Inleiding

Samen verschil maken

Terug naar navigatie - Samen verschil maken

Samen verschil maken. De titel van ons coalitieakkoord, maar ook het leidende principe van waaruit we willen werken. Vijf grote opgaven domineren de agenda voor deze bestuursperiode. Strategische opgaven die brede herkenning krijgen, zowel binnen de Statenfracties, als onder de netwerkpartners. Die brede maatschappelijke erkenning van de strategische agenda is een belangrijke voorwaarde voor succes. Elke partner in het netwerk heeft daarbij zijn eigen rol, eigen positie en eigen opvattingen. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid deze partners bij elkaar te brengen en te staan voor de provinciebrede belangen. Die focus op de strategische opgaven hebben we zichtbaar gemaakt, door de strategische opgaven onder te brengen in programma 1 van de begroting.

We maken ten opzichte van de vorige bestuursperiode  nadrukkelijker verschil tussen opgaven en uitvoeringsprogramma’s. De opgaven kenmerken zich door ‘denken’, ‘verkennen’, en ‘verbinden’ en leiden uiteindelijk tot concrete projecten en acties die binnen de uitvoeringsprogramma’s worden uitgevoerd.

Verschil maken we ook door de wijze van presenteren van deze begroting. Dit is de eerste keer dat we de begroting digitaal en interactief aanbieden. We beogen daarmee de begroting toegankelijker en inzichtelijker te maken, niet alleen voor u, maar ook voor de Zeeuwse bevolking. In de komende jaren zullen we de digitale functionaliteiten van de begroting verder uitbreiden.

Deze begroting is voornamelijk gebaseerd op het werk dat de afgelopen bestuursperiode is ingezet. De nadere doorvertaling van het coalitieakkoord vindt hoofdzakelijk plaats in de Zomernota 2019. Het daadwerkelijke vertrekpunt voor de begroting 2020 wordt daarom gevormd door de combinatie van deze begroting met de Zomernota.

Het financieel perspectief van de begroting 2020 is gunstiger dan aan het begin van de vorige bestuursperiode. Dat neemt niet weg dat de ambities en noodzakelijke investeringen in Zeeland nog steeds aanzienlijk uitstijgen boven de beschikbare middelen. We moeten dus blijven werken met het systeem van overprogrammering in de investeringsagenda, en scherpe keuzes in de budgettaire ruimte. Herstel van de weeffout in het provinciefonds, verwacht bij de volgende herziening in 2021, blijft daarom onverminderd noodzakelijk.

Dat geldt temeer omdat de uitwerking van de vijf grote opgaven tot grote investeringen zal leiden. Hoe groot weten we nu nog niet: de oplossing zal ook afhangen van de keuzes en richting die we samen met de netwerkpartners gaan maken. Immers, alleen samen kunnen we verschil maken.  

Gedeputeerde Staten van Zeeland