Sitemap

Begroting 2022 Blz. 1
Programma’s Blz. 2
Inleiding begroting Blz. 3
Samen verschil maken Blz. 4
Begroting 2022 in één oogopslag Blz. 5
Begroting 2022 in één oogopslag Blz. 6
1-1 Grote projecten Blz. 7
Inleiding Grote Projecten Blz. 8
Grote projecten Blz. 9
Mijlpalen 2022 Blz. 10
Uitgangspunten grote projecten Blz. 11
Kader grote projecten Blz. 12
Waterdunen Blz. 13
Omschrijving Blz. 14
Risico's Blz. 15
Genomen besluiten Blz. 16
Doelstelling Blz. 17
Een oplossing voor kustveiligheid Blz. 18
Een voor recreanten uiterst aantrekkelijk gebied Blz. 19
Communicatie over de uitvoering en beleving van Waterdunen Blz. 20
Overdracht van gronden aan de betrokken natuurorganisatie. Blz. 21
Natuurherstel van de Westerschelde Blz. 22
Getijdenduiker volledig operationeel Blz. 23
Natuurpakket Westerschelde Blz. 24
Omschrijving Blz. 25
Risico's Blz. 26
Genomen besluiten Blz. 27
Doelstelling Blz. 28
Realiseren van ten minste 600 ha estuariene natuur conform de Herijking Natuurpakket Westerschelde Blz. 29
Invulling geven aan de overige afspraken (landbouwflankerend beleid, opstarten van grensoverschrijdende samenwerking Zwinstreek, Grenspark, regionale impuls Hulst) Blz. 30
Na afronding van de projecten inregelen van het beheer en het opvolgen van projecten middels monitoring. Blz. 31
Opvolgen van realisatie van de projecten Hedwigepolder en Zimmerman conform planning bij gunning. Blz. 32
Overdracht van het natuurgedeelte van het deelproject Waterdunen (zie betreffende beschrijving groot project) Blz. 33
Mogelijk maken van recreatief medegebruik in de Hedwigepolder (panoramaheuvel en bijbehorende infrastructuur) Blz. 34
Zanddijk Blz. 35
Omschrijving Blz. 36
Risico's Blz. 37
Genomen besluiten Blz. 38
Doelstelling Blz. 39
De verkeersveiligheid is verbeterd, de bereikbaarheid van Yerseke is vergroot en er is minder onderhoud nodig voor de N673. Blz. 40
Meekoppel kansen zijn benut ter verbetering van de spoorveiligheid en de behartiging van de belangen van de omgeving Blz. 41
Acties Blz. 42
Traverse Kapellebrug Blz. 43
Omschrijving Blz. 44
Risico's Blz. 45
Genomen besluiten Blz. 46
Doelstelling Blz. 47
Renovatie van de Traverse Kapellebrug en daarbij zorgen voor meer ruimte voor fietsers en voetgangers en het stimuleren van verkeer om zich aan de maximumsnelheid te houden waardoor de leefbaarheid en verkeersveiligheid wordt vergroot. Blz. 48
Acties Blz. 49
Wat mag het kosten ? Blz. 50
1-2 Strategische opgaven Blz. 51
Inleiding Strategische opgaven Blz. 52
Ruimtelijke kwaliteit Blz. 53
Omschrijving (bouwstenen) Blz. 54
Ambitie Blz. 55
Inzet Blz. 56
Proces Blz. 57
Te behalen resultaten 2022 Blz. 58
Stikstof Blz. 59
Omschrijving Blz. 60
Ambitie Blz. 61
Inzet Blz. 62
Proces Blz. 63
Te behalen resultaten 2022 Blz. 64
Slimme mobiliteit Blz. 65
Omschrijving Blz. 66
Ambitie Blz. 67
Inzet Blz. 68
Proces Blz. 69
Te behalen resultaten 2022 Blz. 70
Wat mag het kosten ? Blz. 71
2 Programma Woonplaats Zeeland Blz. 72
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 73
Speerpunten Blz. 74
Beleidskader Blz. 75
Reguliere taken Blz. 76
Deltawateren Blz. 77
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 78
Omgevingswet en Omgevingsagenda Blz. 79
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Wonen Blz. 80
Beter benutten van regionale bedrijventerreinen Blz. 81
Doelstelling Blz. 82
Law Delta Blz. 83
Start proces van de benodigde ruimtelijke procedures samen met de gemeente Vlissingen en het Rijk. Blz. 84
Uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de grondoverdracht. Blz. 85
Voorbereiding omgevingswet Blz. 86
Invulling geven aan opgave gericht werken en vroegtijdig samenwerken. Blz. 87
Nieuwe interne- en externe samenwerkingsstructuren/werkprocessen. Blz. 88
Voorbereidingsacties vormgeven en implementatie digitaal stelsel Omgevingswet Blz. 89
Kwaliteitskust: recreatie, toerisme en vrijetijd Blz. 90
Kwaliteit van ontwikkelingen rond de Deltawateren stimuleren. Blz. 91
Kwaliteitsontwikkeling en toekomstbestendigheid Blz. 92
Stimuleren van de innovatie van vrijetijdsbedrijven in stedelijk gebied en versterking van de gastbeleving van erfgoed en cultuur. Blz. 93
Stimulering duurzaam toeristisch mobiliteitsnetwerk en verbeteren toeristische bereikbaarheid (spreiding in tijd en locaties), gekoppeld aan de opgave slimme mobiliteit en aan de regionale energiestrategie Blz. 94
Stimulering Zeeland als jaarrond bestemming door het beter zichtbaar en vindbaar maken van toeristische informatie voor gasten en inwoners, gedurende het gehele jaar en van alle regio’s Blz. 95
Milieu: Woon- en werkklimaat zijn versterkt Blz. 96
Actualiseren milieuprogramma 2018-2022 Blz. 97
Actualiseren VTH programma Blz. 98
In 2022 begeleiden van de uitvoering van bodemsaneringen Blz. 99
Met Omgevingsdiensten en gemeenten inrichting uitvoering BRIKS taken afhechten Blz. 100
Opstellen en uitvoeren plan van aanpak verbeteren toezicht en handhaving Blz. 101
Uitvoeren van de voor 2022 relevante acties uit het milieuprogramma Blz. 102
Uitvoeren Zeeuws provinciaal onderdeel van het Schone Lucht Akkoord (voorheen Nationaal Actieprogramma Luchtkwaliteit) Blz. 103
Uitvoeren projectplan Kanaalzone inclusief acties op basis van onderzoek naar luchtmeetnet Blz. 104
Uitwerken en uitvoeren van projectplan zeer zorgwekkende stoffen Blz. 105
Problematiek rondom thermisch gereinigde grond (TGG) en PFAS in zo goed mogelijke banen begeleiden Blz. 106
Verder uitwerken en bestendigen wettelijke coördinatietaak van de provincie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (met partners op bestuursrechtelijk- en strafrechtelijk vlak) Blz. 107
Uitkomsten verkenning toekomst samenwerking milieutaken oppakken. Dit in relatie met het standpunt van het kabinet over het rapport Commissie Van Aartsen en het Rekenkamerrapport over toezicht en handhaving Blz. 108
Water en Bodem met kwaliteit Blz. 109
Aanwijzen en bewaken beschermingsgebieden drinkwaterwinningen Blz. 110
Aanwijzen zwemlocaties en toezien op veilige en hygiënische omstandigheden in samenwerking met waterbeheerder en RUD Blz. 111
Bescherming en informatievoorziening archeologische en aardkundige waarden Blz. 112
Bevorderen van een goed en efficiënt functionerende waterketen Blz. 113
Zoeken naar synergie mogelijkheden met provinciale opgaven zoals natuurontwikkeling Blz. 114
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwaliteit geformuleerde doelstellingen in het provinciaal waterprogramma. Blz. 115
Monitoren van de uitvoering van het Waterschapsbeheerprogramma en het analyseren van de voortgang via de jaarlijkse voortgangsrapportages overeenkomstig de voor waterkwantiteit geformuleerde doelstellingen in de Omgevingsverordening Zeeland. Blz. 116
Deltawateren Blz. 117
Bevorderen kennisuitwisseling, communicatie en samenwerking door actieve bijdrage aan en in het gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Blz. 118
Uitgevoerde studie Lange Termijn Perspectief Natuur Westerschelde doorvertalen Blz. 119
Uitvoeren uitvoeringsprogramma Oosterscheldevisie Blz. 120
Herbezinning op inzet gebiedspartijen voor Volkerak-Zoommeer naar aanleiding van gewijzigde rijksinzet Blz. 121
Voorbereiden suppletie Galgenplaat door inzet op verwerven van een EU-cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering Blz. 122
Leveren actieve bijdrage aan de verdere planvorming voor het Grevelingenmeer Blz. 123
Ruimtelijke kwaliteit: wonen Blz. 124
Aanpak van flexwonen en huisvesting buitenlandse werknemers Blz. 125
Aanpak verduurzaming woningvoorraad, o.a. uitvoeren energiescans en de inzet van duurzaamheidsleningen (met middelen vanuit regio-envelop) Blz. 126
Zorgdragen voor de actualisatie van de regionale woningmarktafspraken Blz. 127
De gemeenten faciliteren bij de versterking van de binnensteden Blz. 128
Monitoring van de ontwikkelingen in de woningvoorraad en woningbouwplannen Blz. 129
Uitvoering van de subsidieregeling Provinciale Impuls Wonen Blz. 130
Uitvoering van de subsidieregeling hergebruik leegstaande panden (HELP) Blz. 131
Uitvoering van de regeling gebiedsgerichte projecten (met extra inzet vanuit middelen regiodeal) Blz. 132
Samen met gemeenten uitvoeren actielijnen van de Zeeuwse woonagenda Blz. 133
Opstellen van een demografische prognose voor Zeeland Blz. 134
Ruimtelijke kwaliteit versterken: Impuls bedrijventerreinen Blz. 135
Bieden van advies en analyse van de economische behoefteprognoses Blz. 136
Zorgen voor voldoende planologische ruimte voor bedrijven door met de gemeenten de regionale bedrijventerreinenprogramma’s te actualiseren op basis van de prognose uit 2019 Blz. 137
Uitvoering van twee demoprojecten verduurzaming bedrijventerreinen Blz. 138
Uitvoering van de subsidieregeling Planvorming en Procesondersteuning Blz. 139
Uitvoering van de subsidieregeling Fysieke maatregelen Blz. 140
Trendindicatoren Blz. 141
Doelindicatoren Blz. 142
Wat mag het kosten? Blz. 143
3 Programma Balans in landelijk gebied Blz. 144
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 145
Speerpunten Blz. 146
Provinciale beleidskaders Blz. 147
Reguliere taken Blz. 148
Maatschappelijk effect Blz. 149
Doelstelling Blz. 150
Realisatie Natuurnetwerk Blz. 151
Blijven toepassen algemene uitgangspunten onder andere verweving op basis van vrijwilligheid, geen planologische schaduwwerking en afstemming tussen natuur en landbouw. Blz. 152
Continuering inzet Kavelruilbureau in combinatie met de Grondbank Zeeland Blz. 153
Inzet Zeeuws Particulier Grondbezit en betrekken bij het realiseren van het Natuurnetwerk Zeeland Blz. 154
Versnelling van realisatie van de resterende natuurontwikkelingsopgave door middel van aanbod en kansen die zich voordoen Blz. 155
Zoeken naar mee koppelkansen met andere opgaven uit oogpunt realisatie Natuurnetwerk Zeeland Blz. 156
Natuurbeheer en natuurbescherming Blz. 157
Bescherming van natuurgebieden en soorten via de bestaande wetgeving, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming en de Wet ruimtelijke ordening (Natuurnetwerk Zeeland) en de keuzes in de beleidsnota Natuurwetgeving Blz. 158
Bestrijding van schadeveroorzakende soorten en zorgdragen voor de uitkering van schadevergoedingen voor fauna Blz. 159
Evalueren ganzenopvangbeleid Blz. 160
Het verlenen van subsidie voor functieverandering en inrichting van nieuwe natuur en herstel van bestaande natuur op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap met SKNL of nog nieuw te ontwikkelen instrumentarium. Blz. 161
Monitoring van natuurgebieden conform landelijke afspraken en het provinciaal monitoringsplan Blz. 162
Provinciale aanpak invasieve exoten door middel van preventie, eliminatie en beheer opstellen, en het uitvoeren van tenminste twee bestrijdingsacties. Blz. 163
Uitvoeren onderzoek naar verwilderde katten Blz. 164
Uitwerken van de uitkomsten van de Passende Beoordelingen voor het snijden en rapen van zeegroenten en schelpdieren, evenementen vliegbewegingen zoals afgesproken bij de totstandkoming van de beleidsnota Natuurwetgeving. Blz. 165
Vergoeden en aansturen van agrarisch natuurbeheer via het Collectief Poldernatuur en daardoor een substantiële bijdrage te leveren aan de biodiversiteit en het landschap buiten de natuurgebieden. Blz. 166
Vergoeden en aansturen van natuurbeheer op grond van het subsidiestelsel Natuur en Landschap middels de kaders uit het Natuurbeheerplan Blz. 167
Zorgdragen voor het opstellen van Natura 2000 beheerplannen; vaststellen van de laatste beheerplannen Manteling van Walcheren en Kop van Schouwen; starten met het actualiseren van de overige beheerplannen in relatie tot de stikstofproblematiek Blz. 168
Uitvoeren van minimaal drie projecten op het gebied van actief soortenbeleid. Blz. 169
Evalueren onderzoek RUD Zeeland naar een adequaat uitvoeringsniveau van het natuurtoezicht in Zeeland, na evaluatie vervolgacties bepalen. Blz. 170
Natuurherstel Blz. 171
Uitvoeren van tenminste één nazorgproject in of nabij Natura2000-gebieden Blz. 172
Uitvoeren van tenminste vijf projecten gericht op herstel- en instandhoudingsmaatregelen in Natura2000-gebieden met als doel het effect van de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te behouden en te versterken Blz. 173
Natuurbeleving, verbreding en verbinding Blz. 174
Continueren van de 90% toegankelijkheid/beleefbaarheid van de natuurgebieden Blz. 175
De bestaande 2100 kilometer wandelnetwerk en boerenlandpaden worden beheerd Blz. 176
Gezamenlijk met partners en de Zeeuwse Natuur tot uitvoering brengen van een gezamenlijk plan gericht op activiteiten die zorgen dat natuurgebieden kunnen worden beleefd, natuureducatie, natuurvoorlichting en –promotie Blz. 177
Het stimuleren van maatschappelijke initiatieven op het vlak van natuur en landschap en het betrekken van vrijwilligers bij de natuur Blz. 178
Het totaal aan voorzieningen, activiteiten, bezienswaardigheden en programma’s op het gebied van natuurbeleving is op één plaats vindbaar en duidelijke en overzichtelijk ontsloten Blz. 179
In de praktijk brengen in samenwerking met natuurorganisaties en toeristisch-recreatieve organisaties van de in 2019 ontwikkelde branding strategie Blz. 180
In of bij ten minste twee natuurgebieden extra (recreatieve) voorzieningen aanbrengen om de beleving van de natuur te vergroten Blz. 181
Ondersteunen van het Nationaal Park Oosterschelde bij de uitvoering van het projectplan voor de doorontwikkeling van het Park Blz. 182
Opstellen van een bidbook ter verkrijging van de UNESCO Geopark status en de meerwaarde te onderzoeken Blz. 183
Opstellen Zeeuws actieplan voor de groene vrijwilligers Blz. 184
Starten met het opstellen van een landschapsvisie, af te ronden in 2023. Blz. 185
Een volhoudbare landbouw Blz. 186
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op het werken met belonen voor maatschappelijke prestaties middels KPI’s in de landbouw Blz. 187
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op de doelstelling voor het versterken van de positie van de boer in de keten Blz. 188
Ondersteunen van minimaal één initiatief dat zich richt op de doelstelling voor de biologische sector Blz. 189
In 2022 zullen we tenminste twee KPI's in gebruik nemen die het mogelijk maken het landbouwbeleid te monitoren op basis van objectieve gegevens. Blz. 190
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan de doelstellingen voor een betere bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid Blz. 191
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die bijdragen aan het herstel en beter benutten van functionele agrobiodiversiteit Blz. 192
Ondersteunen van tenminste twee initiatieven die zich richten op eiwittransitie Blz. 193
Ondersteunen van tenminste drie programma’s ter bevordering van kennis en innovatie in de agrarische sector Blz. 194
Verbeteren agrarische structuur, tenminste 500 ha kavelruilen, conform POP aanvraag Blz. 195
Trendindicatoren Blz. 196
Doelindicatoren Blz. 197
Wat mag het kosten? Blz. 198
4 Programma Ondernemend Zeeland Blz. 199
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 200
Speerpunten Blz. 201
Reguliere taken Blz. 202
Beleidskader Blz. 203
Regio Deal Zeeland: Zeeland in stroomversnelling 2.0 Blz. 204
Maatschappelijk effect Blz. 205
Doelstelling Blz. 206
Concurrentiepositie logistiek Blz. 207
Realiseren van het Fiedlab Wind op Zee (Zephyros) in Zeeland Blz. 208
Stimuleren samenwerking en innovatie in de logistiek, o.a. via Zeeland Connect Blz. 209
Uitvoeren visie Logistiek i.s.m. Zeeland Connect en uitvoeren van de roadmap met 3 innovatielijnen, waaronder autonoom transport (varen en rijden) en verduurzamen Sector Transport en Logistiek (terminalfaciliteiten en laadinfra) Blz. 210
De energietransitie is een ingrijpend proces. Integrale samenwerking tussen beleidsvelden biedt voordelen. Blz. 211
Vertalen actieprogramma 2020 -2023 van de Topsector logistiek naar regionaal actieprogramma en uitvoering van de goederen vervoeragenda van het Ministerie van I&W, benutten “Haagse en Europese” Middelen. Blz. 212
Inspelen op technologische & maatschappelijke veranderingen door het stimuleren van samenwerking tussen sectoren, regio’s en overheden. Met als doel de innovatie te stimuleren en “grote” projecten door de Zeeuwse regio te ontwikkelen & uit te voeren Blz. 213
Arbeidsmarkt Blz. 214
Aantrekken, scholen en trainen van kandidaten voor Zeeuwse sectoren (Techniekpact, Hospitalitypact, Zorgpact, Onderwijspact) Blz. 215
Komen tot een soepele grensoverschrijdende arbeidsmarkt Zeeland – Vlaanderen Blz. 216
Ontwikkelen en verbeteren van de methodiek en instrumentarium dienstverlening aan onderbenut arbeidspotentieel Blz. 217
Ontwikkelen tool: werving, selectie en plaatsing op basis van competenties Blz. 218
Ontwikkelen van een gestructureerde aanpak gericht op het binden van jongeren aan de Zeeuwse arbeidsmarkt Blz. 219
Opzetten van een warme ontvangst van arbeidsmigranten (uit binnen- en buitenland) (Expat Center, Zeeland Commissionair) Blz. 220
Opzetten van toolbox voor werkgevers Blz. 221
Concurrentiepositie Food Blz. 222
Versterken van de Zeeuwse economische clusters agrofood en aquacultuur door middel van haalbaarheidsonderzoeken en demonstraties vanuit de provinciale innovatieregeling Zeeland in Stroomversnelling; Blz. 223
Wij ondersteunen de netwerkorganisaties Zeker Zeeuws en Food Delta Zeeland in hun werkzaamheden de Zeeuwse Foodcluster verder te versterken; Blz. 224
Als voorzitter van het landelijke Bestuurlijk Platform Visserijoverheden spelen we een actieve rol in de ondersteuning van de visserijgemeenschappen. Blz. 225
Ondersteunen van kansrijke innovaties en nieuwe ontwikkelingen in de visserij- en aquacultuursector die kunnen leiden tot nieuwe bedrijvigheid of een hogere toegevoegde waarde in de keten. Hiertoe ondersteunen we ten minste 4 initiatieven. Blz. 226
We nemen actief deel in projecten om te komen tot nieuwe vormen van schelpdierkweek. Blz. 227
Stimuleren verdere ontwikkeling van de binnendijkse aquacultuur. Blz. 228
Concurrentiepositie Zeeuwse ondernemers Blz. 229
Deelnemen aan platform ENZuid (Economisch Netwerk Zuid Nederland) Blz. 230
Dockwize: uitvoering van de prestatieafspraken Blz. 231
Het opstellen van een agenda voor de effecten van een digitale transformatie Blz. 232
Met de SER Zeeland maken we prestatieafspraken op het sociaaleconomisch terrein Blz. 233
Ondersteunen algemene netwerk-, acquisitie en representatieactiviteiten Blz. 234
Ondersteunen van de Zeeuwse ondernemers (starters en MKB) Blz. 235
Uitvoering prestatieafspraken door Impuls Zeeland Blz. 236
Uitvoering prestatieafspraken door Roosevelt Institute for American Studies Blz. 237
Uitvoering prestatieafspraken door Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) Blz. 238
Campus Zeeland Blz. 239
Versterken gehele onderwijs- en onderzoekskolom van PO - WO Blz. 240
Opening en start opleidingen aan het Joint Research Center Blz. 241
Verbinden tracks Engeneering en Innovation aan (Zeeuwse) onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur en bedrijfsleven/opgaven Blz. 242
Onderbrengen onderzoeksprogramma Vlaanderen-Nederland Deltavraagstukken bij Delta Kenniscentrum Blz. 243
Versterken businessmodel, organiserend vermogen in intersectorale samenwerking tussen de al bestaande netwerken (professionaliseren en verbinden met eco-systeem) Blz. 244
Start Delta Kenniscentrum Blz. 245
Innovatie infrastructuur en - fondsen Blz. 246
Het benutten van nationale en Europese programma’s als cofinanciering bij de realisatie van innovatie en economische structuurversterking Blz. 247
Uitvoering geven aan de Europese programma’s waarin Zeeland partner is Blz. 248
Uitvoering geven aan het Investeringsfonds Zeeland BV. Blz. 249
Verlenen van subsidie aan voorstellen ter stimulering van innovatie en verbetering van het gebruik van financieringsregelingen Blz. 250
Uitvoering geven aan het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 Blz. 251
Marketing en Imago Blz. 252
Continueren van de digitale marktbewerking dmv het platform www.zeeland.com en daaraan verbonden social media kanalen. Belangrijk hierbij is in contact te blijven met geïnteresseerde doelgroepen en het aantal fans van Zeeland verder uit te breiden. Blz. 253
Het voeren van campagnes voor specifieke doelgroepen samen met regionale partners (product-markt combinaties) en meewerken aan campagnes van partners. Blz. 254
Het uitvoeren van een nulmeting naar het Zeeuwse imago en de resultaten hiervan verwerken in een vernieuwde merkstrategie (positionering) en meenemen in de uitvoering. Blz. 255
De bestaande positionering ‘Zeeland Land in Zee’ evalueren en waar nodig verder door ontwikkelen in producten en campagnes. Blz. 256
Circulaire economie Blz. 257
We helpen mee aan de doorontwikkeling van de Biobased Innovation Garden Blz. 258
We nemen deel aan stichting Biobased Delta, die o.a. grootschalige businesscases ontwikkelt (zoals Redefinery, Sugar Delta, bio-aromaten) met grote bedrijven en MKB. Blz. 259
We rollen biobased en circulair inkopen uit binnen Zeeland via ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de koppeling aan de SDG’s (Sustainable Development Goals). Blz. 260
We stimuleren biobased onderwijs en onderzoek, zoals goede verankering in JRC/Bèta Campus en Center of Expertise(CoE) Biobased Economy (Avans/HZ) Blz. 261
We stimuleren circulair bouwen in de verblijfsrecreatie via de projecten ‘Circulair beleven’ en ‘FACET’ Blz. 262
We stimuleren meer biobased innovaties bij/door MKB’ers o.a. via circulair/biobased innovatievouchers Blz. 263
We werken aan een toekomstbeeld ‘circulaire havens 2030’ (Sloe- en Kanaalzone) én volgen circulaire economie in de gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta Blz. 264
We werken aan de ambitie duurzame havens 2.0 samen met Portiz, NSP en Zeeuwse Milieufederatie. Ambities worden ondersteund door de werkgroep Vitaal Sloegebied en Kanaalzone. Blz. 265
Trendindicatoren Blz. 266
Doelindicatoren Blz. 267
Wat mag het kosten? Blz. 268
5 Programma Mobiliteit op maat Blz. 269
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 270
Speerpunten Blz. 271
Beleidskader Blz. 272
Reguliere taken Blz. 273
Maatschappelijk effect Blz. 274
Doelstelling Blz. 275
Doelmatig en doeltreffend beheer (water)wegen Blz. 276
De versterking van de samenwerking met andere (vaar)wegbeheerders middels periodieke afstemmingsmomenten, we richten ons onder andere op een goede afstemming van wegwerkzaamheden en het voorkomen van overlast voor de weggebruikers. Blz. 277
Het plannen en uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan infrastructurele kapitaalgoederen op dusdanige wijze dat ze op het vastgestelde niveau in stand worden gehouden. Blz. 278
nadere uitwerking assetmanagement door actualisatie en implementatie uitvoeringsstrategieën Blz. 279
Verbetering verkeersveiligheid Blz. 280
We maken de provinciale infrastructuur veiliger en stimuleren andere Zeeuwse wegbeheerders hetzelfde te doen. Blz. 281
We verminderen de risico’s van vermenging van landbouwverkeer met ander verkeer Blz. 282
We maken het verkeer veiliger voor kwetsbare en onervaren weggebruikers Blz. 283
We verminderen het aantal verkeersovertredingen. Blz. 284
We verminderen de risico’s van afleiding in het verkeer Blz. 285
Algemene coördinatietaken (monitoring, kennisoverdracht, beleidsontwikkeling, subsidies) Blz. 286
Goede bereikbaarheid voor bedrijven, bezoekers en bewoners Blz. 287
De logistieke processen verbeteren door het toepassen van de nieuwe technologieën, de digitalisering van het bedrijfsleven te stimuleren en samenwerking en data-uitwisseling te promoten en initiëren Blz. 288
Het verbeteren van de logistieke processen door het toepassen van corridormanagement Blz. 289
Versterken van het incidentmanagement en verkeersmanagement om te zorgen dat hinder voor het verkeer als gevolg van incidenten en topdrukte evenementen zo gering mogelijk is, uitvoeren van het bestuurlijk vastgestelde actieplan met de partners Blz. 290
Start planuitwerking Rail Gent Terneuzen en het inrichten van de organisatie daarvoor na afronding van de Europese CEF-studie 2020. Blz. 291
Wegeninvesteringen Blz. 292
Wegeninvesteringen op gestructureerde wijze programmeren, rekening houdend met de relevante ontwikkelingen (inhoudelijk, financieel, bestuurlijk) Blz. 293
Bereikbaarheid voor de mensen Blz. 294
Basisbereikbaarheid per openbaar vervoer op orde Blz. 295
Door-ontwikkelen (openbaar) vervoer Blz. 296
Uitvoering slimme mobiliteit Blz. 297
Aanbesteding busconcessie Blz. 298
Data op orde Blz. 299
Onderzoek deeltaxi Blz. 300
Ontwikkeling knooppunten Blz. 301
Uitwerking fijnmazige mobiliteit Blz. 302
Uitwerking mobiliteitscentrale Blz. 303
Stimuleren fietsgebruik Blz. 304
Living Lab Smart Mobility Blz. 305
Trendindicatoren Blz. 306
Doelindicatoren Blz. 307
Wat mag het kosten? Blz. 308
6 Programma Iedereen telt! Blz. 309
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 310
Cultuur Blz. 311
Speerpunten Cultuur Blz. 312
Beleidskader Blz. 313
Reguliere taken Blz. 314
Maatschappelijk effect Blz. 315
Leefbaarheid - Brede Welvaart Blz. 316
Cultuurbegroting; vijf doelstellingen Blz. 317
Doelstelling Blz. 318
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Blz. 319
Jaarlijks in afstemming met andere provinciale opgaven prestatieafspraken maken. Blz. 320
Nulmeting/scan culturele infrastructuur Blz. 321
Ontwikkeling/ondersteuning infrastructuur Blz. 322
Voortzetten van de Cultural Board Zeeland Blz. 323
Stimuleren cultureel klimaat Blz. 324
Verbeteren samenwerking en verbinding met culturele organisaties buiten Zeeland Blz. 325
Het cultuurveld is vanuit de intrinsieke waarde verbonden met andere domeinen. Blz. 326
De Zeeuwse overheden en culturele instellingen intensiveren de afstemming en samenwerking op het gebied van cultuur. Blz. 327
Cultureel erfgoed Blz. 328
Invulling geven aan de ondersteuning aan de eigenaren van de 190 cultuurhistorisch waardevolle boerderijcomplexen die zijn geselecteerd bij de in 2018 afgeronde boerderijenselectie (opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland 2018). Blz. 329
Op basis van de bestuurlijke afspraak met het Rijk invulling geven aan de instandhouding van rijksmonumenten door in overleg met gemeenten subsidie te verlenen voor de restauratie van ten minste drie rijksmonumenten. Blz. 330
De Provincie verleent subsidies in het kader van de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie Zeeland (POAZ) Blz. 331
Kunsten Blz. 332
Ondersteunen van culturele producties, festivals en organisaties die zich onderscheiden op het gebied van Zeeland als decor en inspiratiebron Blz. 333
(Talent)ontwikkeling van en cultuureducatie voor jongeren Blz. 334
Mede mogelijk maken vervoer naar musea van leerlingen uit het Primair Onderwijs Blz. 335
Via prestatieafspraken met Stichting Cultuurkwadraat, Stichting Kinderkunstweek en HZ Cult verder uitbouwen van een eenduidige Zeeuwse aanpak cultuureducatie Blz. 336
Evenementen Blz. 337
Zeeuwse evenementen op het gebied van cultuur, muziek, sport Blz. 338
Gezond leven Blz. 339
Tenminste 1 pilot starten met het concept ‘Beweegschool Plus’ (stimuleren actieve leefstijl onder leerlingen). Blz. 340
We ondersteunen tenminste 25 sportevenementen die passen bij het DNA van Zeeland en welke zorgen voor promotie van Zeeland en mensen in beweging brengen Blz. 341
Zeeuws brede motorische screening uitzetten (MQ-scan). Blz. 342
Leefbaarheid Blz. 343
Four Freedoms Award Door Het Jaar Heen Blz. 344
Jongerenparlement Blz. 345
Monitor Leven in Zeeland Blz. 346
Impuls Participatie Blz. 347
Kader Brede Welvaart Blz. 348
Versterking zorginfrastructuur en zorgketen Blz. 349
Kader Zorg Blz. 350
Trendindicatoren Blz. 351
Doelindicatoren Blz. 352
Wat mag het kosten? Blz. 353
7 Programma Bestuur Blz. 354
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 355
Speerpunten Blz. 356
Beleidskader Blz. 357
Reguliere taken Blz. 358
Maatschappelijk effect Blz. 359
Doelstelling Blz. 360
Interbestuurlijk toezicht Blz. 361
In nauw overleg met BZK en IPO en de agenda Toekomst van het Toezicht wordt het interbestuurlijk toezicht transparanter, uniformer en meer risicogericht vormgegeven Blz. 362
Door inzet proportioneel toezicht op de gemeentelijke financiën en in dialoog met de gemeenten bevorderen van een gezonde financiële huishouding van gemeenten Blz. 363
We gaan onderzoeken of er aan de hand van indicatoren per generiek toezichtdomein, voor elke Zeeuwse gemeente de risico’s in kaart kunnen worden gebracht die aanleiding kunnen geven tot (bestuurlijke) interventie. Blz. 364
Samenwerkend bestuur Blz. 365
Bevorderen dat iedere regio een regiovisie vaststelt en in samenwerking tot uitvoering brengt Blz. 366
Continueren bestuurlijke samenwerking met provincie Fryslân Blz. 367
Doorontwikkeling van het OZO opdat zij een bijdrage levert aan het verhogen van de bestuurskracht en de samenwerking tussen Zeeuwse overheden wordt versterkt Blz. 368
Signalerend bestuur Blz. 369
Adviseren over en ondersteuning geven aan de uitvoering van relatie-evenementen in het kader van het versterken van het relatienetwerk van de Provincie Zeeland Blz. 370
Uitvoering geven aan de strategische evenementen van de Provincie Zeeland gezamenlijk met externe partner (zoals de Haagse Dag, Oesterontmoeting en Nieuwjaarsbijeenkomst) Blz. 371
Versterken van de Zeeuwse positie in Den Haag en Brussel door het beïnvloeden van beleidsontwikkeling en besluitvorming lobby Brussel en Den Haag Blz. 372
Doorontwikkeling en uitvoering van een effectieve grens governance grensgebied Vlaanderen – Nederland Blz. 373
Versterking van de samenwerking met Vlaanderen onder meer door actieve deelname en agendering van voor de provincie Zeeland relevante punten in grensgovernance, de Vlaams Nederlandse Delta, de Scheldemondraad en North Sea Port district. Blz. 374
Sterk provinciaal bestuur Blz. 375
De volksvertegenwoordiging van Zeeland is zichtbaar en benaderbaar voor de Zeeuwse kiezer. Blz. 376
Inwoners meer betrekken bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid de provincie. Blz. 377
Provinciale Staten geven op een vernieuwende wijze invulling aan de rollen als volksvertegenwoordiger, kadersteller en controleur. Blz. 378
Bestuur en politiek wordt transparanter, overheidsinformatie is beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten. Blz. 379
Weerbaar bestuur Blz. 380
Door toepassing van het instrument “piramide naar fitte provincie” van Taskforce-RIEC bepalen wij de stappen die nog gezet moeten worden om een weerbare organisatie te worden Blz. 381
De ingezette lijn van het toepassen van de Wet Bibob wordt door ons voortgezet. Via de nieuwe beleidslijn bouwen wij aan een solide “Bibob infrastructuur”. Blz. 382
De Taskforce-RIEC voert als ondersteunend samenwerkingsverband belangrijke taken voor Zeeland uit als het gaat om de bewustwording en bestrijding van Ondermijning en ondersteuning bij BIBOB-onderzoeken. Deze samenwerking wordt voortgezet. Blz. 383
In 2022 geven wij uitvoering aan het vastgestelde beleidsplan Aanpak Ondermijning. Blz. 384
Trendindicatoren Blz. 385
Doelindicatoren Blz. 386
Wat mag het kosten? Blz. 387
8 Programma Energie op klimaat! Blz. 388
Inleiding en ontwikkelingen Blz. 389
Speerpunten Blz. 390
Beleidskader Blz. 391
Maatschappelijk effect Blz. 392
Energietransitie Blz. 393
Doelstelling Blz. 394
Klimaatadaptatie en voldoende zoet water Blz. 395
Bepalen norm en definitief stelsel regionale keringen en deze aanwijzen en verankeren in waterschaps- en provinciale verordeningen Blz. 396
Berekenen en actueel houden overstromingsgevolgen in kader van EU-ROR Blz. 397
Stimuleren adaptatie maatregelen, onder andere via subsidieregeling realisatie groene daken Blz. 398
Stimuleren medegebruik waterkeringen via Meer Met Dijken Doen en Parels Blz. 399
Uitvoering geven aan het Zeeuws Deltaplan Zoet Water Blz. 400
Roode Vaart wordt uitgevoerd. Voorbereiden op leggen verbinding Roode Vaart en Zeeland Blz. 401
Robuustwatersysteem Zeeuws Vlaanderen; bij toekenning deelname in Horizon 2020 project Blz. 402
Energietransitie Blz. 403
Het fonds energietransitie van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen van € 10 miljoen wordt besteed aan projecten die een wezenlijke bijdrage leveren aan de doelen uit de Regionale Energiestrategie (RES) Blz. 404
In het waterstofdossier geven we absolute prioriteit aan het industriële verbruik: de komende jaren maken we werk van het vergroenen van de bestaande Zeeuwse waterstofvraag (elektrolyse). Blz. 405
Met pilotprojecten doen we ervaring op met innovatieve vormen van duurzaam vervoer Blz. 406
Samen met gemeenten werken we in het "Zeeuws energieakkoord" aan het verduurzamen van particuliere woningen Blz. 407
We werken samen met bedrijven een strategie uit om tot een klimaatneutrale industrie te komen (via SDR, het platform Smart Delta Resources). Blz. 408
We geven zelf het goede voorbeeld: de Provincie Zeeland koopt maatschappelijk verantwoord in volgens de doelen die GS hebben gesteld in het actieplan MVI 2021-2024 Blz. 409
We realiseren wind- en zonprojecten, met als doel in 2030 binnen de provinciegrenzen 10,5 PJ duurzaam op te wekken (dat staat gelijk aan het volledige huidig elektrisch verbruik in Zeeland) Blz. 410
Uitvoering van en indien noodzakelijk actualisatie Omgevingsvisie Zeeland als kader voor succesvolle energietransitie en circulaire gebiedsontwikkeling. Blz. 411
We faciliteren elektrisch vervoer door de uitrol van (snel)laadinfrastructuur te ondersteunen, door Zeeland-breed beleid vorm te geven, en door aan te sluiten bij landelijke initiatieven via de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL). Blz. 412
We doen samen met partners pilotprojecten aardgasloze wijken en leren hiervan voor de toekomst. Dit doen we o.a. door de inzet van een energiemakelaar voor restwarmte en het faciliteren van verder onderzoek. Blz. 413
Trendindicatoren Blz. 414
Doelindicatoren Blz. 415
Wat mag het kosten? Blz. 416
9-1 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Blz. 417
Inleiding Blz. 418
Speerpunten Blz. 419
Kengetallen Blz. 420
Beleidskader Blz. 421
Doelstelling Blz. 422
Opcenten motorrijtuigenbelasting Blz. 423
Provinciefonds Blz. 424
Dividend Blz. 425
Saldo van de financieringsfunctie Blz. 426
Overige algemene dekkingsmiddelen Blz. 427
Wind in de zeilen; ontvlechting Evides uit PZEM Blz. 428
Wat mag het kosten? Blz. 429
9-2 Kosten van overhead Blz. 430
Inleiding Blz. 431
Beleidskader Blz. 432
Vennootschapsbelasting Blz. 433
Invulling overhead begroting Blz. 434
Uitgangspunten Blz. 435
Wat mag het kosten? Blz. 436
Paragrafen Blz. 437
Paragraaf Provinciale heffingen Blz. 438
Inleiding Blz. 439
Beleid Blz. 440
Wijzigingen ten opzichte van beleid vorig jaar Blz. 441
Lokale lastendruk Blz. 442
Geraamde opbrengsten Blz. 443
Beleidskader Blz. 444
Heffingen provincie Blz. 445
Belastingen Blz. 446
Heffingen Blz. 447
Leges Blz. 448
Bijlage 1 Berekening kostendekkendheid Blz. 449
Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Blz. 450
Inleiding en uitgangspunten Blz. 451
Kernpunten Blz. 452
Beleidskader Blz. 453
Beleid Blz. 454
Risico's Blz. 455
Benodigde risicobuffer Blz. 456
Beschikbare risicobuffer Blz. 457
Ratio weerstandsvermogen Blz. 458
Ratio algemene reserve in benodigde risicobuffer Blz. 459
Ontwikkeling risicobuffer en risicoprofiel Blz. 460
Kengetallen Blz. 461
Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen Blz. 462
Inleiding Blz. 463
Speerpunten Blz. 464
Acties Blz. 465
Beleidskader Blz. 466
Infrastructuur Blz. 467
Provinciale gebouwen Blz. 468
Paragraaf Financiering Blz. 469
Inleiding Blz. 470
Beleid Blz. 471
Speerpunten Blz. 472
Kengetallen Blz. 473
Beleidskader Blz. 474
Schatkistbankieren Blz. 475
Risicobeheer vlottende schuld Blz. 476
Risicobeheer vaste schuld, renterisiconorm Blz. 477
Financieringsbehoefte en rentelasten Blz. 478
Huidige situatie SWAP Blz. 479
Rentetoerekening Blz. 480
Overzicht verstrekte geldleningen Blz. 481
Paragraaf Bedrijfsvoering Blz. 482
Samen slimmer voor Zeeland Blz. 483
Kengetallen Blz. 484
Beleidskader Blz. 485
Maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden Blz. 486
Gevolgen Tijd- en plaatsbewust werken (TPBW) Blz. 487
Goed werkgeverschap: Strategisch personeelsbeleid en personeelsplanning Blz. 488
Moderniseren van de werkomgeving Blz. 489
Verduurzaming vervoersbeleid Blz. 490
Sturen mét data = sturen óp data Blz. 491
De Zeeuwse Digitale agenda Blz. 492
Impact digitalisering en Wetgeving op informatiebeheer Blz. 493
Cybercrime Blz. 494
Financieel meerjarig perspectief Blz. 495
Financiële informatievoorziening Blz. 496
Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht Blz. 497
Betalen en invorderen Blz. 498
Communicatie Blz. 499
Controlfunctie Blz. 500
Structurele ambities Blz. 501
Paragraaf Verbonden partijen Blz. 502
Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) Blz. 503
Vestigingsplaats Blz. 504
Oprichting/deelname provincie Blz. 505
Publiek belang Blz. 506
Programma begroting Blz. 507
Bestuurlijk belang Blz. 508
Doelstelling Blz. 509
Bezoldiging Blz. 510
Aandeelhoudersstrategie Blz. 511
Verwacht financieel resultaat Blz. 512
Verwachte dividenduitkering Blz. 513
Verwacht financieel belang Blz. 514
Verwacht eigen vermogen Blz. 515
Verwacht vreemd vermogen Blz. 516
Risico’s Blz. 517
PZEM N.V. Blz. 518
Vestigingsplaats Blz. 519
Oprichting/deelname provincie Blz. 520
Publiek belang Blz. 521
Programma begroting Blz. 522
Bestuurlijk belang Blz. 523
Doelstelling Blz. 524
Bezoldiging Blz. 525
Aandeelhoudersstrategie Blz. 526
Verwacht financieel resultaat Blz. 527
Verwachte dividenduitkering Blz. 528
Verwacht financieel belang Blz. 529
Verwacht eigen vermogen Blz. 530
Verwacht vreemd vermogen Blz. 531
Risico’s Blz. 532
North Sea Port SE Blz. 533
Vestigingsplaats Blz. 534
Oprichting/deelname provincie Blz. 535
Publiek belang Blz. 536
Programma begroting Blz. 537
Bestuurlijk belang Blz. 538
Doelstelling Blz. 539
Bezoldiging Blz. 540
Aandeelhoudersstrategie Blz. 541
Verwacht financieel resultaat Blz. 542
Verwachte dividenduitkering Blz. 543
Verwacht financieel belang Blz. 544
Verwacht eigen vermogen Blz. 545
Verwacht vreemd vermogen Blz. 546
Risico’s Blz. 547
N.V. Westerscheldetunnel (WST) Blz. 548
Vestigingsplaats Blz. 549
Oprichting/deelname provincie Blz. 550
Publiek belang Blz. 551
Programma begroting Blz. 552
Bestuurlijk belang Blz. 553
Doelstelling Blz. 554
Bezoldiging Blz. 555
Aandeelhoudersstrategie Blz. 556
Verwacht financieel resultaat Blz. 557
Verwachte dividenduitkering Blz. 558
Verwacht financieel belang Blz. 559
Verwacht eigen vermogen Blz. 560
Verwacht vreemd vermogen Blz. 561
Risico’s Blz. 562
N.V. Economische Impuls Zeeland (Impuls) Blz. 563
Vestigingsplaats Blz. 564
Oprichting/deelname provincie Blz. 565
Publiek belang Blz. 566
Programma begroting Blz. 567
Bestuurlijk belang Blz. 568
Doelstelling Blz. 569
Bezoldiging Blz. 570
Aandeelhoudersstrategie Blz. 571
Verwacht financieel resultaat Blz. 572
Verwachte dividenduitkering Blz. 573
Verwacht financieel belang Blz. 574
Verwacht eigen vermogen Blz. 575
Verwacht vreemd vermogen Blz. 576
Risico’s Blz. 577
Nederlandse Waterschapsbank N.V. (NWB) Blz. 578
Vestigingsplaats Blz. 579
Oprichting/deelname provincie Blz. 580
Publiek belang Blz. 581
Programma begroting Blz. 582
Bestuurlijk belang Blz. 583
Doelstelling Blz. 584
Bezoldiging Blz. 585
