringsovereenkomst HZ inzake JRC Blz. 737
Toelichting op de balans Blz. 738
Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Blz. 739
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening Blz. 740
Verantwoording subsidies Blz. 741
Activering van directe apparaatskosten aan materiële vaste activa Blz. 742
Vaste activa Blz. 743
Algemeen Blz. 744
Materiële vaste activa Blz. 745
Duurzame waardevermindering van vaste activa Blz. 746
Buitengebruik gestelde vaste activa Blz. 747
Afschrijvingen Blz. 748
Erfpacht Blz. 749
Financiële vaste activa Blz. 750
Vlottende activa Blz. 751
Voorraden Blz. 752
Onderhanden werk, bouwgronden in exploitatie Blz. 753
Gereed product- en handelsgoederen Blz. 754
Grondbank Zeeland Blz. 755
Grondbank landbouw flankerend beleid Blz. 756
Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 757
Schatkistbankieren Blz. 758
Liquide middelen Blz. 759
Overlopende activa Blz. 760
Uitkeringen met specifiek bestedingsdoel Blz. 761
Vaste passiva Blz. 762
Algemeen Blz. 763
Eigen vermogen Blz. 764
Reserves Blz. 765
Voorzieningen Blz. 766
Vaste schulden, met een rente typische looptijd langer dan één jaar Blz. 767
Vlottende passiva Blz. 768
Algemeen Blz. 769
Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar Blz. 770
Overlopende passiva Blz. 771
Motorrijtuigenbelasting Blz. 772
Vennootsschapsbelasting Blz. 773
Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 774
Inleiding Blz. 775
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening Blz. 776
Begrotingsafwijkingen programma 1 Grote projecten Blz. 777
1. Grote projecten analyse begrotingsverschillen Blz. 778
Begrotingsafwijkingen programma 2 Fysieke leefomgeving Blz. 779
2. Fysieke leefomgeving analyse begrotingsverschillen Blz. 780
Begrotingsafwijkingen programma 3 Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 781
3. Landelijk gebied, natuur en landbouw analyse begrotingsverschillen Blz. 782
Begrotingsafwijkingen programma 4 Regionale economie Blz. 783
4. Regionale economie analyse begrotingsverschillen Blz. 784
Begrotingsafwijkingen programma 5 Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 785
5. Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid analyse begrotingsverschillen Blz. 786
Begrotingsafwijkingen programma 6 Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 787
6 Culturele infrastructuur en monumenten analyse begrotingsverschillen Blz. 788
Begrotingsafwijkingen programma 7 Bestuur Blz. 789
7 Bestuur analyse begrotingsverschillen Blz. 790
Begrotingsafwijkingen programma 8 Klimaat en energie Blz. 791
8 Klimaat en energie analyse begrotingsverschillen Blz. 792
Begrotingsafwijkingen programma 90 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 793
90 Algemene dekkingsmiddelen analyse begrotingsverschillen Blz. 794
Begrotingsafwijkingen programma 96 Overhead Blz. 795
96 Overhead analyse begrotingsverschillen Blz. 796
Begrotingsafwijkingen programma 98 Reserves Blz. 797
98 Reserves analyse begrotingsverschillen Blz. 798
Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma Blz. 799
Inleiding Blz. 800
Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 801
Inleiding Blz. 802
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 803
Bezoldiging topfunctionarissen Blz. 804
Leidinggevende topfunctionarissen met en zonder (vanaf 13 maanden) dienstbetrekking Blz. 805
Anti-cumulatiebepaling Blz. 806
Gebeurtenissen na balansdatum Blz. 807
Gebeurtenissen Blz. 808
Marinierskazerne Blz. 809
COVID-19 Blz. 810
Bijlagen Blz. 811
Bijlage 1: Staat van materiële en financiële vaste activa Blz. 812
Inleiding Blz. 813
Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen Blz. 814
Inleiding Blz. 815
Bijlage 3: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 816
Inleiding Blz. 817
Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Blz. 818
Bijlage 4: Staat van restant investeringskredieten Blz. 819
Inleiding Blz. 820
Tabel investeringskredieten Blz. 821
Controleverklaring van de onafhankelijk accountant Blz. 822
pagina 1 Blz. 823
pagina 2 Blz. 824
pagina 3 Blz. 825
pagina 4 Blz. 826
pagina 5 Blz. 827
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap