Sitemap

Sitemap

Begroting 2020 Blz. 1  
Blz. 2  
Inleiding Blz. 3  
Samen verschil maken Blz. 4  
1.1 Grote projecten Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Grote projecten Blz. 7  
Mijlpalen 2020 Blz. 8  
Uitgangspunten grote projecten Blz. 9  
Kader grote projecten Blz. 10  
Waterdunen Blz. 11  
Omschrijving Blz. 12  
Doelen Blz. 13  
Acties Blz. 14  
Risico's Blz. 15  
Genomen besluiten Blz. 16  
Natuurpakket Westerschelde Blz. 17  
Omschrijving Blz. 18  
Doelen Blz. 19  
Acties Blz. 20  
Risico's Blz. 21  
Genomen besluiten Blz. 22  
MAR-kazerne Blz. 23  
Omschrijving Blz. 24  
Doelen Blz. 25  
Acties Blz. 26  
Risico's Blz. 27  
Genomen besluiten Blz. 28  
Thermphos Blz. 29  
Omschrijving Blz. 30  
Doelen Blz. 31  
Acties Blz. 32  
Risico's Blz. 33  
Genomen besluiten Blz. 34  
Wat mag het kosten ? Blz. 35  
1.2 Strategische opgaven Blz. 36  
Inleiding Blz. 37  
Energietransitie Blz. 38  
Omschrijving Blz. 39  
Ambitie Blz. 40  
Inzet Blz. 41  
Proces Blz. 42  
Klimaatadaptatie Blz. 43  
Omschrijving Blz. 44  
Ambitie Blz. 45  
Inzet Blz. 46  
Proces Blz. 47  
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 48  
Omschrijving Blz. 49  
Ambitie Blz. 50  
Inzet Blz. 51  
Proces Blz. 52  
Slimme mobiliteit Blz. 53  
Omschrijving Blz. 54  
Ambitie Blz. 55  
Inzet Blz. 56  
Proces Blz. 57  
Zichtbaar Zeeland Blz. 58  
Omschrijving Blz. 59  
Ambitie Blz. 60  
Inzet Blz. 61  
Proces Blz. 62  
2. Programma Fysieke leefomgeving Blz. 63  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 64  
Speerpunten Blz. 65  
Beleidskader Blz. 66  
Reguliere taken Blz. 67  
Omgevingswet en Omgevingsvisie Blz. 68  
Maatschappelijk effect Blz. 69  
Maatschappelijk effect Kwaliteitskust Blz. 70  
Doelstellingen Blz. 71  
Voorbereiding omgevingswet Blz. 72  
In 2020 werken we, samen met het netwerk en de andere overheden aan de uitwerking van de kaderagenda, richtingennotitie en kaders voor de Omgevingsvisie. Blz. 73  
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 74  
Samen met het netwerk en de andere overheden uitvoeren van enkele pilots. Blz. 75  
Voorbereidingsacties vormgeven digitaal stelsel Omgevingswet en interne- en externe samenwerkingsstructuren, organisatieverandering. Blz. 76  
Kwaliteitskust Blz. 77  
Investeren in aandachtsgebieden en strandovergangen aan de kust en stimuleren van innovatie en kwaliteitsontwikkeling bij ondernemers. Blz. 78  
Stimuleren van het beter vindbaar en zichtbaar maken van informatie over toeristische activiteiten, ondernemers, verblijfsaccomodaties en evenementen voor recreant, toerist en inwoner. Blz. 79  
Natuur en het landschap in Zeeland beter bekend en beleefbaar maken. Blz. 80  
Ontwikkelen van vervoersconcepten om de beleving van het Zeeuwse landschap en de Zeeuwse kust te vergroten. Blz. 81  
Met Gezond in Zeeland de natuurlijke kwaliteiten van Zeeland die een positieve invloed (kunnen) hebben op de gezondheid van bewoners én toeristen veel meer over het voetlicht brengen. Blz. 82  
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren Blz. 83  
Goed woon- en werkklimaat Blz. 84  
In 2018 hebben GS nieuw beleid vastgesteld op het gebied van Vergunningverlening, toezicht, handhaving en specialisaties (VTH+s programma). In 2020 wordt verder gegaan met de implementatie en de uitvoering van dat programma. Blz. 85  
Tevens hebben GS in 2018, ter uitwerking van het Omgevingsplan Zeeland 2018, het milieuprogramma 2018-2022 vastgesteld. In 2020 zal het milieuprogramma worden geactualiseerd. Blz. 86  
In 2020 zullen de in dat jaar opgenomen acties uit dat milieuprogramma worden uitgevoerd. Blz. 87  
Voorts is het de bedoeling dat de RUD Zeeland in 2020 gaat werken en afrekenen volgens de PxQ methodiek. Blz. 88  
Ook zal de DCMR de Brzo werkzaamheden voor de provincie in 2020 met eigen personeel uitvoeren. Blz. 89  
Tenslotte is het de bedoeling dat de wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) verder wordt uitgewerkt en opgepakt in 2020. Blz. 90  
Volgen van de beleidscyclus Big Eight VTH + S. Blz. 91  
Invulling geven aan het opdrachtgeverschap van de RUD Zeeland en van de Brzo-RUD (DCMR). Blz. 92  
Publiceren van informatie over VTH op internet en hiertoe de Gedragsregel handhavingsinformatie aanpassen. Blz. 93  
Toezien op veilige zwemlocaties Blz. 94  
In 2020 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen. Blz. 95  
Overleg met gemeenten over ruimtelijke plannen en –vergunningen (relatiebeheer) Blz. 96  
Uitvoering nazorgplan gesloten stortplaats Koegorspolder Blz. 97  
Trendindicatoren Blz. 98  
Doelindicatoren Blz. 99  
Wat mag het kosten? Blz. 100  
3. Programma Landelijk gebied, natuur en landbouw Blz. 101  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 102  
Speerpunten Blz. 103  
Beleidskader Blz. 104  
Reguliere taken Blz. 105  
Maatschappelijk effect Blz. 106  
Doelstellingen Blz. 107  
Natuurontwikkeling Blz. 108  
Voortgang van de resterende natuurontwikkelingsopgave op basis van aanbod en de kansen die zich voordoen (zie tabel indicatoren) Blz. 109  
Voor versnelde uitvoering van het Natuurnetwerk is de systematiek van het Natuurbeheerplan in 2019 iets gewijzigd. Blz. 110  
Inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland ten behoeve van natuurontwikkeling en alle andere beleidsdoelen Blz. 111  
Blijven hanteren van enkele algemene uitgangspunten, waaronder verwerving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw Blz. 112  
Natuurbeheer Blz. 113  
Vergoeden en aansturen van effectief en efficiënt natuurbeheer (zie indicatoren voor omvang) op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap en de kaders uit het Natuurbeheerplan (SVNL) Blz. 114  
Vergoeden van Agrarisch Natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur om bij te dragen aan biodiversiteit en landschap buiten de natuurgebieden. Het Rijk stelt extra budget beschikbaar, zodat dit budget wordt verhoogd Blz. 115  
Bestrijding van schade veroorzakende soorten en het uitkeren van schadevergoedingen voor faunabeheer (b.v. ganzen in ganzenrustgebieden) Blz. 116  
Monitoren van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 117  
Natuurherstel Blz. 118  
Uitvoeren van herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura 2000-gebieden om de instandhoudingsdoelen te halen. Blz. 119  
Uitvoeren van nazorgprojecten in het Natuurnetwerk Zeeland voor zover deze niet vallen onder regulier beheer Blz. 120  
Natuurbescherming Blz. 121  
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 122  
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen. Blz. 123  
Natuurverbreding/beleving Blz. 124  
Bij natuurverbreding wordt gezocht naar slimme natuurcombinaties, het stimuleren van maatschappelijke initiatieven en het betrekken van vrijwilligers bij natuur; Blz. 125  
Voortzetten uitvoeren pilots op vrijwillige basis zoals bufferzones rondom Natura2000 gebieden, akkervogelgebieden en invulling geven aan aangenomen moties voor biodiversiteit in het landelijk gebied; Blz. 126  
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd; Blz. 127  
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden; Blz. 128  
Afronden Passende Beoordelingen voor snijden zeegroente, rapen scheldieren, evenementen en vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 129  
Implementeren stimuleringsregeling voor tenminste drie innovatieve projecten om wildschade aan gewassen te voorkomen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving; Blz. 130  
Actief oppakken exotenbestrijding zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving (voorbeeld: hoornaar); Blz. 131  
Uitvoeren pilot pro-actieve soortenbescherming waarbij voorafgaand aan ontwikkelingen mitigerende maatregelen worden genomen zodat hindernissen op voorhand worden weggenomen, voortvloeiend uit de Natuurvisie; Blz. 132  
Een volhoudbare landbouw Blz. 133  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan een betere bodemvruchtbaarheid en bodemstructuur. Blz. 134  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan zoetwaterbeheer en beschikbaarheid Blz. 135  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit Blz. 136  
Ontwikkelen van een Zeeuwse visie op natuurinclusieve (of kringloop) landbouw Blz. 137  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 138  
Ondersteunen van tenminste 2 initiatieven die zich richten op het versterken van de positie van de boer in de keten . Blz. 139  
Onderzoeken van de mogelijkheden ter ondersteuning van de biologische sector Blz. 140  
Ondersteunen van tenminste 5 initiatieven ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 141  
Verbeteren agrarische structuur (tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP-aanvraag) Blz. 142  
Kaderstelling niet grond-gebonden landbouw (intensieve veehouderij, glastuinbouw) Blz. 143  
Trendindicatoren Blz. 144  
Doelindicatoren Blz. 145  
Wat mag het kosten Blz. 146  
4. Programma Regionale economie Blz. 147  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 148  
Speerpunten Blz. 149  
Reguliere taken Blz. 150  
Beleidskader Blz. 151  
Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 152  