Aandeelhoudersstrategie Blz. 586
Verwacht financieel resultaat Blz. 587
Verwachte dividenduitkering Blz. 588
Verwacht financieel belang Blz. 589
Verwacht eigen vermogen Blz. 590
Verwacht vreemd vermogen Blz. 591
Risico’s Blz. 592
GBE Aqua B.V. Blz. 593
Vestigingsplaats Blz. 594
Oprichting/deelname provincie Blz. 595
Publiek belang Blz. 596
Programma begroting Blz. 597
Bestuurlijk belang Blz. 598
Doelstelling Blz. 599
Bezoldiging Blz. 600
Aandeelhoudersstrategie Blz. 601
Verwacht financieel resultaat Blz. 602
Verwachte dividenduitkering Blz. 603
Verwacht financieel belang Blz. 604
Verwacht eigen vermogen Blz. 605
Verwacht vreemd vermogen Blz. 606
Risico’s Blz. 607
Westerschelde Ferry B.V. (WSF) Blz. 608
Vestigingsplaats Blz. 609
Oprichting/deelname provincie Blz. 610
Publiek belang Blz. 611
Programma begroting Blz. 612
Bestuurlijk belang Blz. 613
Doelstelling Blz. 614
Bezoldiging Blz. 615
Aandeelhoudersstrategie Blz. 616
Verwacht financieel resultaat Blz. 617
Verwachte dividenduitkering Blz. 618
Verwacht financieel belang Blz. 619
Verwacht eigen vermogen Blz. 620
Verwacht vreemd vermogen Blz. 621
Risico’s Blz. 622
Investeringsfonds Zeeland B.V. (IFZ) Blz. 623
Vestigingsplaats Blz. 624
Oprichting/deelname provincie Blz. 625
Publiek belang Blz. 626
Programma begroting Blz. 627
Bestuurlijk belang Blz. 628
Doelstelling Blz. 629
Bezoldiging Blz. 630
Aandeelhoudersstrategie Blz. 631
Verwacht financieel resultaat Blz. 632
Verwachte dividenduitkering Blz. 633
Verwacht financieel belang Blz. 634
Verwacht eigen vermogen Blz. 635
Verwacht vreemd vermogen Blz. 636
Risico’s Blz. 637
Gemeentelijke vervoercentrale Zeeland B.V. Blz. 638
Vestigingsplaats Blz. 639
Oprichting/deelname provincie Blz. 640
Publiek belang Blz. 641
Programma begroting Blz. 642
Bestuurlijk belang Blz. 643
Doelstelling Blz. 644
Bezoldiging Blz. 645
Aandeelhoudersstrategie Blz. 646
Verwacht financieel resultaat Blz. 647
Verwachte dividenduitkering Blz. 648
Verwacht financieel belang Blz. 649
Verwacht eigen vermogen Blz. 650
Verwacht vreemd vermogen Blz. 651
Risico’s Blz. 652
Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO) Blz. 653
Vestigingsplaats Blz. 654
Oprichting/deelname provincie Blz. 655
Publiek belang Blz. 656
Programma begroting Blz. 657
Bestuurlijk belang Blz. 658
Doelstelling Blz. 659
Bezoldiging Blz. 660
Aandeelhoudersstrategie Blz. 661
Verwacht financieel resultaat Blz. 662
Verwachte dividenduitkering Blz. 663
Verwacht financieel belang Blz. 664
Verwacht eigen vermogen Blz. 665
Verwacht vreemd vermogen Blz. 666
Risico’s Blz. 667
Europese Gemeenschap voor Territoriale Samenwerking (EGTS) Linieland van Waas en Hulst Blz. 668
Vestigingsplaats Blz. 669
Oprichting/deelname provincie Blz. 670
Publiek belang Blz. 671
Programma begroting Blz. 672
Bestuurlijk belang Blz. 673
Doelstelling Blz. 674
Bezoldiging Blz. 675
Aandeelhoudersstrategie Blz. 676
Verwacht financieel resultaat Blz. 677
Verwachte dividenduitkering Blz. 678
Verwacht financieel belang Blz. 679
Verwacht eigen vermogen Blz. 680
Verwacht vreemd vermogen Blz. 681
Risico’s Blz. 682
Provinciaal fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zeeland Blz. 683
Vestigingsplaats Blz. 684
Oprichting/deelname provincie Blz. 685
Publiek belang Blz. 686
Programma begroting Blz. 687
Bestuurlijk belang Blz. 688
Doelstelling Blz. 689
Bezoldiging Blz. 690
Aandeelhoudersstrategie Blz. 691
Verwacht financieel resultaat Blz. 692
Verwachte dividenduitkering Blz. 693
Verwacht financieel belang Blz. 694
Verwacht eigen vermogen Blz. 695
Verwacht vreemd vermogen Blz. 696
Risico’s Blz. 697
Inleiding Blz. 698
Visie en beleid Blz. 699
Speerpunten Blz. 700
Kengetallen Blz. 701
Beleidskader Blz. 702
Overzicht verbonden partijen Blz. 703
Paragraaf Grondbeleid Blz. 704
Inleiding Blz. 705
Beleid Blz. 706
Speerpunten Blz. 707
Opgaven Blz. 708
Beleidskader Blz. 709
Resultaten, winst en risico's Blz. 710
Paragraaf Wind in de Zeilen Blz. 711
Inleiding Blz. 712
Compensatiepakket Blz. 713
Financiële begroting 2022 Blz. 714
Lasten en baten en toelichting per programma Blz. 715
Inleiding Blz. 716
Tabel lasten en baten per programma Blz. 717
Toelichting lasten en baten per programma Blz. 718
Meerjarenperspectief en toelichting Blz. 719
Inleiding Blz. 720
Uiteenzetting van de financiële positie Blz. 721
Toelichting op de ramingen uit de begroting en de meerjarenraming Blz. 722
Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume Blz. 723
Investeringen Blz. 724
Financiering Blz. 725
Geprognosticeerde balans Blz. 726
Inleiding Blz. 727
Tabel geprognosticeerde balans Blz. 728
Investeringen Blz. 729
Tabel investeringen Blz. 730
Mutaties reserves, voorzieningen en overlopende passiva Blz. 731
Inleiding Blz. 732
Reserves Blz. 733
Tabel mutaties reserves Blz. 734
Algemene reserve Blz. 735
Bestemmingsreserves Blz. 736
Bestemmingsreserves dekking kapitaallasten Blz. 737
Voorzieningen Blz. 738
Specificatie voorzieningen Blz. 739
Voorzieningen conform artikel 44.2 C BBV Blz. 740
Voorzieningen conform artikel 44.1 A BBV Blz. 741
Overlopende passiva Blz. 742
Specificatie overlopende passiva Blz. 743
Incidentele en structurele lasten en baten per programma Blz. 744
Inleiding Blz. 745
Uitgangspunten Blz. 746
Tabel incidentele lasten en baten per programma Blz. 747
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves Blz. 748
Tabel structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Blz. 749
Lasten en baten per taakveld Blz. 750
Lasten en baten per taakveld Blz. 751
EMU saldo Blz. 752
Inleiding Blz. 753
Tabel EMU saldo Blz. 754
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap