Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Als verbonden partijen voor de Provincie Zeeland worden aangemerkt publiekrechtelijke (gemeenschappelijke regelingen) of privaatrechtelijke rechtspersonen (verenigingen, stichtingen, BV’s en NV’s) waarin we én een bestuurlijk én een financieel belang hebben.

Een bestuurlijk belang houdt in dat er sprake is van zeggenschap, hetzij uit een provinciale vertegenwoordiging in het bestuur van de verbonden partij, hetzij uit hoofde van stemrecht. Een financieel belang betekent dat een aan de verbonden partij ter beschikking gesteld bedrag niet verhaalbaar is, mocht de verbonden partij failliet gaan of mocht er aansprakelijkheid ontstaan indien de verbonden partij haar verplichtingen (jegens derden) niet nakomt. 

Visie en beleid

Terug naar navigatie - Visie en beleid

De Provincie heeft diverse instrumenten tot haar beschikking om publieke doelen te bereiken. Het meest geëigende instrument is wet- en regelgeving. Wanneer de Provincie hieraan niet genoeg heeft, kunnen andere instrumenten, zoals subsidieverlening of verbonden partijen benut worden.

De Nota Verbonden Partijen is vastgesteld door Provinciale Staten in haar vergadering van 23 juli 2021 (https://www.zeeland.nl/sites/default/files/digitaalarchief/IB21_12b00fc8.pdf). Hierin zijn de volgende belangrijke beleidsuitgangspunten vastgelegd:

 • De Provincie Zeeland participeert uitsluitend in een verbonden partij wanneer hiermee een publiek belang wordt gediend en publieke doelen niet op een andere manier beter gerealiseerd kunnen worden.
 • De Provincie Zeeland kiest voor die samenwerkingsvorm, publiekrechtelijk of privaatrechtelijk, die het best past bij het dienen van het publiek belang.
 • Bij iedere verbonden partij wordt er afgewogen of er een aandeelhoudersstrategie dient te worden vastgesteld.

De Provincie Zeeland participeert in diverse verbonden partijen. We vinden het belangrijk dat we in een goede verhouding met onze verbonden partijen zijn. Naast formele momenten worden daarom ook informele momenten benut waarin actuele zaken besproken worden.

In deze paragraaf geven we per verbonden partij nadere informatie. 

Speerpunten

Terug naar navigatie - Speerpunten
 • Onderzoek doen naar de mogelijkheden om na 2027 de veerverbinding Vlissingen-Breskens te varen met nieuwe Zero-Emissie (ZE) schepen ter vervanging van de huidige swath-schepen.
 • Lobby voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel waarbij financiële dekking plaats vindt door het Rijk.
 • Eventuele toetreding van het Rijk in 2022 als aandeelhouder van Impuls.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Kengetallen
 • Kapitaalparticipaties van deelnemingen opgenomen op de provinciale balans onder de Financiële vaste activa. Op 1 januari 2022 naar verwachting totaal € 173,5 mln.
 • Per 1 januari 2023 staat de Provincie voor verbonden partijen garant voor ongeveer € 503 mln.

Overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Overzicht verbonden partijen

Gemeenschappelijke regelingen (GR)

•             Regionale uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Vennootschappen en coöperaties

•             Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)

•             North Sea Port SE (NSP SE)

•             N.V. Westerscheldetunnel (WST)

•             N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

•             Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

•             Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

•             Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

•             Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. (GVZ)

•             Gemeenschappelijk bezit Evides Aqua B.V. (GBE Aqua)

Stichtingen en verenigingen

•             Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Overige verbonden partijen           

•             Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

•             Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking  North Sea Port District (BGTS NSPD) 

•             Provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De RUD Zeeland draagt sinds 1 januari 2014 zorg voor de uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De GR RUD is een samenwerkingsverband van de Provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en Waterschap Scheldestromen. Het AB van RUD Zeeland bestaat uit vijftien personen, van wie er één is benoemd door GS uit hun midden. Het DB bestaat uit vijf leden, allen afkomstig uit het AB. Eén DB lid is een lid van het AB dat is aangewezen door GS van de provincie. De voorzitter van het AB is ook voorzitter van het DB. Het lid van het AB, aangewezen door GS van de Provincie heeft zeven stemmen. De overige leden van het AB, aangewezen door de colleges van B&W van de gemeenten en door het DB van het waterschap hebben ieder één stem. Voor belangrijke besluiten, waaronder de begroting, is een tweederde meerderheid nodig.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Uitvoering van de milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daarnaast uitvoering van specialistische taken, zoals op het gebied van externe veiligheid, geluid, bodem, luchtkwaliteit en de handhaving van de groene wetten. Uitvoering van de taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in het bijzonder, evenals taken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Uitgezonderd de taken voor de Brzo bedrijven die vanaf 1 oktober 2019 door de DCMR Milieudienst Rijnmond worden uitgevoerd.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2023 (schatting) € 840
Per 31-12-2023 (schatting) € 840

Schatting betreft het EV volgens de geprognotiseerde balans opgenomen in de Begroting 2023 van de RUD. Overigens bedraagt het saldo van de algemene reserve per 31-12-2021 volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2021) € 1.104.000.

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2023 (schatting) € 1.000
Per 31-12-2023 (schatting) € 1.000

Schatting betreft het VV volgens de geprognotiseerde balans opgenomen in de Begroting 2023 van de RUD.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland is als deelnemer mede aansprakelijk voor financiële tekorten. De RUD heeft voor 2023-2026 een sluitende begroting. Financiële aansprakelijkheid voor de Provincie Zeeland kan pas ontstaan na besluitvorming daarover in het Dagelijks Bestuur (DB) en het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD Zeeland. De Provincie Zeeland maakt onderdeel uit van de besluitvorming in het DB en AB.

De RUD Zeeland begroot vanaf 2021 over op te leveren producten volgens PxQ  systematiek en producten die niet met een kental in PxQ zijn opgenomen worden apart begroot. Gevolg van de PxQ systematiek is dat hoeveelheids- en prijsverschillen kunnen ontstaan.  De financiële gevolgen zijn daarvan nu nog niet bekend, de RUD Zeeland zal hier eerst ervaring mee op moeten doen de komende jaren.  Verder kunnen de volgende zaken nog effect hebben op de financiële bijdrage aan de RUD Zeeland:

 • Nieuwe landelijke wettelijke verplichtingen voor de provincie die mogelijk meer inzet van de RUD Zeeland met zich meebrengen (zoals bijvoorbeeld op grond van de Omgevingswet, Wet elektronische publicatie, Wet open overheid).
 • Uitkomsten van de provinciale verkenning samenwerking milieutaken en de door de RUD Zeeland zelf opgestelde toekomstverkenning 2021-2024.
 • Het vervolg op het landelijk rapport van de Commissie van Aartsen getiteld "Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur".
 • Uitkomsten van het onderzoek van de landelijke Rekenkamer getiteld "Handhaven in het duister".
 • Het rapport naar het onderzoek naar de mogelijke samenwerking tussen de gemeenschappelijke regelingen RUD Zeeland, de GGD en de Veiligheidsregio Zeeland.
 • Eventuele uitbreiding en/of verlenging van handhaving groen toezicht.
 • Het nog vast te stellen ambitieniveau voor de RUD Zeeland op werkterreinen als groen toezicht, stikstof, WABO-toezicht en de Verdragen van Helsinki en Espoo inzake dossiers met mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen.

Over een aantal van bovengenoemde zaken zal in de loop van 2022 duidelijkheid komen, voor een aantal andere zaken zal die duidelijkheid pas later gecreëerd kunnen worden.

PZEM N.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

DELTA N.V. komt voort uit de fusie in 1991 tussen Watermaatschappij Zuid West Nederland (WMZ) en de Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM). In 2017 is na de verkoop van het onderdeel Retail de naam van DELTA N.V. gewijzigd in PZEM N.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Sinds de verkoop van enkele belangrijke bedrijfsonderdelen, voor het laatst de verkoop van Evides aan GBE Aqua, omvatten de activiteiten van PZEM enkel nog commerciële energieproductie- en leveringsactiviteiten. Voor de energie gerelateerde activiteiten geldt, dat er geen direct publiek belang meer aanwezig is, dat aandeelhouderschap rechtvaardigt. 

In het vierde kwartaal van 2022 spreken de aandeelhouders van PZEM zich uit over een eventuele verkoop van de Sloecentrale en PZEM Pipe aan EP Netherlands B.V. een 100% dochtermaatschappij van EP Power Europe A.S.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

PZEM N.V. is een geïntegreerd energiebedrijf. Het is werkzaam op het gebied van de elektriciteits-, gas- en warmtevoorziening.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het uitgangspunt voor het beloningsbeleid is dat PZEM N.V. een zodanige beloning toekent dat de mensen die beschikken over de juiste kennis en ervaring uit de markt aangetrokken kunnen worden, en voor PZEM N.V. behouden kunnen worden. Daarbij wordt de WNT-norm van toepassing verklaard. Indien aantoonbaar blijkt dat er geen gekwalificeerde bestuurder gevonden kan worden binnen de WNT-norm geldt als absolute plafond het gewogen gemiddelde van 50% publiek en 50% markt.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

Besluit PS d.d. 3 november 2017. De Provincie Zeeland geeft invulling aan het aandeelhouderschap door:

 • Het beogen om actief aandeelhouder te zijn binnen de grenzen van de wet en de statuten gegeven het grote financiële belang (dividend en risico’s).
 • Het streven naar frequente communicatie met PZEM N.V. via (informele) aandeelhoudersbijeenkomsten en bredere presentaties rond belangrijke besluitvormingstrajecten.
 • Het via een vertegenwoordiging in de aandeelhouderscommissie actief toezien op de borging van haar belangen en hierbij steeds zo veel mogelijk gezamenlijk optrekken met overige aandeelhouders.
 • Haar bevoegdheden conform de herziene statuten van PZEM N.V. zorgvuldig te hanteren en daarbij steeds de uitgangspunten van de beleidsnota Verbonden partijen 2021 en de doelstellingen van de aandeelhoudersstrategie als uitgangspunt nemen.
 • In 2021 te hebben besloten om de aandelen Evides (waterbedrijf) over te hevelen aan de PZEM aandeelhouders (via oprichting van GBE Aqua B.V.).
 • Nog in 2022 nemen de aandeelhouders van PZEM naar verwachting een besluit over de verkoop van een groot aantal Wholesale-activiteiten (o.a. de Sloecentrale en PZEM Pipe).

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

In juni 2023 nemen de aandeelhouders een besluit over het dividendvoorstel over 2022.  Het voorstel wordt gedaan op basis van het dividendbeleid PZEM.  Dit dividendbeleid is door de aandeelhouders goedgekeurd in de AvA van 18 november 2021. In het dividendbeleid is een prognose opgenomen van de uit te keren toekomstige dividenden. Voor 2023 betreft de maximum basisuitkering € 81 miljoen. Op basis van de risico’s die in het dividendbeleid zijn beschreven, kunnen de uitkeringen van het dividend hoger of lager uitvallen. De aandeelhouders van PZEM die tevens aandeelhouder zijn in GBE Aqua hebben de verplichting het dividend door te storten aan GBE Aqua, tot het moment dat de lening in GBE Aqua is afgelost. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Op de balans van de Provincie Zeeland zijn de aandelen PZEM N.V. gewaardeerd tegen een boekwaarde van € 568.000. Dit betekent dat de Provincie Zeeland over haar deelneming in PZEM N.V. een risico loopt tot dit bedrag. De Provincie Zeeland heeft geen garanties of leningen aan PZEM N.V. verstrekt. Mochten de energieprijzen sterk dalen, is PZEM N.V. mogelijk financieel niet langer in staat om de kerncentrale te financieren. Vanwege het nationaal belang van de kerncentrale hebben zowel de commissie Balkenende als ook de aandeelhouders aangegeven dat voor een oplossing van dit probleem het Rijk hier zijn verantwoordelijkheid moet nemen.

North Sea Port SE

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Via aandeelhouderschap in North Sea Port SE streeft de Provincie naar:

 • De borging van nautisch beheer en toegankelijkheid van de Zeeuwse havens.
 • Stimulering van economische bedrijvigheid en ontwikkeling in Zeeland.
 • Bevordering van duurzame werkgelegenheid in de provincie Zeeland, zowel direct via North Sea Port SE als indirect via de aan de haveninfrastructuur verbonden ondernemingen.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Zeeuwse haven- en industriecomplex in internationaal perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In 2021 is door de aandeelhouders de 'Aandeelhoudersstrategie North Sea Port - Samen, slimmer en duurzamer' vastgesteld.

Centraal in deze aandeelhoudersstrategie staat het evenwichtig waarde creëren binnen het kader van (de strategische driehoek):

 • economische ontwikkeling en werkgelegenheid
 • duurzaamheid en klimaat
 • financiële prestaties

Over het geheel van de activiteiten dient North Sea Port een positie in of nabij het centrum van de strategische driehoek in te nemen.  De strategische driehoek vormt de leidraad bij de jaarlijkse rapportage aan de aandeelhouders ten aanzien van de positionering van North Sea Port.  Strategische projecten dienen als een portfolio binnen de strategische driehoek te worden gepositioneerd om de evenwichtige ontwikkeling aan te tonen.                                             

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 25% in North Sea Port SE. Het eigen vermogen van North Sea Port SE bedraagt eind 2021 € 566 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. In dat geval zullen de garanties ingeroepen worden.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2023 € 425 miljoen (North Sea Port SE € 360 miljoen en WarmCO2 C.V. € 65 miljoen) + P.M. met betrekking tot de waarde van de derivatenportefeuille (deze waarde fluctueert). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat er een bedrag van € 212,5 miljoen opgevraagd kan worden. Indien North Sea Port geconfronteerd wordt met forse tegenvallers en hoge kosten, kan een dergelijke situatie ontstaan. Provincie Zeeland zal alsdan een beroep doen op de door North Sea Port SE afgegeven 'vrijwaring'. North Sea Port SE vrijwaart provincie Zeeland tegen en zal provincie Zeeland volledig schadeloos stellen voor en ter zake van Garantiebetalingen.

N.V. Westerscheldetunnel (WST)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

In de vastgestelde aandeelhoudersstrategie is opgenomen:

 • Mobiliteit: Een zo hoog mogelijke beschikbaarheid van het gehele tracé tussen Goes en Terneuzen.
 • Veiligheid: Verkeersveiligheid geldt als één van de hoogste prioriteiten.
 • Tarieven: Invloed op tarievenbeleid om een juiste balans te kunnen waarborgen tussen financiële belangen van de WST enerzijds en de financiële impact voor de burger anderzijds.
 • Dekking voor infrastructuur: Het dividend van de WST aanwenden om de aanleg en het onderhoud van de Sluiskiltunnel en de aankoop van de aandelen WST terug te verdienen.
 • Provincie Zeeland wil aandeelhouder blijven om invloed te houden op veiligheid, beschikbaarheid en tarieven.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie Zeeland heeft 100% stemrecht in de AvA. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen (RvC). De RvC stelt het aantal leden van de directie vast. Op dit moment is er één algemeen directeur. Een lid van de directie wordt benoemd door de RvC. De RvC bestaat uit drie personen. De leden van de RvC worden benoemd door de AvA.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De vennootschap heeft als doel een tunnel onder de Westerschelde – met aansluitende wegen en bijbehorende werken – tot stand te brengen en als rechthebbende te exploiteren of doen exploiteren, alsmede ter bevordering van dit doel het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

De aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 13 februari 2015. De uitwerking van de aandeelhoudersstrategie is vastgesteld op 30 september 2016. Hierin is vastgelegd om te streven naar zo laag mogelijke tarieven voor de huidige gebruikers, de toltarieven gelijk te houden voor een periode van 4 jaar en de aandeelhoudersstrategie na een periode van 4 jaar te herijken. Op 1 maart 2019 is besloten het tarievenbeleid uit de aandeelhoudersstrategie van de Westerscheldetunnel te wijzigen.  De korting voor de T-tag-gebruikers wordt vanaf 1 januari 2020 tot het einde van de tolheffing verhoogd tot minimaal 40% en voor veelgebruikers tot minimaal 50% van het nominaal tarief.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Een risico is een lagere dividenduitkering op de langere termijn. Van invloed hierop zijn het aantal werkelijke passages. De effecten van de uitbraak van Covid-19 zijn duidelijk merkbaar in het aantal passages door de Westerscheldetunnel (WST). Ten opzichte van eerdere ramingen is er sprake van een fors lager aantal passages in 2020, in 2021 en de jaren erna.  In de AvA heeft de aandeelhouder besloten de huidige tarieven 2022 te handhaven, hetgeen op termijn mogelijk leidt tot een negatieve stand van de bestemmingsreserve Westerscheldetunnel. Op dit moment is onduidelijk hoe het aantal passages voor de langere termijn zich gaan ontwikkelen. Indien sprake zal zijn van een tijdelijke negatieve bestemmingsreserve WST dient een tijdelijke overheveling van de algemene reserve plaats te vinden. Op het moment dat dit opportuun is zal deze tijdelijke overheveling weer worden teruggedraaid.

Middels een lobby zet de Provincie Zeeland zich in voor het eerder tolvrij maken van de Westerscheldetunnel waarbij financiële dekking plaats vindt door het Rijk. In de Tweede Kamer zijn twee moties aangenomen over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Naar aanleiding hiervan is door het Ministerie IenW en de Provincie Zeeland een draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel opgesteld en vastgesteld. Op dit moment wordt in opdracht van de Provincie Zeeland, in lijn met het draaiboek, een verkeers- en milieu onderzoek uitgevoerd. De uitkomsten hiervan worden eind 2022 verwacht.

N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Impuls Zeeland is voor de Provincie een partner bij het ontwikkelen en stimuleren van de Zeeuwse economie. Impuls Zeeland moet het gat dichten tussen ideeën en eerste planontwikkeling en de daadwerkelijke uitvoering van projecten. De doelstellingen van de Provincie Zeeland voor Impuls Zeeland zijn opgenomen in de Economische Agenda en zijn gekoppeld aan het coalitieakkoord 2019-2023 'Samen verschil maken'.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 66% (98.977 aandelen) van het stemrecht in de AvA. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit onder andere de dertien Zeeuwse gemeenten. De vennootschap wordt bestuurd door één directeur. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC) van drie leden. De leden van de RvC worden aangesteld door de aandeelhouders. Geen van de leden van de directie of RvC is direct of op voordracht van de Provincie Zeeland benoemd.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Impuls werkt vanuit een missie-gedreven aanpak: CO2-reductie en verduurzaming in het mkb en het groot- bedrijf en de economisch toekomstbestendige, leefbare delta werken als een kompas voor de organisatie.

Impuls heeft drie kerntaken:

 • Investeren: investeringen in innovatieve (door)startende MKB-bedrijven respectievelijk snelle groeiers.
 • Innoveren: aanjagen van de ontwikkeling van ideeën tot business in de vorm van innovatieprojecten en business cases.
 • Internationaliseren: aantrekken van buitenlandse investeringen, relatiebeheer met internationale bedrijven en bevorderen internationaal ondernemerschap.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Er zijn geen garanties verleend aan Impuls Zeeland. De Provincie Zeeland verstrekt een integrale kostensubsidie aan Impuls Zeeland. Indien de Provincie overgaat tot verkoop van de aandelen, dan is het wettelijk niet mogelijk om de integrale kostensubsidie in één keer stop te zetten. De subsidie aan Impuls Zeeland is meerjarig in de provinciale begroting opgenomen.

Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het verzorgen van rendabele financiële dienstverlening tegen lage tarieven voor overheden en instellingen uit de semipublieke sector zowel in goede als in slechte tijden.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

De NWB beoogt in haar beloningsbeleid haar maatschappelijke rol als bank van en voor de publieke sector te weerspiegelen. Dit uit zich in een gematigd en duurzaam beloningsbeleid dat past binnen de strategie, het risicoprofiel en de risk appetite van de NWB, dat eenduidig en transparant is en in lijn met nationale en internationale regelgeving. Daarnaast is het beleid van de NWB gericht op het aantrekken en behouden van gekwalificeerd en deskundig personeel.

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

De directie NWB Bank heeft in 2019 richting de aandeelhouders gecommuniceerd  er naar te streven een meerjarig bestendig dividend uit te keren dat past binnen een bandbreedte van de pay-out ratio van 40-60% waarbij een bedrag van € 40 mln. per jaar is genoemd. In de Algemene vergadering van Aandeelhouders  op 14 april 20222 is o.a. besloten over het boekjaar 2021 een dividend van € 50 miljoen vast te stellen. Dit is relatief hoog vanwege het hoge nettoresultaat in 2021. Voor de Provincie Zeeland betekent dit met haar dividendrecht van 0,060341% een dividenduitkering van € 30.171,-.  In de meerjarenraming van de Provincie Zeeland is geen dividend van de  NWB Bank geraamd

GBE Aqua B.V.

Oprichting/deelname provincie

Terug naar navigatie - Oprichting/deelname provincie

GBE Aqua B.V. komt voort uit de verkoop van de aandelen Evides door PZEM aan haar aandeelhouders. In de vergadering van 23 juli 2021 hebben Provinciale Staten van Zeeland besloten tot oprichting van- en deelname aan GBE Aqua B.V. Op  8 december 2021 heeft PZEM de aandelen Evides verkocht aan GBE Aqua. 

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het waarborgen van het wettelijk gedefinieerde publiek belang  conform de drinkwaterwet. Voor Evides is dit het leveren van continu, betrouwbaar drinkwater. 

Aandeelhoudersstrategie

Terug naar navigatie - Aandeelhoudersstrategie

In lijn met de beleidsnota verbonden partijen zal er naar verwachting in gezamenlijkheid met de andere aandeelhouder van Evides (GBE) een aandeelhouderstrategie worden opgesteld. 

Verwachte dividenduitkering

Terug naar navigatie - Verwachte dividenduitkering

Er vindt geen rechtstreekse dividenduitkering plaats vanuit GBE Aqua. Het dividend van Evides wordt, zolang er sprake is van een leningspositie bij GBE Aqua, verrekend met het PZEM dividend wat de aandeelhouders verplicht zijn als kapitaalstorting in te brengen bij GBE Aqua. In 2023 is de hoogte bedrag wat de aandeelhouders niet hoeven door te storten aan GBE Aqua naar verwachting rond de € 5,5 miljoen. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie Zeeland heeft een belang van 50,051% in GBE Aqua B.V. Het eigen vermogen van GBE Aqua B.V. bedraagt begin 2023 naar verwachting circa € 83 miljoen. Indien er in de toekomst verliezen worden geleden, kan de situatie ontstaan dat het eigen vermogen ontoereikend wordt. Hierdoor kan mogelijk niet voldaan worden aan rente- en aflossingsverplichting. In dit geval zullen de garanties ingeroepen worden en kan de Provincie Zeeland haar initiële kapitaalstorting (50% van € 83 miljoen) verliezen.

Het totaal aan garanties bedraagt per 2023 € 282 miljoen (in 2022 € 355 miljoen). Voor de Provincie Zeeland betekent dit dat dit bedrag opgevraagd kan worden indien GBE Aqua geconfronteerd wordt met lage tot geen dividendopbrengsten uit Evides en hoge (rente)kosten. De kans dat de Provincie Zeeland wordt aangesproken op haar garantieverplichting is  vastgesteld op ongeveer 2,75%. 

Westerschelde Ferry B.V. (WSF)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Deze vennootschap heeft ten doel om  in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa. 

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Deze vennootschap heeft ten doel om in opdracht van de Provincie Zeeland een fiets-voet-veerverbinding over de Westerschelde - met bijbehorende werken - tussen Vlissingen en Breskens vice versa in stand te houden en te exploiteren, inclusief het noodzakelijk alternatief busvervoer tussen Vlissingen en Breskens vice versa.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Door Provinciale Staten van Provincie Zeeland is op 1 april 2022 het Statenvoorstel “Marktconsultatie Westerschelde Ferry” vastgesteld. Daarmee hebben de Staten het volgende besloten:

 1. Onderzoek doen naar de mogelijkheden om na 2027 de veerverbinding Vlissingen-Breskens te varen met nieuwe Zero-Emissie (ZE) schepen ter vervanging van de huidige swath-schepen.
 2. Nadat meer duidelijkheid is over het voorgaande, onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de huidige concessie na 2027 door een marktpartij te laten varen en daarbij verdiepende gesprekken met marktpartijen te voeren.
 3. De veerverbinding Vlissingen-Breskens tot en met 2027 bij de huidige Westerschelde Ferry BV met de huidige swath-schepen te continueren, onder voorbehoud dat uit de vrijwillige openbare publicatie op TenderNed, geen bezwaren worden ontvangen tegen dit besluit in het kader van een algemeen belang.

Op dit moment wordt invulling gegeven aan het hierboven beschreven punt 1.: Onderzoek doen naar de mogelijkheden om na 2027 de veerverbinding Vlissingen-Breskens te varen met nieuwe Zero-Emissie (ZE) schepen ter vervanging van de huidige swath-schepen.

De Provincie Zeeland heeft als 100% aandeelhouder een financieel risico dat zij in haar rol als aandeelhouder aanvullende middelen  aan de Westerschelde Ferry BV ter beschikking  dient te stellen (agiostorting) in het geval het Eigen Vermogen van de Westerschelde Ferry BV onvoldoende zou zijn om mogelijke negatieve financiële resultaten veroorzaakt door o.a. tegenvallende aantallen passagiers, onverwachte hoge onderhoudskosten, stijgende brandstofkosten en een stijging van de energieprijzen, op te kunnen vangen.

Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het fonds is opgericht om aan startende en (door)groeiende ondernemers start-, ontwikkel- of groeikapitaal te verstrekken. Het Rijk, Provincie Zeeland en N.V. Economische Impuls Zeeland werken hierbij samen aan een Zeeuwse financieringsinfrastructuur; aansluitend bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven en revolverend van aard. 

Vanuit het compensatiepakket 'Wind in de zeilen' heeft het Rijk haar inbreng in het Investeringsfonds Zeeland met een bedrag van € 20 miljoen vergroot. Dit bedrag wordt in jaarlijkse tranches van € 5 miljoen gestort. Hierdoor is het investeringsvermogen vergroot. Aanvullend is in het kader van de versterking van het fondsvermogen van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) door het Rijk en de Provincie Zeeland gezamenlijk € 5,4 miljoen beschikbaar gesteld om de solvabiliteitspositie van veelal innovatieve mkb-bedrijven te versterken.

Voor financiering van innovatieve ondernemers worden (door Impuls) drie fondsen beheerd:

 1. Het regionale fonds Vroege Fase Financiering (VFF) verstrekt leningen aan innovatieve starters. Zij gebruiken deze lening om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat ideeën van de planfase in de startfase komen.
 2. InnoGo! begeleidt en/of financiert Zeeuwse innovatieve startende of mkb ondernemers, waarvan de (technische) innovatie zich in de ontwikkelfase bevindt. Dit fonds verstrekt leningen tot max. € 350.000,--.
 3. Het Zeeuws Participatiefonds investeert in Zeeuwse innovatie en snelgroeiende mkb-bedrijven in de vroege groeifase, waarvan de innovatie reeds op de markt is. Dit gebeurt in de vorm van een achtergestelde lening, deelname in aandelenkapitaal of een combinatie van beide. Per participatie geldt op dit moment een maximum van € 2.500.000,--.

Verder heeft Impuls een fonds om campingeigenaren te financieren die willen investeren in duurzaamheid en vitaliteit van hun camping, het zogenaamde Fonds Verblijfsrecreatie Zeeland (leningen tussen de € 200.000,- en € 750.000,-). Innovatie is de motor van concurrentiekracht, het economisch perspectief op lange termijn en een belangrijke drijver van welvaartsgroei.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De Provincie heeft 29,1% van de aandelen. De aandeelhouders bestaan naast de Provincie uit N.V. Economische Impuls Zeeland (23,6%) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (47,3%).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Doel van het IFZ is het realiseren van een Zeeuwse financieringsinfrastructuur die aansluit bij de behoeften van het regionaal bedrijfsleven. Dit om de economische ontwikkeling in Zeeland te stimuleren en de positie en (internationale) concurrentiekracht van Zeeland en Nederland te versterken.

Bezoldiging

Terug naar navigatie - Bezoldiging

Het IFZ heeft geen personeel in dienst, maar huurt de expertise van N.V. Economische Impuls Zeeland in. De directeur van Impuls Zeeland is uitvoerend bestuurder.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Het IFZ verstrekt (hoog)risicodragend kapitaal. Risico hierbij is dat verstrekte leningen aan participaties in ondernemingen niet volledig terugvloeien naar het IFZ, waarmee het beschikbare kapitaal bij het IFZ in de loop van de tijd afneemt. Gevolg hiervan is dat er minder nieuwe leningen / participaties kunnen worden aangegaan. Het risico voor de Provincie Zeeland is beperkt tot de aandelenparticipatie in het IFZ.

Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V.

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De Provincie is in december 2016 toegetreden als aandeelhouder om uitvoering te kunnen blijven geven aan de mobiliteitsgarantie in de vorm van de haltetaxi, waarvoor de Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. de ritplanning verzorgt.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De Gemeentelijke Vervoerscentrale Zeeland B.V. verzorgt voor gemeenten en samenwerkingsverbanden de ritplanning van het doelgroepenvervoer en voor de Provincie de ritplanning van het haltetaxivervoer.

Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Samenwerkings- en overlegorgaan van alle provincies. De gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (BIJ12) maakt formeel onderdeel uit van IPO.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Het bestuur bestaat uit twaalf leden, één gedeputeerde per provincie en een onafhankelijke voorzitter. Ieder bestuurslid heeft een eigen inhoudelijke portefeuille. De termijn van het bestuur is gelijk aan de termijn van de Provinciale Staten: vier jaar.

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het IPO heeft als doelstelling het behartigen van de belangen van provincies en het bieden van een platform voor overleg, uitwisseling en innovatie.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Provincie Zeeland draagt in 2023 circa € 1.849.000 bij in de kosten van het IPO-secretariaat en € 3.389.300 voor BIJ12 op basis van de concept Begroting 2023. Deze concept Begroting 2023 wordt formeel vastgesteld door het IPO Bestuur in september 2022 en in de Algemene Vergadering van november 2022. Deze bedragen zijn tot stand gekomen volgens de afgesproken IPO-verdeelsleutels.

Verwacht eigen vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht eigen vermogen
Eigen Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2023 (schatting) € 8.922
Per 31-12-2023 (schatting) € 8.922

Schatting gebaseerd op de laatst vastgestelde jaarrekening 2021.

Verwacht vreemd vermogen

Terug naar navigatie - Verwacht vreemd vermogen
Vreemd Vermogen (bedragen x € 1.000)  
Per 01-01-2023 (schatting) € 34.453
Per 31-12-2023 (schatting) € 34.453

Schatting gebaseerd op de laatst vastgestelde jaarrekening 2021.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

De Provincie voorziet geen risico's, echter bij gezamenlijke besluitvorming over uitbreiding van taken voor IPO/BIJ12 bestaat de mogelijkheid dat de deelnemersbijdrage stijgt.

Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Europese gemeenschappelijke regeling voor de ontwikkeling van het betreffende grensgebied op het gebied van economie, mobiliteit, natuur, recreatie, cultuurhistorie en leefbaarheid.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en heeft een belang van 12,5%. Andere deelnemers zijn: Provincie Oost-Vlaanderen (B), de gemeenten Hulst, Stekene (B), Beveren (B) en Sint-Gillis-Waas (B), Interwaas (B), Maatschappij Linkerschelde Oever (MLSO) (B).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

De EGTS richt zich op het starten en uitvoeren van concrete samenwerkingsprojecten rond haven en economie, mobiliteit, natuur en recreatie, en wonen en leefbaarheid.

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

EGTS betreft een lokaal samenwerkingsverband. In de huidige systematiek (statuten) is opgenomen dat de provincie per taakonderdeel verantwoordelijkheid kan nemen en dat het belang van de provincie daarin afgewogen kan worden. Afspraken over provinciale betrokkenheid bij andere thema's dienen apart aan Gedeputeerde Staten te worden voorgelegd.

Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

De betrokkenheid van de provincie vloeit voor uit de Wet milieubeheer. Het Nazorgfonds is een "spaarpot" waaruit de kosten van de nazorg van relatief jonge stortplaatsen wordt gedekt. 

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

De provincie Zeeland is 100% financieel en bestuurlijk verantwoordelijk na sluiting van de stortplaats. Het college vormt het dagelijks- en algemeen bestuur: 

 • Dagelijks bestuur Drs. J. de Bat (Financiën) en Dick van der Velde (Milieu).
 • Algemeen bestuur (voltallig college).

Doelstelling

Terug naar navigatie - Doelstelling

Het Nazorgfonds heeft 2 doelstellingen:

 • De middelen zo goed mogelijk beheren zodat de eeuwigdurende nazorg bekostigd kan worden.
 • Zorgdragen dat de middelen alleen aan dit doel besteed worden.

Verwacht financieel belang

Terug naar navigatie - Verwacht financieel belang

Op de voorzieningen dient het fonds een rendement te behalen van 5%. Afwijkingen in het gerealiseerde beleggingsrendement verlopen via de egalisatiereserve beleggingsresultaten .

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Financiële risico’s: 

Nadat een sluitingsverklaring wordt afgegeven voor een stortplaats gaat de nazorgfase van start. Als na het afgeven van een sluitingsverklaring blijkt dat in het Nazorgfonds onvoldoende vermogen aanwezig is om de eeuwigdurende nazorg te kunnen bekostigen, komen aanvullende kosten voor rekening van de provincie en is het verhalen op de exploitanten niet meer mogelijk. Ook ontstaat er een financieel risico wanneer het werkelijke beleggingsrendement van het Nazorgfonds lager is dan het doelrendement (rekenrente voor doelvermogen en heffing) of wanneer het op te brengen doelvermogen te laag blijkt te zijn.

Beheersmaatregelen:

 1. Bij het afgeven van een sluitingsverklaring stellen we een financiële eindafrekening op om een tekort of overschot ten opzichte van het doelvermogen bij aanvang van de nazorg te kunnen vereffenen op het moment van overdracht van de stortplaats. We berekenen de benodigde doelvermogens volgens het IPO rekenmodel op basis van goedgekeurde nazorgplannen.
 2. Door de vorming van de egalisatiereserve beleggingsrendement egalisatiereserve beleggingsresultaten  is er ruimte om tegenvallende rendement op te vangen.

Benelux Groepering voor Territoriale Samenwerking North Sea Port District (BGTS NSPD)

Publiek belang

Terug naar navigatie - Publiek belang

Het North Sea Port District, het grondgebied van Vlissingen, Terneuzen, Borsele, Zelzate, Evergem en Gent is een gebied met grote uitdagingen. Vragen over  industrie, infrastructuur , voorzieningen, cultuur wonen en natuur komen in een druk gebied bij elkaar. Om deze ruimtelijke vraagstukken beter, sneller en doelgerichter te kunnen adresseren en agenderen werd het samenwerkingsverband North Sea Port District opgericht, dit samenwerkingsverband is in 2021 de BGTS geworden. Op bestuurlijk en op ambtelijk niveau worden de gezamenlijke grensoverschrijdende ruimtelijke vraagstukken geagendeerd.

Bestuurlijk belang

Terug naar navigatie - Bestuurlijk belang

Provincie Zeeland is deelnemer en draagt voor 17% bij in de kosten van de BGTS.  De andere deelnemers zijn Gent, Terneuzen, Evergem, Vlissingen, Zelzate, Borsele, Oost-Vlaanderen en Zeeland. 

Risico’s

Terug naar navigatie - Risico’s

Deelname aan BGTS NSPD brengt de verplichting tot het voldoen van een jaarlijkse bijdrage met zich mee. Uittreding uit de BGTS NSPD is volgens de statuten mogelijk op ieder moment, mits dit een jaar van te voren wordt aangegeven.