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 153  
Maatschappelijk effect Blz. 154  
Doelstellingen Blz. 155  
Concurrentiepositie Food Blz. 156  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde: hiertoe ondersteunen van tenminste 5 initiatieven; Blz. 157  
Verbeteren samenwerking onderwijs, ondernemers en overheden (in triple helix verband) zoals bijvoorbeeld door het gezamenlijk uitvoering geven aan de regiodeal Groen Onderwijs; Blz. 158  
Duurzame landbouwontwikkeling is ook een speerpunt binnen de maatschappelijke opgave Toekomst landelijk gebied, landbouw en natuur. Beleid voor de landbouwsector wordt in deze gezamenlijk opgepakt; Blz. 159  
We steunen het visserijbedrijfsleven in haar streven de bedrijfsvoering toekomstbestendig te maken. Dit doen we o.a. door het steunen van initiatieven voor de ontwikkeling van nieuwe visserijtechnieken en de organisatie van een Masterclass; Blz. 160  
Gezamenlijk met het visserijbedrijfsleven organiseren wij een B2C Visserijdag ter promotie van de Zeeuwse visserij- en aquacultuursector; Blz. 161  
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden te Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 162  
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijsector in de voor haar belangrijke dossiers “aanlandplicht” en “Brexit”; Blz. 163  
Ondersteunen initiatieven op het snijvlak van visserij/aquacultuur en vrijetijdseconomie; Blz. 164  
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur met name op het aquacultuurterrein Colijnsplaat. Dit doen we onder andere door financieel en inhoudelijk bij te dragen aan de landschappelijke inpassing van de activiteiten; Blz. 165  
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 166  
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 167  
Ondersteunen van het Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 168  
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 169  
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 170  
Uitvoering prestatieafspraken door Delta Region Network Blz. 171  
Uitvoering geven aan het bestuursarrangement tussen de provincies Noord-Brabant en Zeeland Blz. 172  
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 173  
Wordt onderdeel van ZB Planbureau. Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 174  
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 175  
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 176  
Digitale ontwikkelingen werken door op allerlei terreinen Blz. 177  
Stimuleren van de digitale infrastructuur, waaronder verdere uitrol van de connectiviteit zoals breedband Blz. 178  
Innovatie -infrastructuur en - fondsen Blz. 179  
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 180  
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 1.0 Blz. 181  
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 182  
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 183  
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 184  
Arbeidsmarkt Blz. 185  
Ontwikkelen en optimaliseren methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 186  
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 187  
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 188  
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 189  
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 190  
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 191  
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 192  
Inrichten en implementeren arbeidsmarketingorganisatie Blz. 193  
Ontwikkelen persona’s gericht op de invulling van de vraag van de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 194  
Ontwikkelen ICT en data ten behoeve van concrete activiteiten in kader Aanvalsplan Arbeidsmarkt Blz. 195  
Campus Zeeland Blz. 196  
Effectueren bouw JRC (opening september 2021) Blz. 197  
Ontwikkelen opleiding Engineering en Innovation UCR (start pilot studiejaar: september 2019/2020; start UCR E&I studiejaar 2020/2021) Blz. 198  
Ontwikkelen en opzetten grensoverschrijdend, samenwerkingsplatform Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken (start/opening Q4 2019 / Q1 2021) Blz. 199  
Opzetten van specifieke netwerken in Zeeuwse economische sectoren, die aansluiten bij de thema’s Campus Zeeland Blz. 200  
Versterken businessmodel, organiserend vermogen en intersectorale samenwerking tussen de reeds bestaande netwerken (kwaliteitsslag). Blz. 201  
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 202  
Zichtbaar Zeeland (uitvoering) Blz. 203  
Opstellen van een (marketing- en promotie)strategie voor het positioneren van Zeeland als regio om te wonen Blz. 204  
Oprichten en inrichten van een organisatie voor regiomarketing op provinciale schaal Blz. 205  
Digitaal platform Blz. 206  
Continueren toeristische marktbewerking Blz. 207  
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 208  
Trendindicatoren Blz. 209  
Doelindicatoren Blz. 210  
Wat mag het kosten? Blz. 211  
5. Programma Regionale bereikbaarheid en leefbaarheid Blz. 212  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 213  
Speerpunten Blz. 214  
Beleidskader Blz. 215  
Reguliere taken Blz. 216  
Maatschappelijk effect Blz. 217  
Doelstellingen Blz. 218  
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 219  
Nadere uitwerking van assetmanagement door uitwerking van het Beheerkader in Uitvoeringsstrategieën per infrastructureel kapitaalgoed. Blz. 220  
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 221  
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 222  
Verbetering verkeersgedrag verkeersdeelnemers Blz. 223  
Reguliere activiteiten zijn coördinatie van het beleid, ongevallenregistratie, (subsidies) verkeerseducatie, communicatie, monitoring, en kennisoverdracht Blz. 224  
In deze collegeperiode geven we extra prioriteit aan verkeerseducatie, we streven naar een zo groot mogelijke participatie van basisscholen met als doel dat alle basisscholen een ZVL label hebben Blz. 225  
Maken van afspraken ZLTO en RWS over de verkeersveilige passage landbouwverkeer over de Oosterscheldekering en de Zeelandbrug Blz. 226  
We voeren de eerste tranche van het actieprogramma verkeersveilige inrichting wegen uit Blz. 227  
De doelgroepen scholieren en Zeeuwse werkgevers betrekken bij de campagne Mono Blz. 228  
In het kader van goed werkgeverschap willen we het komende jaar starten met het betrekken van Zeeuwse werkgevers bij het vergroten van de verkeersveiligheid Blz. 229  
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 230  
1.Realiseren van quick wins ten aanzien van verkeersveiligheid en doorstroming op de Midden-Zeeland route en het opstellen van een visie van de gewenste en een programma met noodzakelijke aanpassingen in de periode 2023-2028 Blz. 231  
1.Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 232  
1.Doorontwikkelen van het verkeersmanagement door efficiënt inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen (Digitaal op Orde) Blz. 233  
2.De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 234  
2.Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 235  
2.Afronden Europese CEF-studie naar de verbetering van de spoorontsluiting Gent-Terneuzen, versterken lobby in gezamenlijkheid met North Sea Port en de gemeente Terneuzen Blz. 236  
Wegeninvesteringen Blz. 237  
We gaan verder met het afstemmen de investeringen van de wegbeheerders in Zeeland, o.a. in het POVV en de beheerplanning Blz. 238  
De actualisatie aantal wegencategoriseringsplannen, aangezien deze aan de basis liggen aan de investeringsbeslissingen. Blz. 239  
In 2020 werken we aan de voorbereiding en de daadwerkelijke realisering van de geprogrammeerde projecten uit het wegeninvesteringsprogramma voor 2020 Blz. 240  
Concurrentiepositie logistiek Blz. 241  
Ondersteunen van kansrijke innovaties die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde, bijv. de toepassingsmogelijkheden van circulaire economie in de procesindustrie Blz. 242  
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 243  
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 244  
Vertalen van het Meerjarenprogramma 2016 – 2019 van de Topsector logistiek naar regionale actieprogramma, benutten Europese Middelen. Blz. 245  
Tot stand brengen van cross-overs tussen de sectoren chemische- en procesindustrie, Wind op Zee en Land, en infrastructuur Blz. 246  
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 247  
Impuls bedrijventerreinen Blz. 248  
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 249  
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 250  
Uitvoer Subsidieregeling Impuls Bedrijventerreinen Blz. 251  
Uitvoering van de subsidieregeling duurzaamheidsscans bedrijventerreinen. Blz. 252  
Start van een demoproject verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 253  
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 254  
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 255  
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 256  
Nieuwe vervoersconcepten ontwikkelen en uittesten Blz. 257  
Ruimtelijke kwaliteit versterken Blz. 258  
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 259  
Negende ronde Provinciale Impuls Wonen (met extra inzet vanuit middelen regio-envelop) Blz. 260  
Nieuwe demografische prognose voor Zeeland Blz. 261  
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 262  
Actualisatie woningmarktafspraken op basis van de demografische prognose 2019 en het KWOZ(met name Walcheren) Blz. 263  
Bouwtitelbank inzetten om sanering woningvoorraad te stimuleren (met inzet middelen vanuit regio-envelop) Blz. 264  
Op basis van detailhandelsvisie 5 acties in gang zetten samen met gemeenten Blz. 265  
Maatschappelijk initiatief versterken Blz. 266  
Project Leegstond realiseren: een aanpak voor het stimuleren van het invullen van lege plekken en panden (‘leegstand als kans’) - met gebruik van maatschappelijk initiatief (prijsvraag). Blz. 267  
Samen met gemeenten verder uitbouwen van platform MAEX voor kennisdeling rond maatschappelijke initiatieven in Zeeland gericht op meer en betere initiatieven alsmede verwijzing naar beschikbare fondsen (o.a. Zeeuws Oranjefonds). Blz. 268  
Doelgroep jongeren intensiever betrekken bij leefbaarheidsvraagstukken door vorming van een jongerenparlement – dit aanvullend op JouwZeeland Blz. 269  
In het kader van JouwZeeland ontwikkelen van een jongerenparlement en daarmee jongeren directer betrokken laten zijn bij de besluitvorming Blz. 270  
Via LEADER actief ruimte bieden voor co-financiering van kansrijk bovenlokaal initiatief (indicatie: € 100.000). Blz. 271  
Sport verenigt Zeeland Blz. 272  
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 273  
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 274  
Alle Zeeuwse gemeenten partner van het Jeugdsport- en cultuurfonds en van het programma TalentBoost. Blz. 275  
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 276  
Trendindicatoren Blz. 277  
Doelindicatoren Blz. 278  
Wat mag het kosten? Blz. 279  
6. Programma Culturele infrastructuur en monumenten Blz. 280  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 281  
Speerpunten Blz. 282  
Beleidskader Blz. 283  
Reguliere taken Blz. 284  
Maatschappelijk effect Blz. 285  
Doelstellingen Blz. 286  
Culturele infrastructuur Blz. 287  
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 288  
Afspraken maken met Zeeuwse gemeenten over gezamenlijke aanpak en ondersteuning van activiteiten op (onderdelen van) het terrein van in ieder geval de kunsten, bibliotheekwerk, cultuureducatie en restauratie Rijksmonumenten via de regioarrangementen Blz. 289  
Ondersteunen van het Publicatie- en Documentairefonds Zeeland ondergebracht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds voor jaarlijks ten minste twee documentaires en drie publicaties die Zeeland op bijzondere wijze voor het voetlicht brengen Blz. 290  
Cultureel erfgoed Blz. 291  
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 292  
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 293  
Uitwerken van het verhaal van Zeeland via maximaal negen aansprekende iconische kernverhalen (de Zeeuwse erfgoedlijnen) waardoor meer focus en samenhang gebracht wordt en het erfgoed ‘vermarkt’ kan worden. Blz. 294  
Kunsten Blz. 295  
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 296  
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 297  
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 298  
Via prestatieafspraken met o.a. Kunstbende en Jeugdtheaterschool ontwikkelingstrajecten ondersteunen die jongeren de mogelijkheid bieden om zich (verder) te ontplooien. Blz. 299  
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs. Blz. 300  
Trendindicatoren Blz. 301  
Doelindicatoren Blz. 302  
Wat mag het kosten? Blz. 303  
7. Programma Bestuur Blz. 304  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 305  
Speerpunten Blz. 306  
Beleidskader Blz. 307  
Reguliere taken Blz. 308  
Maatschappelijk effect Blz. 309  
Doelstellingen Blz. 310  
Interbestuurlijk toezicht Blz. 311  
Extra monitoring ontwikkeling baten en lasten naar gemeenten gedecentraliseerde taken sociaal domein; Verscherpt toezicht houden op artikel 12-gemeente Vlissingen Blz. 312  
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven. Blz. 313  
Kennisdeling en onderlinge intervisie stimuleren naar aanleiding van een herziening van het generieke toezicht binnen de provincie voor elk van de risicodomeinen Blz. 314  
Samenwerkend bestuur Blz. 315  
Samen met gemeenten opvolgen aanbevelingen rapport Samenwerkingskracht in Zeeland #HOEDAN? (inclusief het werken met regiocontracten of regio-agenda’s) Blz. 316  
Proces intensivering functionele samenwerking provincie - waterschap Scheldestromen voortzetten Blz. 317  
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 318  
Via Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) stroomlijnen van de lobbyfunctie en opstellen van een gezamenlijke agenda op basis van het IBP. Vanuit de portefeuille /programma ‘Bestuur’ zal de provinciale inbreng voor de agenda gecoördineerd worden Blz. 319  
Signalerend bestuur Blz. 320  
Uitvoering van actieplan Actieteam GROS (grensknelpunten), waaronder de doorontwikkeling grensinfopunt en de afstemming van onderwijsprogramma`s vmbo/mbo met Vlaamse onderwijsinstellingen Blz. 321  
Ontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen - Nederland Blz. 322  
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming onder meer door uitvoering werkplannen Brusselse/Haagse lobbyist en Scheldemondraad en Vlaams Nederlandse Delta Blz. 323  
Optimale benutting van de budgetten van Europese programma’s in de programmaperiode 2014-2020 inclusief nieuwe en nog niet benutte Europese programma`s zoals Horizon 2020 en het Europese Fonds Strategische Investeringen Blz. 324  
Voorbereiding Europese programma`s periode 2021-2027. Borgen van Zeeuwse belangen in regionale innovatie strategie en operationele programma`s zoals OP Zuid, INTERREG, GLB/POP Blz. 325  
Sterk provinciaal bestuur Blz. 326  
Continuering rechtstreekse uitzendingen van vergaderingen van Provinciale Staten en Statencommissies en inzetten van social media. De vorm en wijze waarop hier invulling aan wordt gegeven, wordt dit jaar bekeken Blz. 327  
Op een vernieuwende wijze, met aandacht voor netwerksturing, invulling geven aan de rollen van Provinciale Staten als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur Blz. 328  
Verbetering van het bestuurlijk-politiek-ambtelijk samenspel, inclusief een verbeterde beleidsplanning Blz. 329  
Op interactieve wijze inwoners, organisaties en bedrijven betrekken bij de beeldvormende, oordeelsvormende en besluitvormende bijeenkomsten. Blz. 330  
Weerbaar bestuur Blz. 331  
Per 1 januari 2019 vormen het RIEC en de Taskforce één entiteit onder de naam Taskforce-RIEC. De huidige provinciale bijdrage aan het RIEC wordt verhoogd met een bijdrage voor het onderdeel Taskforce. Blz. 332  
Bevorderen van bewustwording (awareness) door het op- en inzetten van instructies, opleiding interne/externe partners in het kader van BIBOB, awareness bijeenkomsten, ontwikkelen voorlichtingsmateriaal ondermijning etc. Blz. 333  
Voorbereiden en uitvoeren van een tweejarig programma awareness ondermijning voor leden van GS, PS/ provincie medewerkers inclusief aandacht voor toepassing wet BIBOB. Blz. 334  
Het onder Campus opgericht kennis- en innovatienetwerk Schelde Safety Network zet samen met de kennisinstituten en bedrijven in Zeeland en Vlaanderen in op het ontwikkelen van innovatie en onderzoek op HBO- en academisch niveau op het terrein van Blz. 335  
Trendindicatoren Blz. 336  
Doelindicatoren Blz. 337  
Wat mag het kosten? Blz. 338  
8. Programma Klimaat en energie Blz. 339  
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 340  
Speerpunten Blz. 341  
Beleidskader Blz. 342  
Reguliere taken Blz. 343  
Maatschappelijk effect Blz. 344  
Doelstellingen Blz. 345  
Water en bodem met kwaliteit Blz. 346  
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 347  
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 348  
Tegengaan verdroging natuurgebieden, met name Natura 2000, door opstellen monitoringsprogramma Blz. 349  
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 350  
Toewerken naar het verkrijgen van de UNESCO GeoPark status door kandidaatstelling in 2018 voor het Zeeland, westelijk Noord-Brabant en de Vlaamse grensstrook waarmee het gebied een Climate Living Lab met internationale status wordt Blz. 351  
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 352  
Opzetten van een 3-tal pilotprojecten regionaal waterbeheer overeenkomstig ambitie, visie en doelen strategische visie waterbeheer 2050. Meedenken met praktische vertaling van de visie Waterbeheer door Waterschap Blz. 353  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwaliteit via de rapportages en planstudies van het waterschap Blz. 354  
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 355  
Monitoren van de beleidsmatige voortgang van de uitvoering van maatregelen die worden genomen door Waterschap Scheldestromen gericht op waterkwantiteit Blz. 356  
Uitvoeren 2 projecten per jaar duurzaam bodemgebruik met belanghebbenden en mede overheden Blz. 357  
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 358  
Klimaatadaptie en voldoende zoet water Blz. 359  
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via realisatie groene daken en groene schoolpleinen Blz. 360  
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 361  
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen in 2020 Blz. 362  
Uitbouwen proeftuin zoet water (DeltaDrip), bijdragen aan ca 100 stuwtjes per jaar en bijdragen aan 100 ha/jaar peilgestuurde drainage Blz. 363  
Behoud en vergroting zoete grondwatervoorraden, herziening grondwaterontrekkingsbeleid 2019 obv gegevens Freshem Blz. 364  
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; deelname aan interregproject, samenwerking masteropleiding HZ, voorbereiding NWA-aanvraag Blz. 365  
Deltawateren Blz. 366  
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 367  
Vaststellen bestuursovereenkomst Grevelingen II (planuitwerking) en starten bestuursovereenkomst Grevelingen III (realisatiefase); actieve bijdrage aan de planvorming/planuitwerking en de daar lopende discussies rond natura 2000 & klimaat robuustheid Blz. 368  
Onderzoeken meekoppelkansen Grevelingenmeer; opstellen kader gebiedsfonds Grevelingen Blz. 369  
Indien het Rijk een betekenisvol besluit over een zout VZM neemt: bijdragen aan alternatieve zoet-water maatregelen Volkerak-Zoommeer Blz. 370  
Blijvende inzet maatregelen verbeteren ecologische kwaliteit Volkerak-Zoommeer via Bestuur- en samenwerkingsovereenkomst Blz. 371  
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 372  
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 373  
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 374  
Uitvoeren suppletie Roggenplaat. Inzet op verwerven EU middelen voor uitgebreider monitoringsprogramma Blz. 375  
Afronding MIRT onderzoek integrale veiligheid Oosterschelde Blz. 376  
Energietransitie Blz. 377  
Onder een efficiënte Zeeuwse samenwerkingsstructuur met de naam “Zeeuws Energieakkoord schrijven we een gezamenlijke regionale energiestrategie (RES). Blz. 378  
Eind 2020 wordt in de nieuwe Omgevingsvisie Zeeland ruimte geboden voor een succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling Blz. 379  
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 380  
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 381  
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 382  
We ondersteunen windpark Borssele op zee en de aanlanding van windstroom van windpark IJmuiden Ver Blz. 383  
We realiseren wind-, zon- en getijprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 384  
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 385  
We faciliteren elektrisch vervoer door het ondersteunen van de uitrol van (snel) laadinfrastructuur en het vormgeven van Zeelandbreed beleid Blz. 386  
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 387  
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte (waarvoor we EU-subsidie krijgen) Blz. 388  
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2017-2020 Blz. 389  
Voor de OV-concessie verkennen we de mogelijkheden voor zero emissie bij de vervanging van CNG bussen in 2020 Blz. 390  
Circulaire economie Blz. 391  
We stellen samen met Zeeuwse partners een roadmap op, die op termijn tot een volledig circulaire economie moet leiden Blz. 392  
We voeren het project "Circulair beleven" uit: circulair bouwen in de verblijfsrecreatie Blz. 393  
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én circulaire ontwikkeling in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 394  
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers Blz. 395  
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 396  
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 397  
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland Blz. 398  
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 399  
Trendindicatoren Blz. 400  
Doelindicatoren Blz. 401  
Wat mag het kosten? Blz. 402  
9.1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 403  
Inleiding Blz. 404  
Speerpunten Blz. 405  
Kengetallen Blz. 406  
Beleidskader Blz. 407  
Doelstellingen Blz. 408  
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 409  
Provinciefonds Blz. 410  
Dividend Blz. 411  
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 412  
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 413  
Wat mag het kosten ? Blz. 414  
9.2 Kosten van overhead Blz. 415  
Inleiding Blz. 416  
Beleidskader Blz. 417  
Vennootschapsbelasting Blz. 418  
Invulling overhead begroting Blz. 419  
Uitgangspunten Blz. 420  
Wat mag het kosten? Blz. 421  
Provinciale heffingen Blz. 422  
Inleiding Blz. 423  
Beleid Blz. 424  
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 425  
Lokale lastendruk Blz. 426  
Geraamde opbrengsten Blz. 427  
Beleidskader Blz. 428  
Heffingen provincie Blz. 429  
Belastingen Blz. 430  
Heffingen Blz. 431  
Leges Blz. 432  
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 433  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 434  
Inleiding en uitgangspunten Blz. 435  
Kernpunten Blz. 436  
Beleidskader Blz. 437  
Beleid Blz. 438  
Risico's Blz. 439  
Benodigde risicobuffer Blz. 440  
Beschikbare risicobuffer Blz. 441  
Ratio weerstandsvermogen Blz. 442  
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 443  
Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel Blz. 444  
Kengetallen Blz. 445  
Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 446  
Inleiding Blz. 447  
Speerpunten Blz. 448  
Acties Blz. 449  
Beleidskader Blz. 450  
Infrastructuur Blz. 451  
Provinciale gebouwen Blz. 452  
Financiering Blz. 453  
Inleiding Blz. 454  
Beleid Blz. 455  
Speerpunten Blz. 456  
Kengetallen Blz. 457  
Beleidskader Blz. 458  
Schatkistbankieren Blz. 459  
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 460  
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 461  
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 462  
Huidige situatie SWAP Blz. 463  
Rentetoerekening Blz. 464  
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 465  
Bedrijfsvoering Blz. 466  
Samen werken aan maatschappelijke opgaven Blz. 467  
Speerpunten Blz. 468  
Kengetallen Blz. 469  
Beleidskader Blz. 470  
Opgavengericht werken Blz. 471  
Leren en ontwikkelen Blz. 472  
Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 473  
Gastvrijheid in het Provinciehuis Blz. 474  
Inkopen en aanbesteden Blz. 475  
Informatievoorziening en automatisering Blz. 476  
Communicatie Blz. 477  
Controlfunctie Blz. 478  
Structurele ambities Blz. 479  
Verbonden partijen Blz. 480  
Inleiding Blz. 481  
Visie en beleid Blz. 482  
Speerpunten Blz. 483  
Kengetallen Blz. 484  
Beleidskader Blz. 485  
Overzicht verbonden partijen Blz. 486  
Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 487  
PZEM N.V. Blz. 488  
North Sea Port SE Blz. 489  
N.V. Westerscheldetunnel Blz. 490  
N.V. Economische Impuls Zeeland Blz. 491  
Nederlandse Waterschapsbank N.V. Blz. 492  
Westerschelde Ferry B.V. Blz. 493  
Investeringsfonds Zeeland (IFZ) Blz. 494  
Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. Blz. 495  
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 496  
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 497  
Grondbeleid Blz. 498  
Inleiding Blz. 499  
Beleid Blz. 500  
Speerpunten Blz. 501  
Opgaven Blz. 502  
Beleidskader Blz. 503  
Resultaten, winst en risico's Blz. 504  
Lasten en baten en toelichting per programma Blz. 505  
Inleiding Blz. 506  
Tabel lasten en baten per programma Blz. 507  
Toelichting lasten en baten per programma Blz. 508  
Meerjarenperspectief en toelichting Blz. 509  
Inleiding Blz. 510  
Meerjarenperspectief per programma Blz. 511  
Reserves Blz. 512  
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 513  
Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming Blz. 514  
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 515  
Investeringen Blz. 516  
Financiering Blz. 517  
Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 518  
Inleiding Blz. 519  
Reserves Blz. 520  
Tabel mutaties reserves Blz. 521  
Algemene reserve Blz. 522  
Bestemmingsreserves Blz. 523  
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Blz. 524  
Voorzieningen Blz. 525  
Tabel mutaties voorzieningen Blz. 526  
Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV Blz. 527  
Voorzieningen conform artikel 44 A BBV Blz. 528  
Overlopende passiva Blz. 529  
Tabel overlopende passiva Blz. 530  
Investeringen Blz. 531  
Tabel investeringen Blz. 532  
Geprognosticeerde balans Blz. 533  
Inleiding Blz. 534  
Tabel geprognosticeerde balans Blz. 535  
Incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 536  
Inleiding Blz. 537  
Uitgangspunten Blz. 538  
Tabel incidentele lasten en baten per programma Blz. 539  
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 540  
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 541  
Lasten en baten per taakveld Blz. 542  
Lasten en baten per taakveld Blz. 543  
Tabel lasten en baten per taakveld Blz. 544  
EMU saldo Blz. 545  
Inleiding Blz. 546  
Tabel Blz. 547  
Publicatiedatum: 04-11-2019

Inhoud